Statens specialtjänster inom social- och hälsovården

En helhet av specialtjänster inom social- och hälsovården som staten tillhandahåller har koncentrerats till THL. Målet är att säkerställa högklassiga och effektiva specialtjänster på lika villkor i hela landet.

Rättsgenetik
Lagstadgade rättsgenetiska faderskaps- och släktskapsundersökningar samt undersökningar i anslutning till familjeåterförening på beställning eller förordnande av en myndighet. Faderskaps-, släktskaps- och identitetsundersökningar på begäran av privatpersoner.

Rättsmedicin
Utredning av dödsorsak, utredning av rättsmedicinsk dödsorsak, granskning av dödsattester och styrning och övervakning i anslutning till utredning av dödsorsak.

Rättstoxikologi
Alkohol-, narkotika- och läkemedelsanalyser för rättsväsendets, lagövervakningens, hälso- och sjukvårdens, missbrukarvårdens och företagshälsovårdens behov.

Medling i brott- och tvistemål
Ansvar för medlingstjänster vid brott- och tvistemål, tjänsternas samordning och utveckling på nationell nivå och sammanställning av statistik över medling vid brott och tvistemål.

Skyddshemstjänster
Ansvar för skyddshemstjänsterna och samordningen och utvecklingen av servicenätet.

Enheter underställda THL

Statens skolhem (på finska)
Tjänster inom barnskydd och specialundervisning. Ämbetsverk som är underställt THL.

Statens sinnessjukhus
Niuvanniemi sjukhus
Gamla Vasa sjukhus

Rättspsykiatriska specialtjänster. Ämbetsverk som är underställt THL.

Fängelsets familjeavdelning (på finska)
Barnskyddsenhet som är underställd THL.

Hälso- och sjukvård för fångar (på finska)
Ansvar för hälso- och sjukvårdstjänster för fångar och rättspsykiatriska bedömningar. Ämbetsverk som är underställt THL.

Rättspsykiatri
THL samordnar verksamhet med anknytning till sinnesundersökningar och bedömning av farlighet, samt bereder och är föredragande av de ärenden som behandlas av Nämnden för rättspsykiatriska ärenden.

Nollinjen
Nollinjen 080 005 005 är en nationell, avgiftsfri hjälptelefon för alla som blivit utsatta för våld eller hot om våld i nära relationer. Även närstående till personer som utsatts för våld eller yrkespersoner och myndigheter som behöver stöd för klientarbetet kan ringa Nollinjen.
Nollinjen är en statlig specialtjänst som finansieras genom brottsofferavgiften.