Webbutbildningar

På den här sidan kan du bekanta dig med THL:s webbaserade utbildningar och kurser. De egentliga kursinnehållen visas när du loggar in på webbutbildningar.

Webbutbildningarna är avgiftsfria och öppna för alla. Läroanstalter kan även fritt utnyttja webbutbildningarna i undervisningen på THL:s egen webbutbildningsplattform.

Vid problem med webbutbildningar, kontakta verkkokoulut(at)thl.fi.
Vanliga frågor om webbutbildningar

Registrera dig och logga in på webbutbildningar

Barnahus

Webbutbildningen Barnahus lämpar sig för alla yrkesutbildade personer som i sitt arbete möter våld och misstänkt våld riktat mot barn. Den riktar sig särskilt till dem som arbetar inom social- och hälsovården, skolor och småbarnspedagogik samt till studerande inom dessa områden.

Målet är att ge dig metoder för att identifiera våld mot barn och för att agera vid misstanke om våld. Dessutom får du verktyg för att i ditt dagliga arbete stöda barn som upplevt våld. 

Webbutbildningen består av fyra delkurser som består av texter, videor och uppgifter:

 1. Våld mot barn som fenomen
 2. Våldets följder för barnet
 3. Identifiering och agerande
 4. Stöd i vardagen till ett barn som upplevt våld

Efter studierna kan du avlägga tentamen och efter godkänt resultat får du ett intyg över att du har avlagt kursen. Kursen och avsnittet för vidare läsning har utarbetats så att den motsvarar en studiepoäng för högskolestudier. Om du vill inkludera webbutbildningen som en del av dina studier ska du innan du avlägger studiepoängen försäkra dig om att kursläraren tillgodoräknar studiepoängen.

Bemötande av könsrelaterat våld i skolor

Webbutbildningen riktar sig till undervisnings- och pedagogiksektorn samt social- och hälsovårdssektorn. Den lämpar sig både för studerande och för dem som redan arbetar med unga. Utbildningens målgrupp är i synnerhet lärare och andra yrkesutbildade personer som arbetar i högstadier och på andra stadiet. Målet är att öka medvetenheten om könsrelaterat våld riktat mot unga som fenomen samt att ge verktyg för att identifiera, förebygga och ingripa i våld.

Utbildningen grundar sig på en undersökning som genomfördes 2019–2021 inom ramen för ett internationellt EU-projekt (EraseGBV) och som koordinerades av Tammerfors universitet. Den innehåller sju delar där man granskar könsrelaterat våld ur såväl offrets, gärningsmannens som åskådarens synvinkel:

 • Kunskap om könsrelaterat våld 
 • Lagstiftningens ramar 
 • Könsstereotyper och våldsdynamik 
 • Verktyg för identifiering och ingripande 
 • Verktyg för att diskutera våld 
 • Praxis vid hantering av våld 
 • Förebyggande arbete

Utbildningen ger verktyg för att möta barn och unga på ett genusmedvetet sätt som främjar icke-våld. Du kan studera på egen hand eller i grupp. Den totala längden är uppskattningsvis 12 timmar, men du kan genomföra utbildningen i tre delar. Efter varje del kan du avlägga en tentamen som sparas i systemet. Sedan får du ett intyg.

Utbildningen innehåller också uppgifter och kringmaterial som gör det möjligt att anpassa den till det timantal som högskolornas studiepoäng förutsätter.

Digitalt våld

Digitalt våld är våld där en annan människa kränks, kontrolleras, övervakas eller skadas med hjälp av informations- och kommunikationsteknik.

Webbutbildningen om digitalt våld riktar sig till yrkesutbildade personer inom social- och hälsovården samt sektorn för undervisning och fostran, anställda inom juridiska tjänster, poliser och studerande inom nämnda områden.

Målet med webbutbildningen om digitalt våld är att öka de professionellas kunskap om digitalt våld, förföljelse och tvingande kontroll i nära relationer. Utbildningen hjälper de professionella att identifiera fenomenets mångfald och ökar deras färdigheter att ingripa i digitalt våld. Den erbjuder aktuell information om till exempel olika former av digitalt våld och förföljelse, hur man bemöter och hjälper olika parter i våldet, hur informationssäkerheten kan förbättras samt om tjänster och straffprocesser för olika parter.

Utbildningen består av fem delar som tar sammanlagt cirka två timmar att genomföra. I slutet av utbildningen kan man avlägga tentamen och få ett intyg över tentamen. Webbutbildningen kan genomföras i grupp eller på egen hand.  Utbildningen kan utnyttjas fritt av alla yrkesutbildade och läroanstalter.

Utbildningen är en del av webbskolan Ingrip i våld.

Förebyggande av självmord

I webbutbildningen Förebyggande av självmord behandlas följande ämnen:

 • Skyddande faktorer och riskfaktorer kopplade till självdestruktivitet och självmord,
 • olika bedömningsmetoder för självmordsrisk
 • hur att fråga om självmordstankar och föra dem på tal
 • vård inom primärvården samt eventuella fortsatta åtgärder.

I webbutbildningen bekantar man sig också med hur man ska beakta närstående och identifiera egna känslor och reaktioner som kan uppstå när man bemöter personer i risk av självmord.

Webbutbildningens ämnesområden lämpar sig för alla, men vissa delar riktar sig särskilt till yrkesutbildade inom social-, hälso- och sjukvården. 

Efter studierna kan du avlägga tentamen och efter godkänt resultat får du ett intyg över genomgången kurs.

Förebyggande av självmord för yrkesutbildade inom den prehospitala akutsjukvården

En separat webbutbildning har utvecklats för yrkesutbildade personer och studerande inom den prehospitala akutsjukvården och andra ambulerande tjänster.

Utbildningen är skräddarsydd och innehåller även videomaterial av olika situationer som kan mötas inom den prehospitala akutsjukvården och andra ambulerande tjänster.

Tillgång till webbutbildningen sker via en separat enkät. 

Mer information om webbutbildningarna för förebyggande av självmord (på finska)

Förebyggande av våldsbejakande radikalisering

Webbutbildningen Förebyggande av våldsbejakande radikalisering riktar sig till alla yrkesutbildade inom social- och hälsovården samt deras samarbetsaktörer.

Webbutbildningen innehåller baskunskaper för arbete med att förebygga våldsbejakande radikalisering samt hjälper kursdeltagarna att fundera över de tankar som fenomenet väcker med hjälp av ett mångsidigt läromaterial. Kursen ger aktuell information om vilka tjänster som erbjuds radikaliserade personer och personer som är i riskzonen för radikalisering samt deras närstående.

Den teoretiska kunskap som deltagarna får med hjälp av olika fall- och reflektionsuppgifter kan de tillämpa i praktiska arbetsuppgifter. Det rekommenderas att dessa uppgifter diskuteras tillsammans med en kollega eller i arbetsgemenskapen. Webbutbildningen kan trots sitt namn också genomföras i hybridform, varvid en närstudiedag ordnas för arbetsgemenskapen. Det material som behövs för närstudiedagen finns i webbutbildningen.

Webbutbildningen är gratis och efter godkänd prestation kan deltagaren skriva ut ett intyg åt sig själv. I samband med kursen finns också vidare läsning som ger möjlighet till ytterligare fördjupning i ämnet.

Hedersrelaterat våld – webbutbildning

Hedersrelaterat våld är kollektivt våld. Det framträder ofta som könsrelaterat våld i nära relationer som oftast riktar sig mot kvinnor och flickor, men det kan också riktas mot män och pojkar som hör till en sexuell minoritet eller könsminoritet (HLBTQI+) samt mot unga och personer som försöker lämna ett trossamfund, samfund eller äktenskap.

Karakteristiskt för hedersrelaterat våld är en kollektiv maktutövning och kontroll som syftar till att begränsa och reglera individers beteende. Hedersrelaterat våld förblir ofta dolt, eftersom identifieringen av fenomenet och metoderna för att ingripa i det är bristfälliga.

Webbutbildningen om hedersrelaterat våld riktar sig i första hand till yrkesutbildade personer och studerande inom social- och hälsovårdssektorn samt undervisnings-, pedagogik- och säkerhetssektorn.

Utbildningen utvecklar förståelsen för fenomenet hedersrelaterat våld, hjälper till att identifiera olika former av hedersrelaterat våld, ökar yrkesutbildade personers beredskap att ingripa i hedersrelaterat våld, ger information om yrkesutbildade personers skyldigheter, lagstiftningen, mänskliga rättigheter och tjänster för våldsoffer samt stärker förebyggandet av våld, multiprofessionaliteten och kultursensitiviteten.

Utbildningen består av fyra delar som tar sammanlagt 1–2 h att genomföra. Du kan genomföra utbildningen i grupp eller ensam. Utbildningen finns i kategorin Ingrip i våld.

Ingrip i våld

Webbutbildning om våld i nära relationer. Utbildningens primära målgrupp är yrkesutbildade personer inom social- och hälsovården och poliser samt personer som studerar till dessa yrken. Utbildningen är dock öppen för alla yrkesutbildade personer.

Utbildningen

 • ökar kunskapen om komplexa fenomen inom våld i nära relationer och våld riktat mot kvinnor,
 • öppnar upp människorättskonventioner och lagstiftning om våld i nära relationer,
 • utmanar den yrkesutbildade personen att fundera på sitt eget förhållande till våld i nära relationer,
 • ökar yrkesutbildade personers förmåga att identifiera och ingripa i våld i nära relationer,
 • ger metoder och verktyg för ingripande,
 • ger bakgrundsfakta om multiprofessionalitetens betydelse vid ingripande i våld i nära relationer,
 • ökar kunskapen om våldsspecifika hjälpande aktörer i Finland.

I utbildningen berättar både yrkesutbildade personer och personer som upplevt våld om sina erfarenheter och åsikter om våld i nära relationer. Efter studierna kan du avlägga tentamen och efter godkänt resultat får du ett intyg över genomgången utbildning.

Kompetenspass för vård i livets slutskede

Webbutbildningen Kompetenspass för vård i livets slutskede ger dig grundläggande information om palliativ vård och vård i livets slutskede. Kursen är avsedd för yrkesutbildade personer inom social- och hälsovården, som i sitt arbete möter och vårdar patienter i livets slutskede. Den lämpar sig till exempel för anställda inom heldygnsomsorg och hemvård.

Kompetenspass för vård i livets slutskede är en fortbildning inom palliativ vård i enlighet med social- och hälsovårdsministeriets rekommendationer. Den kan också vara till nytta i grundstudier inom social- och hälsovården. Kursen består av sju delar och en webbtentamen. Kursen motsvarar en studiepoäng. Efter godkänd tentamen får du ett intyg över kursen. Du kan genomföra kursen på svenska.

Läs mer om utbildningen Kompetenspass för vård i livets slutskede

Kulturell mångfald i klientarbetet

Webbutbildningen Kulturell mångfald i klientarbetet är avsedd för yrkesutbildade personer inom social- och hälsovården, som i sitt arbete möter klienter från olika kulturer. Webbutbildningen kan också vara till nytta för andra som möter människor från olika kulturer.

Webbutbildningen Kulturell mångfald i klientarbetet innehåller fyra delar:

 • Kan du betjäna alla klienter
 • Vad borde jag förstå om kulturen
 • Att möta klienten
 • Olika klientgrupper

Syftet med webbutbildningen är att ge verktyg och exempel som yrkesutbildade personer kan använda för att granska sitt eget tänkande och sin verksamhet.

Myndighetssamarbete vid misstanke om illabehandling av barn (LASTA-screeningmodellen)

LASTA-screeningmodellen säkerställer informationsutbyte mellan myndigheterna och sektorsövergripande samarbete i situationer där man misstänker att ett barn har blivit utsatt för misshandel eller sexuellt utnyttjande. Kärnan i Lasta-screeningmodellen är förutom informationsutbyte och sektorsövergripande samarbete även koordinering av myndighetsprocesser och konsultation mellan myndigheter.

Den här kursen öppnar upp Lasta-screeningmodellen ur olika yrkesgruppers perspektiv. Kursen kan genomföras i egen takt. Avlagd kurs mäts inte med en tentamen.

Du bör reservera cirka en timme för genomgång av materialet.

Prata om spel om pengar

Webbutbildningen består av tre avsnitt: 

 1. Varför är det viktigt att prata om spel om pengar? 
 2. Hur du tar spel om pengar till tals, identifierar riskspelande och spelproblem 
 3. Fortsätta korta motiverande samtal.

Målet med webbutbildningen är att öka din insikt i vikten av att ta spel om pengar till tals och kunna ingripa i spelproblem i ett så tidigt skede som möjligt. Du lär dig att känna igen riskspelande och att ge respons om spelbeteendet till en person som spelar på risknivå. Du lär dig att känna igen spelproblem och du får en modell för att genomföra korta motiverande samtal i syfte att hjälpa och stöda en person som har problem med spel om pengar.

Webbutbildningen riktar sig särskilt till studerande och yrkespersoner inom social-, hälso-, undervisnings- och handledningsområdet. Webbutbildningen innehåller övningar som läroanstalternas lärare kan utnyttja i undervisningen. För grundliga studier av hela webbutbildningen lönar det sig att reservera cirka 2 timmar (+ den tid som används för övningar).

De egentliga kursinnehållen visas när du loggar in på webbutbildningar. Webbutbildningarna är avgiftsfria och öppna för alla. 

RAI-webbutbildning

I RAI-webbutbildningen studerar du användningen av RAI-verktyg och RAI-information. Under kurserna bekantar du dig med RAI-bedömningens grundprinciper och användningen av den individuella information som uppstår vid bedömningen i utarbetandet av vård-, rehabiliterings- och serviceplaner. Du studerar också granskning av jämförelseinformation i jämförelsedatabaser samt utnyttjande av information i ledningen och utvecklingen av tjänster för äldre och personer med intellektuell funktionsnedsättning. RAI-webbutbildningen riktar sig särskilt till anställda inom vård- och rehabiliteringstjänster för äldre och personer med intellektuell funktionsnedsättning.

RAI-webbutbildningen innehåller fyra kurser:

 • RAI-verktyget
 • RAI-bedömning
 • TIKU i granskningen av RAI-jämförelseinformation
 • RAI-benchmarking.

I tre kurser kan du efter studierna avlägga tentamen och efter godkänt resultat får du ett intyg över att du har avlagt kursen.

Läs mer om utbildningen på sidan om stöd för RAI-kompetens

Spel om pengar som ett fenomen och spelrelaterade problem

Webbutbildningen spel om pengar som ett fenomen och spelrelaterade problem består av fyra delkurser:

 1. Spel om pengar i Finland
 2. Förebyggande av spelrelaterade skadeverkningar 
 3. Spelrelaterade problem och
 4. Närstående till personer som spelar om pengar

Webbutbildningens mål är att deltagaren efter att ha avlagt delkurserna har grundläggande kunskaper om spel om pengar som ett fenomen och om spel om pengar i Finland. I webbutbildningen får deltagaren information till exempel om

 • hur finländarna spelar om pengar
 • metoder för att förebygga skador från spel om pengar 
 • hur problem med spel om pengar uppstår och grupper som står i risk för spelrelaterade problem 
 • vård- och stödtjänster för den som har problem med spel om pengar samt
 • för närstående till personer som spelar om pengar.

Webbutbildningen riktar sig särskilt till studerande inom social-, hälso-, undervisnings- och pedagogiksektorn samt till personal inom dessa sektorer i kommuner, organisationer, företag, församlingar och andra sammanslutningar.

Du behöver reservera ca 3 timmar tid till webbutbildningen. Om du vill kan du också studera enskilda delkurser eller bekanta dig med materialet i dem.

Starta och liva upp Pakka-verksamhetsmodellen

Verksamhetsmodellen för lokal alkohol-, tobaks- och spelpolitik, dvs. Pakka, är en metod som utvecklats för att förebygga skador orsakade av alkohol, tobak och spel om pengar.

Webbutbildningen Starta och liva upp Pakka-verksamhetsmodellen riktar sig till alla som är intresserade av verksamhetsmodellen. Särskilt nyttig är den för koordinatorer som startar upp och genomför Pakka-verksamhetsmodellen i kommuner och regioner.

Målet med kursen är att ge grundläggande kunskaper om Pakka-verksamhetsmodellen samt erbjuda verktyg för att inleda och genomföra verksamhet enligt modellen. Webbutbildningen erbjuder både självstudiematerial, lokala exempel och praktiska verktyg som stöder Pakka-verksamheten.

Webbutbildningen är indelad i fyra delar där deltagarna

 • bekantar sig med Pakka-verksamhetens grunder
 • lär sig om de olika Pakka-aktörernas roller och de centrala PAKKA-arbetsgruppernas uppgifter
 • går igenom Pakka-verksamhetens inledande faser och bekantar sig med verksamhet och funktioner som kan genomföras som en del av Pakka-verksamheten
 • lär sig om att bedöma av Pakka-verksamhetens effekter och om att säkerställa verksamhetens kontinuitet.

Utnyttjande av uppgifterna

Utbildningen omfattar två separata kurser:

1. Kunskapsbaserad ledning för främjande av välfärd och hälsa är en webbutbildning som riktar sig till chefer, föredragande, beredare och förtroendevalda. Den stärker färdigheterna i kunskapsbaserad ledning och utnyttjande av information samt erbjuder praktiska exempel på hur invånarnas välfärd och hälsa kan främjas i kommunens ledning.

Med hjälp av webbutbildningen lär du dig att söka och använda tillförlitlig information. I utbildningen används som exempel bl.a. Jämförelsedatasystemet om främjande av hälsa och välfärd, TEAviisari, samt enkäten Hälsa i skolan. Reservera tillräckligt med tid för att genomföra kursen.

2. Förhandsbedömning av konsekvenserna för människorna -webbutbildning. I den här webbutbildningen granskas konsekvenserna för människorna.  Webbutbildningen riktar sig till alla intresserade, i synnerhet till kommunernas förtroendevalda, beredande tjänsteinnehavare, föredragande samt till kommunens högsta ledning. Ämnen:

 • Vad är förhandsbedömning
 • Varför ska särskilt konsekvenserna för olika grupper av människor bedömas
 • Hur är konsekvenserna för människorna är en del av förhandsbedömningen
 • Hur görs förhandsbedömningen
 • Hur den inkluderas i kommunens system för beslutsfattande

Läs mer om Utnyttjande av information

Webbutbildning i rättsmedicin

Webbutbildningen i rättsmedicin riktar sig särskilt till yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården och polisen samt till studerande inom ovan nämnda områden. Syftet med webbutbildningen i rättsmedicin är att förbättra och stärka den kompetens som yrkesutbildade personer inom social- och hälsovården och polisen behöver i arbetslivet.

Webbutbildningen i rättsmedicin innehåller två kurser: 

 • Läkarens uppgifter vid dödsfall
 • Polisens uppgifter vid tandidentifiering på en avliden person
 • Introduktion till klinisk rättsmedicin
 • Straffrättsligt läkarutlåtande

Under den första kursen bekantar man sig med läkarens lagstadgade uppgifter vid dödsfall samt ger anvisningar om hur man gör nödvändiga registeranmälningar och utfärdar en dödsattest. Syftet med den andra kursen är att öka polisens kunskap om tandidentifiering och uppmuntra till att använda den vid sidan av andra identifieringsmetoder.

De senaste kurserna som publicerades sommaren 2023 behandlar kliniskt rättsmedicin. Kurserna riktar sig särskilt till den hälso- och sjukvårdspersonal som gör undersökningar och provtagningar av brottsmisstänkta och brottsoffer samt till andra som är intresserade av ämnet.