Om oss

Institutet för hälsa och välfärd (THL) är ett självständigt statligt expert- och forskningsinstitut som främjar människornas välfärd, hälsa och säkerhet.

THL:s verksamhet grundar sig på lagen. Vår viktigaste uppgift är forsknings- och expertarbete, med vars hjälp vi

  • förebygger sjukdomar och sociala problem 
  • utvecklar välfärdssamhället
  • stöder social- och hälsovårdssystemet och den sociala tryggheten.

Dessutom:

  • är vi en statistikmyndighet och upprätthåller statistik och register inom branschen
  • ordnar vi social- och hälsovårdstjänster och rättsmedicinska tjänster som staten ansvarar för
  • ansvarar vi för den nationella styrningen av informationshanteringen inom social- och hälsovården när till exempel system som behandlar medborgarnas hälso- och välfärdsuppgifter utvecklas.

Vi verkar inom social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområde  

THL lyder administrativt under social- och hälsovårdsministeriet (SHM). THL:s generaldirektör är filosofie doktor Mika Salminen. 
THL:s ledningsgrupp

Våra centrala finansieringskällor är budgetfinansiering från statsbudgeten, samfinansierad verksamhet och avgiftsbelagd serviceverksamhet.  
Läs mer om hur THL finansieras

Vi producerar information och lösningar för intressentgrupper

Vi producerar information och lösningar för våra intressentgrupper för att skapa ett mer jämställt, jämlikt och hållbart samhälle.

Vi betjänar mångsidigt olika aktörer, såsom

  • beslutsfattare inom staten, kommunerna och välfärdsområdena 
  • tjänsteinnehavare
  • yrkespersonal inom social- och hälsovården. 

Vi utvecklar samarbete mellan olika aktörer och god praxis för främjande av hälsa och välbefinnande.

Vi meddelar information för hela befolkningen om frågor som gäller hälsa och säkerhet.

Förutsättningarna för framgång skapas tillsammans

Vi samarbetar intensivt med till exempel organisationer samt finländska och internationella forskningssamfund.

Vi är en erkänd och eftertraktad partner i det inhemska och internationella vetenskapliga samarbetet. Våra artiklar publiceras årligen i cirka 700 vetenskapliga publikationer. Av dessa är hälften internationella samartiklar. 

Läs mer om THL:s internationella verksamhet

Se även

På vår webbplats

Teman
Bekanta dig med våra expertområden.

Organisation
Ledning, avdelningar och enheter.

Material och tjänster 
Statistik och material och stöd för användningen av dem.