KATI-Aitiopaikka: Miten iäkkäiden kotona asumista tukevat teknologiat saadaan käyttöön

Kotona asumisen teknologiat ikäihmisille (KATI) -ohjelman hankkeet esittelivät 14.12.2022, millaisia malleja alueilla on kehitetty iäkkäiden kotona asumista tukevan teknologian käyttöönottoon.

Katso tilaisuuden tallenteet YouTubessa

Tilaisuuden puheenvuorot

Tilaisuuden avaus ja STM:n tervehdys

Marketta Niemelä, STM: STM:n tervehdys (YouTube)

Teknologian käytön laajentaminen yhdestä kunnasta koko hyvinvointialueelle – case Satakunta

Satakati-hankkeen alussa teknologiaa ja etähoivaa ei hyödynnetty alueen kotihoidossa laajamittaisesti. Koordinoidun, aalloittain etenevän käyttöönoton myötä teknologiaa käytetään ja etähoivaa toteutetaan monipuolisesti koko alueella. Käyttöönottoa ovat tukeneet motivoituneet kotihoidon ammattilaiset sekä käyttöönoton eri vaiheisiin räätälöity koulutus. Jatkuvan kehittämisen tueksi on kerätty palautetta ammattilaisilta, omaisilta ja asiakkailta.

Minna Koivuniemi, Satakati-hanke: Teknologian käytön laajentaminen yhdestä kunnasta koko hyvinvointialueelle – case Satakunta (YouTube)

Keinoja edistää asiakkaiden ja henkilöstön myönteistä asennetta etähoivaa kohtaan

Pohjanmaan KATI -hanke esittelee kotihoidon kokemuksia siitä, miten etähoivasta luodaan myönteistä kuvaa asiakkaille, heidän omaisilleen ja henkilöstölle. Mitä Pohjanmaan etähoivasta, Alvar-palveluista on opittu viiden vuoden aikana? Hanke esittelee hyväksi ja toimivaksi koettuja keinoja, mutta myös kompastumisia, joita etähoivan ja teknologian käyttöönotossa ja positiivisen asenneilmapiirin luomisessa on koettu.

Jenny Björndahl-Öhman ja Marjo Nordström, Pohjanmaan KATI -hanke: Keinoja edistää asiakkaiden ja henkilöstön myönteistä asennetta etähoivaa kohtaan (YouTube)

Virtuaaliset perehdytysympäristöt: Teknologian käyttöönoton elinkaari

Teknologian käytön elinkaarimallin avulla digitaalisten ratkaisujen käytössä huomioidaan oleelliset toimijat koko ratkaisun elinkaaren ajalta. Esimerkkinä elinkaarimallin hyödyntämisestä KOHTI-hanke esittelee kotihoidon osaamisen kehittämiseen luotuja virtuaaliympäristöjä.

Jukka Grip, Päijät-Soten KOHTI-hanke: Virtuaaliset perehdytysympäristöt: Teknologian käyttöönoton elinkaari (YouTube)

Kotihoidon asiakkaan hyvinvoinnin ja terveydentilan seuranta Kotidigi-integraatioalustaa hyödyntäen

PirKATI-hankkeessa edelleen kehitetylle Kotidigi-integraatioalustalle liitetään siihen yhteensopivia teknologioita, jotka tukevat kotona asumista, omahoitoa ja kotona tapahtuvaa hoitoa. Alustan ja mittalaitteiden tuottaman tiedon avulla ammattilaiset pystyvät vastaamaan 24/7-palveluna asiakkaiden äkillisesti muuttuviin terveydentilan ja toimintakyvyn vaihteluihin. Kotidigi-integraatioalustan käyttäminen tukee ennaltaehkäisyä, vähentää sairaalapäivien tarvetta ja akuuttihoidosta seuraavia turhia sairaalapäiviä sekä vähentää niistä aiheutuvia kustannuksia.

Pia Turunen, PirKATI-hanke: Kotihoidon asiakkaan hyvinvoinnin ja terveydentilan seuranta Kotidigi-integraatioalustaa hyödyntäen (YouTube)

Kotihoidon asiakkaiden arjen tilannekuvan seuranta teknologiaa hyödyntäen

Etelä-Savon hyvinvointialueen tavoitteena on tukea ikääntyneiden kotona asumista toimivan, sujuvan ja järkevästi resursoidun teknologiakokonaisuuden avulla. Kotihoidon asiakkaalle kotiin asennetun teknologian kautta saadaan arjen aktiivisuus- ja tilannetietoa 24/7. Tiedon avulla seurataan kotona pärjäämistä ja palvelutarvetta, luodaan ja ohjataan hälytyksiä kiireellisyyden mukaan sekä kootaan raportteja tiedolla johtamisen tueksi. Tilannekuvan toimintamalli on osa kotihoidon, arjen tuki- ja etäpalvelujen ja tulevan digipalvelukeskuksen toimintaa.

Pauliina Kinnunen, Essoten Ikääntyneen tilannekuva -hanke: Kotihoidon asiakkaiden arjen tilannekuvan seuranta teknologiaa hyödyntäen (YouTube)

Tekoäly kotihoidon tukena hoitotyössä

Kotihoidossa on jo vuosia käytetty erilaisia sovelluksia ja ohjelmistoja, ja myös tekniset apuvälineet ja laitteet ovat yleistyneet. Näistä kaikista on saatu asiakasta ja hänen hoitoaan koskevaa tietoa. Sen hyödyntäminen on kuitenkin ollut hankalaa, koska tieto on ollut hajallaan useissa eri järjestelmissä. KARITA-hankkeessa haasteeseen on vastattu Gillie.io:n IoT-integraatioalustalla, jonka avulla kotona asumista tukevien laitteiden ja potilastietojärjestelmien tuottama tieto viedään yhteen järjestelmään ja nostetaan hoitohenkilöstön nähtäville.

Janne Pöyhiä, Eksoten KARITA-hanke: Tekoäly kotihoidon tukena hoitotyössä (Youtube)

Kohti jatkuvuutta ja yhteistyötä: Ehdotus ikäteknologian kansalliseksi koordinaatiomalliksi ja toimenpiteiksi

Heidi Anttila, THL: Kohti jatkuvuutta ja yhteistyötä: Ehdotus ikäteknologian kansalliseksi koordinaatiomalliksi ja toimenpiteiksi (YouTube)