Handböcker

De elektroniska handböckerna riktar sig till yrkespersonal inom social- och hälsovårdssektorn och kan användas som stöd i arbetet.

  • Handbok för barnskyddet
    Information om barnskyddslagen och tillämpningen av lagen i de olika skedena av barnskyddsprocessen.
  • Handbok om funktionshinderservice 
    Den elektroniska handboken utgör ett arbetsredskap och en databank som riktar sig till personal inom funktionshinderområdet.