Lastensuojelun jälkihuollon seuranta

Kesto:

1.3.–31.12.2024

Vastuuyksikkö:

Erityispalvelut

Muualla verkossa:

Lastensuojelulain mukaan lapsi ja nuori on oikeutettu lastensuojelun jälkihuoltoon tietyin ehdoin (Lastensuojelulaki 13.4.2007/417, 75–77§). 

Lakimuutoksen myötä hyvinvointialueen velvollisuus jälkihuollon järjestämiseen päättyy viimeistään, kun nuori täyttää 23-ikävuotta. Uusi ikäraja on astunut voimaan 1.1.2024, mutta siirtymäsäännöksen myötä 23 vuotta täyttäneiden oikeus jälkihuoltoon päättyy 30.6.2024.

Sosiaali- ja terveysminiteriön (STM) toimeksiannosta Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) seuraa ikärajan muutoksen vaikutuksia. 

Vuonna 2020 lastensuojelun ikärajaa nostettiin 21 ikävuodesta 25 ikävuoteen. Vuonna 2024 lastensuojelun ikärajaa laskettiin 25 ikävuodesta 23 ikävuoteen. Myös uusimman lakimuutoksen seurauksena eduskunta edellyttää, että valtioneuvosto seuraa jälkihuollon ikärajan alentamisen vaikutuksia ja palvelujärjestelmän kykyä ja resursseja vastata sen kohteena olevien nuorten yksilöllisiin tarpeisiin (HE 56/2023 vp - EV 79/2023 vp. Sosiaali- ja terveysvaliokunta STM).

Tavoitteet

Arvioinnin tarkoituksena on selvittää lakimuutoksen voimaantulon seurauksia ja vaikutuksia.

Toteutus

Seuranta toteutetaan kansallisen kyselyn ja teemafoorumin tiedonkeruun kautta. Seuranta kohdentuu hyvinvointialueiden lastensuojelun ja sosiaalihuoltolain mukaisen sosiaalityön yksiköihin. 

Valtakunnallinen teemafoorumi 2024

10.4.2024 järjestettiin Lastensuojelun jälkihuolto muutostuulissa teemafoorumi osana Sosiaaliset innovaatiot lastensuojelussa eli SOILA –koordinaatiohanketta. Ilmoittautumisen yhteydessä osallistujilta kerättiin näkemyksiä lastensuojelun jälkihuollosta ja ikärajan muutoksen vaikutuksesta nuoriin ja palveluihin. Avoimessa tilaisuudessa tarkasteltiin lastensuojelun jälkihuollon ikärajan laskun vaikutuksista.

Tilaisuuden materiaalit:

Seurantakysely hyvinvointialueille

Vuonna 2024 toteutetaan kysely lastensuojelun jälkihuollosta vastaavalle johdolle hyvinvointialueilla. Kyselyssä selvitetään jälkihuollon ikärajan alentamisen vaikutuksia ja palvelujärjestelmän kykyä sekä resursseja vastata sen kohteena olevien nuorten yksilöllisiin tarpeisiin.

Kysely toteutetaan Webropolilla touko-elokuussa 2024. Kyselyn keskeiset tulokset raportoidaan THL:n Tutkimuksesta tiiviisti -sarjassa syksyllä 2024. Materiaalia hyödynnetään myös lastensuojelun jälkihuollon kehittämisessä. 

Tutustu kyselyn tietosuojaselosteeseen.

Yhteistyökumppanit

Sosiaaliset innovaatiot lastensuojelussa (SOILA)-koordinaatiohanke.

Rahoitus

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos

Yhteystiedot

Laura Yliruka
kehittämispäällikkö
puh. 029 524 7982
[email protected]

Tanja Hirschovitz-Gerz
Hankepäällikkö, SOILA, Sosiaaliset innovaatiot lastensuojelussa -koordinaatiohanke
puh. 029 524 7954
[email protected]                                                            

Lisätietoa

Sosiaaliset innovaatiot lastensuojelussa SOILA-koordinaatiohanke

Lastensuojelun käsikirja

Yhdessä aikuisuuteen – Elämässä Eteenpäin –hankkeessa toteutettiin vuonna 2021 jälkihuoltoa koskeva kysely kuntien lastensuojelun jälkihuollosta vastaavalle johdolle. Katso lisää YEE-hankkeen verkkosivuilta