Internationell verksamhet

Internationellt samarbete är en väsentlig och lagstadgad del av THL:s dagliga expertarbete och verksamhet. THL:s internationella verksamhet består av: 

  • påverkan på beslutsfattandet och stöd för ett regelbaserat internationellt system (FN-organisationer, EU)
  • internationell expertverksamhet och internationellt samarbete
  • internationellt utvecklingssamarbete
  • internationell forskning
  • internationella myndighetsuppgifter
  • samarbete i anslutning till internationella informationshanteringsmodeller och -uppgifter.

Vår strävan är att bidra till att uppnå de globala målen för hållbar utveckling. 
Läs mer i vår hållbarhetsrapport

Forskningssamarbete

THL verkar och påverkar inom det internationella forskningsfältet tillsammans med andra forskningsaktörer, nätverk, samarbetspartner och beslutsfattare. Forskarna och experterna vid institutet har ett brett nätverk inom forskarsamhället och branschorganisationerna.

Många forskningsteman inom hälsa och välfärd förutsätter ett internationellt perspektiv eller drar nytta av det. Hälften av THL:s vetenskapliga forskning görs som internationellt samarbete. THL deltar också aktivt i utvecklingen av forskningsinfrastrukturer.

Finansieringen är internationell och Europeiska unionen är en av de viktigaste källorna till extern forskningsfinansiering för institutet.

Forskningsverksamhet vid THL (på finska)

Utvecklingssamarbete

THL har lång och omfattande erfarenhet av utvecklingssamarbete och är en globalt känd expertorganisation för utveckling av social- och hälsovården.

Vi planerar och genomför utvecklingsprojekt i närområdena, i länder med övergångsekonomi och utvecklingsländer som avgiftsbelagd verksamhet.

Vi är en central aktör bland annat i Twinning-programmet, som utvecklar en god offentlig förvaltning i länderna i Europeiska unionens utvidgnings- och grannskapspolitik samt i andra länder i sina internationella partnerskap.

Mera information

Om du behöver information om THL:s internationella utvecklingsverksamhet och partnerskap, kontakta: international(at)thl.fi.

THL:s internationella utvecklingssamarbete (på engelska) 

Beredskap inför smittsamma sjukdomar och miljöhot

THL följer upp, bedömer och bekämpar miljöhot och smittsamma sjukdomar i samarbete med olika internationella aktörer. Vårt samarbete på EU-nivå är mest omfattande med Europeiska centrumet för förebyggande och kontroll av sjukdomar (ECDC), Europeiska läkemedelsmyndigheten (EMA), Europeiska miljöbyrån (EEA) och Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet (EFSA).

Våra webbplatser om ämnet:

Samarbete i anslutning till statistik

THL:s statistik-, register- och standardiseringssamarbete med de nordiska länderna och EU är aktivt. Vi samarbetar intensivt med EU:s statistikbyrå (Eurostat) och Europeiska centrumet för kontroll av narkotika och narkotikamissbruk (EMCDDA). Vi samlar in nordisk alkohol-, perinatal- och abortstatistik och deltar i internationell uppföljning av missbildningar. 

Vi skickar social- och hälsovårdsstatistik till Nordiska ministerrådets statistikkommittéer, Organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling (OECD), Världshälsoorganisationen (WHO) och FN. 

Internationell statistik (på finska)

Riktlinjer för internationell verksamhet

Vår internationella verksamhet följer de internationella avtal som Finland har godkänt samt i synnerhet utrikesministeriets och social- och hälsovårdsministeriets nationella anvisningar.

Vår verksamhet styrs också till exempel av målen för hållbar utveckling i Agenda 2030, som vi främjar genom att aktivt delta i utvecklingssamarbetet inom hälso- och socialvården.

Riktlinjer för vår internationella verksamhet

Samarbetspartner

THL:s viktigaste internationella partner är beslutsfattare, forskare och experter inom social- och hälsovården – oberoende av om de är verksamma inom den offentliga sektorn, forskningsorganisationer, föreningar eller företag.

Utöver det nordiska samarbetet är våra viktigaste forum för expertsamarbete bland annat EU och dess underlydande avdelningar och ämbetsverk, FN-organisationer, Organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling OECD och våra systerinstitut i olika länder.

Våra internationella samarbetspartner

WHO:s samarbets- och kompetenscentrum

Under THL lyder två av Världshälsoorganisationen WHO:s samarbetscentrum:

  • Samarbetscentrum för verkställande och utvärdering av alkoholpolitik
  • Samarbetscentrum för förebyggande av kroniska sjukdomar, hälsofrämjande och hälsouppföljning.

Vid THL finns dessutom WHO:s kompetenscentrum, som ansluter sig till det internationella ramavtalet WHO Framework Convention on Tobacco Control (FCTC). Totalt finns det åtta sådana kompetenscentrum runt om i världen.

WHO:s samarbetscentrum vid THL

WHO FCTC:s kompetenscentrum (på engelska)