Allt fler i arbetsför ålder är överviktiga

Utgivningsdatum 10.6.2021

Var tredje kvinna och var femte man i arbetsför ålder har gått minst fem procent upp i vikt under de senaste tre åren. Bland män med utbildning på grundnivå var viktökning vanligare än i andra utbildningsgrupper. 

År 2020 var 65 procent av männen och 49 procent av kvinnorna i arbetsför ålder 20–54 år överviktiga eller feta enligt viktindexet.  År 2018 var 59 procent av männen och 45 procent av kvinnorna överviktiga eller feta. Övervikt och fetma var vanligast bland 55–74-åringar, även om ingen förändring i antalet överviktiga observerades i denna åldersgrupp. År 2020 var 70 procent av männen och 63 procent av kvinnorna i åldersgruppen överviktiga eller feta.

”Det är allt viktigare att få tillräckliga resurser för att förebygga fetma eftersom fetma redan länge har blivit vanligare. Det är möjligt att coronaepidemin ytterligare har påskyndat denna oroväckande utveckling”, konstaterar specialforskare Katri Sääksjärvi.

Resultaten grundar sig på resultaten från befolkningsundersökningarna FinHälsa och FinSote.

Statistik över övervikt bland män och kvinnor enligt åldersgrupp.

Förekomst av övervikt (inklusive fetma) per åldersgrupp (viktindex minst 25 kg/m2). 

Levnadsvanorna bland personer i arbetsför ålder har till största delen förblivit oförändrade mellan 2017 och 2020. De förändringar som observerats har varit mångfacetterade. Det förekom nästan lika många förändringar som var positiva som negativa ur hälsosynpunkt. En positiv utveckling som observerades var till exempel att riskkonsumtionen av alkohol hade minskat en aning bland män i arbetsför ålder.

”Härnäst utreder vi om ogynnsamma förändringar i levnadsvanorna hopar sig bland vissa befolkningsgrupper. Vi behöver denna information för att kunna rikta hälsofrämjande åtgärder på ett ändamålsenligt sätt”, konstaterar specialforskare Tuija Jääskeläinen.

Personer över 70 år motionerar mindre

Hos en fjärdedel av dem som fyllt 70 år sjönk vikten med minst fem procent på tre år. Knappt 15 procent av dem som fyllt 70 år hade slutat motionera regelbundet på fritiden.  Drygt fem procent av de äldre började röra på sig.

”De äldres viktminskning kan vittna om otillräcklig näring och minskad motion, som har minskat muskelmängden i kroppen. För de flesta äldre är det viktigt att hålla vikten stabil för att upprätthålla funktionsförmågan”, säger Sääksjärvi.

”Den ökade åldern kan förklara till exempel den minskade motionen, men coronaepidemin kan ha påskyndat den ogynnsamma utvecklingen”, fortsätter Sääksjärvi. 

Forskningsresultaten grundar sig på THL:s befolkningsundersökningar

  • Undersökningen FinHälsa, som representerar den vuxna befolkningen, genomfördes 2017 och uppföljningsundersökningen för samma deltagare genomfördes hösten 2020. 
  • Undersökningen FinHälsa omfattade ett urval på 10 247 personer varav 7 050 personer (68,8 %) deltog i undersökningen. Uppföljningsundersökningen FinHälsa 2017 omfattade ett urval på 9 580 personer varav 5 400 personer (56,4 %) deltog i undersökningen. Av dessa deltog 4 881 personer under båda undersökningsåren.
  • Undersökningen FinSote genomfördes i form av urval som representerar befolkningen 2018 och 2020.
  • Till undersökningen FinSote 2020 inbjöds 61 600 slumpmässigt utvalda personer som fyllt 20 år, varav 28 199 deltog. Svarsaktiviteten var 46 %. År 2018 besvarades enkäten av 26 422 personer och svarsprocenten var 45,3 %. 
  • Datainsamlingen för FinSote-undersökningarna och uppföljningsundersökningen FinHälsa 2017 genomfördes med en post- och webbenkät. Undersökningen FinHälsa 2017 omfattade också en hälsoundersökning.

Mer information 

FinHälsa 2017-uppföljningsundersökningen 

Nationella undersökningen FinSote

Viktförändring, övervikt och fetma:
Katri Sääksjärvi
specialforskare
THL
tfn 029 524 8798
[email protected]

Levnadsvanor:
Tuija Jääskeläinen
specialforskare
THL
tfn 029 524 8694
[email protected]

Elintavat ja ravitsemus Huvudwebbplats Kansantaudit pääuutinen - thlfi-sv tutkimusuutinen - thlfi-sv