Analys- och undersökningstjänster

illustration

Analys- och undersökningstjänsterna består bland annat av laboratorietjänster. Tjänsterna riktar sig huvudsakligen till yrkesfolk och experter som arbetar inom området hälsa och välfärd. Också privatpersoner kan anlita tjänster som anknyter till faderskapsundersökningar, rättsmedicin och mögelanalys. En del av tjänsterna är avgiftsbelagda.

Bestämning och övervakning av sjukdomar

Antikroppsbestämningar
IgG-antikroppsbestämningar av serumprover.

Laboratorieundersökningar indelade enligt mikrober
Diagnostik och uppföljning av infektionssjukdomar, bl.a. bestämning av art och läkemedelskänslighet.

DNA-prover

DNA-prover (på finska)
Isolering och leverans av DNA.

Miljömikrobiologiska analyser

Epidemiutredningar
Utredningen har som mål att klargöra epidemins omfattning, ursprung och spridningssätt, så att nödvändiga motåtgärder kan vidtas så snabbt som möjligt.

Mikrobiologiska analyser
Analys av byggmaterials-, yt- och luftprov.

Vattenmikrobiologi
Mikrobiologiska analyser av vattenprover vid misstanke om vattenburna epidemier, utredning av vattenproblem och kartläggning av mikrobiologiska hot i vattensystem. Tillverkning av odlingsunderlag som lämpar sig för analys av miljöprover.

Rättsmedicin, rättspsykiatri, rättstoxikologi och rättsgenetik

Rättsmedicin
Rättsläkarna ansvarar för utredning av dödsorsak, rättsmedicinsk utredning av dödsorsak, granskning av dödsattester och styrning och övervakning i anslutning till utredning av dödsorsak.

Rättspsykiatri
Beslut och utlåtanden som rör sinnesundersökningar, bedömning av farlighet och rättspsykiatrisk vård.

Alkohol- och drogtestning
Bestämningar för företagshälsovården, missbrukarvården och hälso- och sjukvården.

Rättsgenetik
Faderskapsundersökning utförs när det förekommer oklarheter eller osäkerhet i fråga om faderskapet.

Andra analyser och undersökningar

Förfrågningar om symtom som anknyter till inomhusluften i skolor
Blanketter för förfrågningar om symtom vid undersökning av inomhusluften i skolor och analysering och rapportering av svaren.

Mätning av klienttillfredsställelsen inom hälsovårdstjänsterna (på finska)
Genom enkäter för klientfeedback samlas information in om klienttillfredsställelsen vid hälsovårdens enheter.

Kemiska vattenanalyser och analys av persistenta organiska föreningar (på finska)
Organisk kemisk analys (dioxiner, PCB:er, DDT och dess metaboliter, polyklorerade och polybromerade difenyletrar, polybromerade bifenyler) och kemiska vattenanalyser (t.ex. organiska tennföreningar, anioner och organiska syror, bromat, TOC).