Forskningsverksamhet vid THL

Forskarna i ett möte.

THL undersöker befolkningens hälsa och välfärd, sociala problem samt hur servicesystemet inom social- och hälsovården fungerar. Högklassig forskning är en förutsättning för kvaliteten av THL:s utvecklings- och expertarbete och statistikverksamhet. Forskning är också en av THL:s lagstadgade uppgifter och med hjälp av den produceras information som stöd för beslutsfattandet. Hälften av THL:s vetenskapliga forskning görs som internationellt samarbete.

Forsknings-, utvecklings- och innovationsprogram

Forskningen vid THL genomförs i fyra forsknings-, utvecklings- och innovations (FUI) program:

FUI-programmen främjar planetär hälsa och välfärd. Planetär hälsa och välfärd är ett tillvägagångssätt som identifierar människan som en del av naturen. En hållbar samhällsutveckling och människors hälsa och välbefinnande kan främjas endast inom gränserna för jordens bärkraft.

Påverkansmål vid THL

Forskning i siffror

Vid THL pågår över 60 forskningsprojekt som finansieras av EU och över 30 som finansieras av Finlands Akademi. Resultaten av våra forskningar rapporteras i internationella referentgranskade tidskrifter samt i THL:s egna publikationsserier och på THL:s webbplats. Årligen utkommer cirka 700 referentgranskade artiklar.

Forsknings- och utvecklingsprojekt

THL:s publikationsförteckning (på finska)

Forskning utgör cirka 30 miljoner euro av THL:s finansiering på 90 miljoner euro och forskningspersonalens storlek är cirka 380 årsverken.

Forskningsprofessorer

THL:s forskningsprofessorer representerar vetenskapsområden som är placerade inom våra fyra forskningsprogram. Den gemensamma nämnaren är finländarnas hälsa, sociala välfärd och deras delfaktorer.
Bekanta dig med våra forskningsprofessorer (på finska)

Forskningsmaterial

THL strävar efter att främja öppen användning av sitt kunskapskapital. För närvarande förvaltar vi 900 nationellt och internationellt värdefulla datalager. 
Vi ger dig social- och hälsovårdsstatistik, material och öppna data för beslutsfattande, forskning och utvecklingsarbete.

Bekanta dig med material och tjänster

Stöd för forsknings-, utvecklings- och innovationsverksamhet (FUI)

Vid THL pågår hundratals FUI-projekt där man samarbetar nationellt och internationellt. THL följer i sin verksamhet god praxis för projekthantering och har förbundit sig till forskningsetiska delegationens anvisningar samt till att främja jämställdhet och likabehandling. Stödteamet för FUI-verksamheten bygger tillsammans med förvaltnings-, kommunikations- och informationstjänsterna upp förutsättningar för en smidig FUI-verksamhet och erbjuder stödtjänster för projektens olika skeden. Tjänsterna stöder FUI-ledningen och forskningsprogramverksamheten i institutet samt institutets nätverksbildning i Finland och internationellt.

Mera information om THL:s FUI-verksamhet och dess stöd fås av: researchoffice(at)thl.fi.