Befolkningsundersökning: De yngre åldersgruppernas inställning till spel om pengar har blivit negativare medan inställningen bland de äldre åldersgrupperna har blivit positivare

Utgivningsdatum 16.4.2024 2.00 | Publicerad på svenska 16.4.2024 kl. 14.16
Pressmeddelande

Finländarna förhåller sig i huvudsak negativt till spel om pengar. Enligt en befolkningsundersökning som genomfördes 2023 har de yngre åldersgruppernas inställning till spel om pengar blivit negativare, medan de äldre åldersgruppernas inställning blivit positivare. Den tidigare undersökningen gjordes år 2019.

I de äldre åldersgrupperna, 45–59-åringar och 60–74-åringar, hade attityderna blivit något positivare jämfört med 2019 och 2011. I de yngre åldersgrupperna blev attityderna däremot negativare både under en kortare och en längre tidsperiod.

Attityder i anslutning till spel om pengar mättes med flera enskilda påståenden. År 2023 ansåg största delen (90 %) av respondenterna att man inte borde uppmuntra till att spela om pengar och majoriteten (61 %) ansåg att det finns för många möjligheter till att spela om pengar. Majoriteten (58 %) ansåg dock att människor har rätt att spela om pengar när helst de vill. Var femte respondent (20 %) ansåg att spel om pengar på det hela taget är bra för samhället.

Enskilda påståenden om attityder i anslutning till spel om pengar, andelar av respondenterna i åldern 15–74 år 2023 (%).

"I attityderna till spel om pengar och i flera enskilda åsiktsfrågor syns en attitydförändring som går i linje med de förändringar som skett med spel om pengar. De tydligaste förändringarna när det gäller minskat spelande och en mer kritisk inställning till spelande framkom hos unga vuxna", konstaterar THL:s forskningschef Anne Salonen

"När det gäller åsikterna kan det också observeras att kvinnors och mäns åsikter, liksom även åsikter hos personer i olika åldrar, delvis ändrades i motsatt riktning", fortsätter Salonen. Enskilda åsiktsfrågor delade också åsikterna.

Det spelas om pengar alltmer sällan och mer sporadiskt

År 2023 hade 70 procent av 15–74-åringarna på det finländska fastlandet spelat om pengar under de senaste 12 månaderna. På befolkningsnivå innebär detta cirka 2,5 miljoner människor. Att spela om pengar var vanligast bland män och personer i åldern 45–59 år.  

Antalet personer som spelat om pengar minskade från 2019 till 2023.

Spelandet om pengar har blivit mer sporadiskt. Finländarna spelar vanligtvis mer sällan än en gång i månaden. Fram till 2015 spelade finländarna oftast en gång i veckan. 

Även antalet personer som spelar flera olika speltyper minskade. Å andra sidan förändrades inte den summa pengar som användes för spelande.

Internetspelande är mycket vanligt i Finland. Upp till 44 procent spelade om pengar på internet år 2023. 

Spelproblem har blivit allt vanligare bland män

År 2023 spelade fyra procent av finländarna på en nivå av måttlig risk eller en nivå av problemspelande. Andelen av dessa respondenter ökade jämfört med 2019 och 2011.

Resultatet innebär att cirka 151 000 personer på det finländska fastlandet har spelproblem som orsakar dem antingen enstaka eller betydande olägenheter och symtom på beroende. 
Problem med spel om pengar var vanligast bland män och unga vuxna. 

"Det är chockerande att spelproblem bland unga vuxna inte har minskat och att spelproblemen bland män till och med har ökat, även om deras spelande om pengar har minskat", reflekterar THL:s forskare Tanja Grönroos.

"Detta kan bland annat förklaras av spelvanor. Män och unga vuxna föredrar spel som har snabbt tempo, som är kända för att vara skadliga och som spelas på internet, inklusive internetspel utanför monopolsystemet", resonerar Grönroos.

Spelandet av internetspel utanför Veikkaus förändrades inte

Sju procent av finländarna spelade på nätet sådana spel som inte hörde till Veikkaus (cirka 251 000 personer på befolkningsnivå). Denna andel omfattade också dem som spelat Pafs (Ålands Penningautomatförening) och utländska spelleverantörers internetspel. Nätspel utanför systemet var vanligast bland män (12 %) och 18–29-åringar (15 %).

På befolkningsnivå förändrades inte internetspelandet utanför Veikkaus jämfört med 2019. Ett undantag var dock 45–59-åringar, hos vilka internetspelandet utanför Veikkaus ökade.

En mer detaljerad granskning visade att även om det inte skedde någon förändring i mängden spelande av utländska internetspel 2023 jämfört med 2019, har spelandet av dessa spel ökat under en längre tidsperiod. Sedan år 2019 har det blivit vanligare att spela Pafs internetspel.

Stödet för monopolsystemet ökade bland kvinnor och minskade bland män

År 2023 upplevde 74 procent av respondenterna att monopolsystemet är ett bra sätt att begränsa olägenheterna av spel om pengar. Stödet för monopolsystemet som ett sätt att förebygga olägenheter har ökat både på kort och på lång sikt. 
 
En klart större andel av kvinnorna (82 %) än av männen (65 %) upplevde att monopolsystemet är ett bra sätt att begränsa olägenheterna av spel om pengar. Stödet för monopolsystemet har ökat bland kvinnor och minskat bland män.
 
I synnerhet den yngsta och äldsta åldersgruppen upplevde att monopolsystemet är ett bra sätt att begränsa olägenheter av spel om pengar. 

Befolkningsundersökningen Finländarnas penningspel 2023

Resultaten som nu publicerats grundar sig på befolkningsundersökningen Finländarnas penningspel, som har genomförts med fyra års mellanrum sedan 2007. 
 
I undersökningen 2023 deltog 5 977 15–74-åringar som bor på det finländska fastlandet. Undersökningen är den viktigaste informationskällan i Finland om befolkningens spelande om pengar. 
 
År 2023 samlades materialet från undersökningen in med en webb- och postenkät och dessutom samlades en del av materialet in genom telefonintervjuer.

Mer information

Statistikrapporten Finländarnas penningspelande 2023 (på finska)
Undersökningen Finländarnas penningspelande
Nyhet 27.2.2024 (på finska): Ennakkotieto suomalaisten rahapelaamisesta: Peliongelmat ovat lisääntyneet, vaikka entistä harvempi pelaa rahapelejä.

Anne Salonen
forskningschef 
tfn 029 524 8125 

Tanja Grönroos
forskare  
tfn 029 524 8465 
 
fornamn.efternamn(at)thl.fi

Alkoholi, tupakka ja riippuvuudet Huvudwebbplats rahapelit tilastouutinen tutkimusuutinen