Användningen av elektroniska cigaretter ökar bland unga – daglig rökning bland finländare minskade något 2022

Utgivningsdatum 25.10.2023

Användningen av elektroniska cigaretter bland unga, dvs. 14–20-åringar, har fördubblats i Finland från 2021 till 2023. Av pojkarna var det 6 procent och av flickorna 5 procent som dagligen använde elektroniska cigaretter. Bland pojkarna var användningen av elektroniska cigaretter vanligast i årskurs 8 och 9 i grundskolan, bland flickorna under yrkesskolans första och andra år.

Den vuxna befolkningen (20–64-åringar) använde elektroniska cigaretter i liten utsträckning 2022, cirka 1 procent av både männen och kvinnorna. 

"Den dagliga användningen av e-cigaretter har snabbt blivit vanligare bland unga. I bakgrunden verkar det finnas så kallade vape-apparater för engångsbruk som lockar med färgglatt utseende, smakämnen och synlighet i sociala medier", konstaterar Hanna Ollila, specialsakkunnig vid THL.

"De unga kan uppfatta vapes som harmlösa, men de andas in skadliga ämnen som det är särskilt viktigt att undvika när lungorna och hjärnan håller på att utvecklas. Bättre reglering av vape-apparaterna tillsammans med en höjning av åldersgränsen skulle vara viktiga metoder för att förhindra att man börjar med e-cigaretter", fortsätter Ollila. 

Figur on statistik

Finländarnas dagliga rökning minskade något 2022

Av finländarna i åldern 20–64 år rökte 11 procent dagligen 2022. Av männen var det 12 procent och av kvinnorna 11 procent som rökte dagligen. Under de senaste tjugo åren har rökningen bland den vuxna befolkningen i regel minskat, men minskningen verkar ha avstannat något under det senaste året. Rökningen minskar också ojämnt i olika befolkningsgrupper.

"Rökningen har minskat bland män, vilket är positivt. Bland kvinnorna har dock minskningen av rökningen avstannat, vilket visar att det fortfarande behövs ytterligare åtgärder för att minska rökningen och förbättra folkhälsan. I välfärdsområdena lönar det sig att satsa på att stöda rökstoppet, eftersom det på lång sikt också medför ekonomisk nytta för regionerna", konstaterar Otto Ruokolainen, specialsakkunnig vid THL.

Den dagliga rökningen bland unga, dvs 14–20-åringar, har minskat. Av pojkarna var det 6 procent och av flickorna 4 procent som rökte dagligen 2023. Det finns skillnader i rökning bland unga beroende på typ av läroanstalt, rökning är vanligast bland studerande vid yrkesläroanstalter. Rökningen minskade särskilt i denna grupp, medan förändringarna i gymnasierna och den grundläggande utbildningen var små.

Av personer i pensionsåldern, dvs 65–84 åringar, rökte 7 procent dagligen; 9 procent av männen och 5 procent av kvinnorna. Under de senaste åren har det inte skett några betydande förändringar i rökningen bland pensionärer.

Figur om statistik

Användningen av snus har minskat något bland män 

Av de finländska männen i åldern 20–64 år använde 6 procent snus dagligen 2022, vilket var 1 procentenhet mindre än 2020. Av kvinnorna använde 1 procent snus dagligen 2022. Snus var vanligast bland män i åldern 20–34 år. Av dem uppgav 11 procent att de snusar dagligen.

Av unga i åldern 14–20 år använde 5 procent snus dagligen 2023, vilket är lika mycket som 2021. Ungas användning av snus är vanligast (17 %) bland yrkesstuderande pojkar, hos dem blev det också vanligare efter 2021. 

Mer om ämnet

Användning och anskaffningsmetod av tobaks- och nikotinprodukter för unga enligt läroanstaltstyp 2017–2023 (på finska)

Källa

Tobaksstatistik 2022 

Mer information

Hanna Koskinen
specialplanerare
tfn 029 524 7025
[email protected]

Hanna Ollila (rökning bland unga)
specialsakkunnig
tfn 029 524 8617
[email protected]

Otto Ruokolainen (rökning bland vuxna och pensionärer)
specialsakkunnig
tfn 029 524 6241
[email protected]
 

Alkoholi, tupakka ja riippuvuudet Huvudwebbplats Lapset, nuoret ja perheet