Dataskydd

På den här sidan vill vi berätta för dig om behandlingen av personuppgifter vid Institutet för hälsa och välfärd (THL) samt om medborgarnas rättigheter till sina egna uppgifter.

THL:s lagstadgade uppgifter

THL:s uppgifter har fastställts i lagen om Institutet för hälsa och välfärd (668/2008). Enligt 2 § i lagen är THL:s lagstadgade uppgifter bland annat

 • uppföljning och främjande av befolkningens välfärd och hälsa samt faktorer som påverkar dessa
 • uppföljning, utveckling och styrning av verksamheten inom social- och hälsovården
 • bedrivande av forskningsverksamhet i anslutning till social- och hälsovården
 • upprätthållande av social- och hälsovårdens register och
 • utnyttjande av data inom social- och hälsovården samt deltagande i internationell verksamhet. 

Tjänster som tillhandahålls av THL

THL erbjuder olika lagstadgade tjänster eller tjänster som stöder den lagstadgade verksamheten för bland annat patient- och klientarbete, beslutsfattande och forskningsbruk. Dessutom fungerar inom THL en centraliserad helhet av statliga specialtjänster inom social- och hälsovården, som omfattar till exempel hälso- och sjukvård för fångar, rättsmedicinska och rättspsykiatriska tjänster samt ordnande och koordinering av medlingstjänster i brott- och tvistemål.
Tjänster

I serviceutbudet ingår även webbtjänster, nyhetsbrev, nätbokhandel och evenemang. 

Statistik, register och material som upprätthålls av THL

THL upprätthåller flera slags riksomfattande statistik, register och andra materialsamlingar som beskriver social- och hälsovårdssystemet. Information produceras bland annat om primärvårdens och den specialiserade sjukvårdens verksamhet, om socialservicen för barn, personer i arbetsför ålder och äldre samt om smittsamma sjukdomar.

THL har för sin forskningsverksamhet samlat in flera forskningsmaterial antingen från hela befolkningen (s.k. befolkningsundersökningar) eller från en begränsad del av befolkningen. Den information som THL samlar in innehåller i regel medborgarnas social- och hälsouppgifter och därför är THL:s datalager av känslig natur och sekretessbelagda. 

Varifrån kommer personuppgifterna?

THL samlar in lagstadgade register- och statistikuppgifter från hälsovårdscentraler, sjukhus, kommuner, privata aktörer inom social- och hälsovården, Statistikcentralen, Folkpensionsanstalten samt Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården (Valvira). I THL:s serviceverksamhet kan uppgifter också samlas in från andra myndigheter eller från medborgarna själva. I THL:s vetenskapliga undersökningar samlas information in från de deltagare som har gett sitt samtycke till att delta i undersökningen. I undersökningarna kan man också utnyttja data som man fått från annat håll, beroende på vad som undersöks i undersökningen. 

THL har också tillgång till ett intressegruppsregister, vars uppgifter samlas in bland annat från utvalda register och intressentgrupper.

Om du beställer THL:s nyhetsbrev eller publikationer sparas dina kunduppgifter i tjänstens kundregister.

Närmare information om hur THL behandlar personuppgifter finns i dataskyddsmeddelandena.
Dataskyddsmeddelanden

Vad kan personuppgifter användas till?

THL använder i första hand de register-, statistik- och forskningsdata som man samlat in för att genomföra sina lagstadgade uppgifter, till exempel uppföljning och främjande av befolkningens välfärd och hälsa samt faktorer som påverkar dessa, uppföljning, utveckling och styrning av hälsovårdens verksamhet samt bedrivande av forskningsverksamhet i anslutning till social- och hälsovården 

Vart lämnar THL ut uppgifter?

Lagen om sekundär användning av social- och hälsovårdsuppgifter (den s.k. lagen om sekundär användning) innehåller bestämmelser om de sekundära användningsändamål för vilka den insamlade informationen kan användas. Enligt 2 § i lagen kan uppgifter utöver för det primära ändamålet lämnas ut för statistikföring, vetenskaplig forskning, utvecklings- och innovationsverksamhet, undervisning, informationsledning, styrning och övervakning av myndigheter inom social- och hälsovården samt myndigheters planerings- och utredningsuppgifter.

Utöver att THL använder de insamlade uppgifterna internt kan tillståndsmyndigheten för social- och hälsovården Findata bevilja tillstånd att använda THL:s material även till en utomstående aktör. Tillstånd beviljas dock inte för vad som helst, utan endast för de ändamål som anges i ovan nämnda lag om sekundär användning. Mer information om Findatas verksamhet finns på Findatas webbplats.
Findata

Vart lämnar THL inte ut uppgifter?

THL lämnar inte ut uppgifter om en enskild person till exempel till försäkringsbolag för enskilda försäkringsbeslut eller till FPA för upprättande av förmånsbeslut. Uppgifter lämnas inte heller ut för marknadsföring eller definition av individuella kommersiella tjänster.

THL som personuppgiftsansvarig 

Med personuppgiftsansvarig avses en aktör som ansvarar för att behandlingen av personuppgifter är lagenlig. THL är personuppgiftsansvarig för de uppgifter man samlar in.  En förutsättning för behandling av personuppgifter är att den personuppgiftsansvarige har en laglig grund för behandling av personuppgifter.

THL:s lagliga grunder för behandling av personuppgifter beror på i vilken verksamhet THL behandlar personuppgifter. Till exempel vid insamling och upprätthållande av lagstadgade register eller behandling av personuppgifter i THL:s specialtjänster inom social- och hälsovården är behandlingsgrunden:

 • Artikel 6.1 a i EU:s allmänna dataskyddsförordning (den registrerades samtycke till behandling av personuppgifter) eller
 • Artikel 6.1 c i EU:s allmänna dataskyddsförordning (behandling är nödvändig för att den personuppgiftsansvarige ska kunna fullgöra sin lagstadgade skyldighet).

Vid statistikföring, arkivering och vetenskaplig forskning är behandlingsgrunden vanligtvis:

 • Artikel 6.1 e i EU:s allmänna dataskyddsförordning (behandling är nödvändig för att utföra en uppgift av allmänt intresse eller för att utöva offentlig makt).

När THL behandlar uppgifter om särskilda kategorier av personuppgifter (tidigare kallad känsliga uppgifter), till exempel uppgifter om en persons hälsa, sker behandlingen utöver de ovan nämnda grunderna i artikel 6 på basis av något av följande:

 • Artikel 9.2 a (uttryckligt samtycke),
 • Artikel 9.2 g (behandling är nödvändig på grund av allmänt intresse),
 • Artikel 9.2 i (behandling behövs för att tillgodose ett allmänt intresse relaterat till folkhälsan) eller
 •  Artikel 9.2 j (arkivändamål av allmänt intresse, vetenskapliga och historiska forskningsändamål eller statistiska ändamål).

Närmare grunder för behandling av funktionsspecifika personuppgifter finns i THL:s dataskyddsmeddelanden. 

Vilka rättigheter har du gällande behandling av personuppgifter?

Enligt den allmänna dataskyddsförordningen (2016/679) har den registrerade rätt att få information om behandlingen av sina personuppgifter, få tillgång till uppgifter, rätta uppgifter, radera uppgifter och bli bortglömd, begränsa behandlingen av uppgifter, överföra uppgifter från ett system till ett annat, motsätta sig behandlingen av uppgifter och inte bli föremål för automatiskt beslutsfattande.

Var och en har alltså rätt att få information om användningen av sina personuppgifter. THL kan dock tillgodose de registrerades rättigheter endast i fråga om de register som THL förvaltar, dvs. de register där THL är personuppgiftsansvarig. Om du vill använda dina rättigheter till exempel i fråga om sjukhusens, hälsovårdscentralens, socialmyndigheternas, Folkpensionsanstaltens eller Statistikcentralens register, ska du kontakta dessa instanser direkt.

Du bör också veta att även om tillståndsmyndigheten för användning av social- och hälsovårdsdata Findata och Enheten för hälso- och sjukvård för fångar är verksamhet som lyder under THL, fungerar de som egna självständiga enheter och är personuppgiftsansvariga för sitt eget material. Om du vill kontrollera dina uppgifter i Findata eller vid enheten för hälso- och sjukvård för fångar ska du göra en begäran direkt till Findata eller enheten för hälso- och sjukvård för fångar. 

Findata

Enheten för hälso- och sjukvård för fångar

Den registrerade har följande rättigheter i fråga om THL:s datamaterial:

 • Rätt till tillgång till egna uppgifter (artikel 15)
 • Rätt att korrigera egna uppgifter (artikel 16) 
 • Rätt att radera uppgifter (artikel 17)
 • Rätt att begränsa behandlingen av egna uppgifter (artikel 18) 
 • Rätt att motsätta sig behandling av egna uppgifter (artikel 21) 

Ovan nämnda rättigheter enligt artiklarna 15-21 gäller dock inte till den del personen inte kan identifieras i materialet. Den registrerades registerspecifika rättigheter beror också på registrets behandlingsgrund. THL har utarbetat blanketter för att underlätta utövandet av den registrerades rättigheter. THL registrerar alla begäranden om utövande av den registrerades rättigheter i diariet.

Om du vill utöva dina rättigheter som registrerad hittar du de blanketter och anvisningar som behövs på denna sida under rubriken Hur kan jag utöva mina rättigheter?

När är det inte möjligt att utöva rättigheterna?

Eftersom THL har en lagstadgad skyldighet att samla in och upprätthålla datalager och register inom området samt att utnyttja dem för att främja välfärd och hälsa, har THL också rätt att samla in och lagra de uppgifter som erhållits så länge det är nödvändigt för att uppgifterna ska kunna genomföras. Därför kan den registrerades uppgifter till exempel inte raderas ur lagstadgade register, även om den registrerade kräver det (artikel 17).

THL förvarar uppgifterna så länge som det är nödvändigt för att utföra sina uppgifter. Därefter förstörs uppgifterna på behörigt sätt. Om uppgifterna i personregistret dock har samlats in med den registrerades uttryckliga samtycke, har den registrerade rätt att återkalla sitt samtycke till användningen av personuppgifter. Vid THL kan personuppgifter som samlats in med samtycke finnas i till exempel forskningsmaterialet. 

Rätten att begränsa behandlingen av uppgifter (artikel 18) kommer i fråga i vissa situationer och kan förverkligas direkt som en följd av andra begäranden.  THL begränsar till exempel i praktiken behandlingen av personuppgifter alltid när det är fråga om en begäran om rättelse av personuppgifter (artikel 16). Rätten att begränsa behandlingen av uppgifter gäller också i situationer där den registrerade behöver sina egna personuppgifter för att upprätta, framställa eller försvara ett rättsligt anspråk. 

Hur kan jag utöva mina rättigheter?

För att göra det lättare att utöva rättigheterna har THL gjort upp blanketter med vars hjälp du kan lämna in de uppgifter som behövs för att genomföra begäran. Fyll i den blankett nedan, vars rätt du vill utöva. Om du vill kan du också lämna in en fritt formulerad begäran. 

För att rättigheterna ska kunna utövas ska THL försäkra sig om den registrerades identitet. Det här är viktigt för att vi med säkerhet ska kunna rikta åtgärderna till rätt person. Därför ber vi dig i första hand skicka begäran via Suomi.fi-tjänstens meddelandefunktion.

Om vårdnadshavaren vill utöva rättigheterna enligt den allmänna dataskyddsförordningen för ett minderårigt barns räkning, ska barn som fyllt tio år i regel också själva uttrycka sitt samtycke till ansökan till exempel genom att underteckna blanketten tillsammans med vårdnadshavaren/vårdnadshavarna. Det rekommenderas att vårdnadshavarna diskuterar med barnet om begäran och hör barnets åsikt innan begäran framställs, även om barnet ännu inte själv kan fatta beslut i frågan. Om barnet med beaktande av ålder och utvecklingsnivå kan förstå saken och dess betydelse, kan barnet själv besluta om utövandet av sina rättigheter. 

Vårdnadshavaren kan skicka en begäran för en minderårig via Suomi.fi-tjänsten genom att ta i bruk ärendehantering för ett minderårigt barns räkning. Anvisningar för hur man uträttar ärenden för en minderårig finns bakom länken "Anvisningar för ibruktagande av Suomi.fi-meddelanden". Ett minderårigt barn kan också själv ta i bruk Suomi.fi-meddelanden om barnet har tillgång till personliga verktyg för stark autentisering. 

Suomi.fi-tjänstens meddelandefunktion

Anvisningar för ibruktagande av Suomi.fi-meddelanden

Gör så här:

 1. Identifiera dig i Suomi.fi-tjänsten med personliga bankkoder, certifikatkort eller mobilcertifikat.
 2. Gå till ”Skriv meddelande”.
 3. Välj ”Institutet för hälsa och välfärd” som mottagare av meddelandet.
 4. Välj ”Registratorskontor” som mottagarens tjänst eller ärende.
 5. Skriv "THL: Den registrerades rättigheter" som ämne för meddelandet.
 6. Ange i meddelandefältet de rättigheter som du vill utöva (du kan använda blanketternas namn).
 7. Lägg till en eventuell blankett eller blanketter som bilagor i punkten "Lägg till bilagor här".
 8. Klicka till sist på "Skicka meddelande”.

Meddelandet skickas till THL:s registratorskontor och vidarebefordras därifrån för fortsatt behandling. Vi strävar efter att behandla begäran inom en månad efter att den mottagits. Om behandlingen av begäran är komplicerad eller omfattar flera register kan vi förlänga handläggningstiden till tre månader.

Vi skickar ett svar på genomförandet av begäran/avgörandet av ärendet till den registrerade via Suomi.fi-meddelanden.

Om du vill återta din begäran ska du skicka ett meddelande till THL via Suomi.fi-tjänsten.

Om du av någon anledning inte kan använda Suomi.fi-tjänsten är det ändå möjligt att utöva rättigheterna. Då ska du uträtta ärendet personligen i entréservicen vid THL i Helsingfors eller Kuopio. 

Om du har fler frågor om tillgodoseendet av dina rättigheter kan du be vårt dataskyddsombud om råd.
Kontaktuppgifter

Mer information finns också på webbplatsen för dataombudsmannens byrå.
Dataombudsmannens byrå

Vem övervakar att dataskyddet uppfylls?

THL:s verksamhet som personuppgiftsansvarig övervakas bland annat av THL:s dataskyddsombud och dataombudsmannen. Dessutom övervakas lagenligheten i myndigheternas verksamhet av riksdagens justitieombudsman och justitiekanslern.

Tillsynsverket för social- och hälsovården Valvira övervakar THL:s datasäkra användningsmiljöer.

Kontaktuppgifter

Jarkko Reittu
THL:s dataskyddsombud
E-post: tietosuoja(at)thl.fi
tfn 029 524 7474