Främjar hälsa, välfärd och delaktighet i det mångkulturella Finland.

På andra webbplatser

På webbsidorna finns information om verksamheten vid SHM och andra myndigheter som har hand om invandrarfrågor.
Information för personer som arbetar med integration av invandrare.
På webbsidorna om mångkulturellt arbetsliv finns information om invandrare i det finländska arbetslivet.
Statistikuppgifter om befolkningen med utländsk bakgrund.
Information om frågor kring immigration, uppehållstillstånd, flyktingstatus och finskt medborgarskap.
Information om den sociala tryggheten i Finland för personer som flyttar till eller från Finland.
Delegationen för romska ärenden utvecklar samarbetet mellan romer och myndigheter samt understöder arbete mot diskriminering och för jämbördighet.
Information om Samediggi på finska.
På webbsidorna om migration och migrationspolitik finns information kring temat.
Justitieministeriet svarade för reformen av likabehandlingslagstiftningen och samordnar verkställigheten av diskrimineringslagen inom statsrådet.