Främjar hälsa, välfärd och delaktighet i det mångkulturella Finland.

På andra webbplatser

På webbsidorna finns information om verksamheten vid SHM och andra myndigheter som har hand om invandrarfrågor.
Information för personer som arbetar med integration av invandrare.
På webbsidorna om mångkulturellt arbetsliv finns information om invandrare i det finländska arbetslivet.
Statistikuppgifter om befolkningen med utländsk bakgrund.
Information om frågor kring immigration, uppehållstillstånd, flyktingstatus och finskt medborgarskap.
Information om den sociala tryggheten i Finland för personer som flyttar till eller från Finland.
Delegationen för romska ärenden utvecklar samarbetet mellan romer och myndigheter samt understöder arbete mot diskriminering och för jämbördighet.
Information om Samediggi på finska.
På webbsidorna om migration och migrationspolitik finns information kring temat.
Justitieministeriet svarade för reformen av likabehandlingslagstiftningen och samordnar verkställigheten av diskrimineringslagen inom statsrådet.

Tema-info

Webbplatsen om invandring och kulturell mångfald bidrar till den pluralistiska diskussionen genom att erbjuda evidensbaserad kunskap och god praxis. Målgruppen för webbplatsen är i första hand beslutsfattare och yrkespersoner inom social- och hälsovården på nationell, regional och kommunal nivå.
Vid Institutet för hälsa och välfärd arbetar Gruppen för mångkulturell välfärd, som samordnar forskning och projekt samt utvecklings- och expertarbete om invandrare, asylsökande och minoriteter.