Enkäten Hälsa i skolan: Den sociala interaktionen fungerar i varierande grad i grundskolornas vardag – även en vuxen kan mobba

Utgivningsdatum 24.11.2022

Eleverna inom den grundläggande utbildningen har varierande erfarenheter av hur den sociala interaktionen fungerar i skolans vardag, berättar de fortsatta analyserna av resultaten från enkäten Hälsa i skolan 2021 som gjorts av Institutet för hälsa och välfärd (THL). De berättar om hur skolgemenskaperna fungerar medan de tidigare berättat om elevernas välfärd.

Största delen av eleverna i årskurs 4 och 5 berättade att de kommer bra överens med lärarna (81 %) och skolkamraterna (83 %). Nästan alla hade minst en bra kompis (99 %).

Fler elever än tidigare i årskurs 8 och 9 upplevde att läraren bryr sig om, uppmuntrar och behandlar dem rättvist (53 %). Tre av fyra (78 %) elever i årskurs 8–9 ansåg att atmosfären i klassen stödde yttrandet av egna åsikter.

Upplevelserna av utanförskap har ökat

Under coronatiden har upplevelsen av att höra till skolgemenskapen och klassgemenskapen minskat. Mindre än hälften (41 %) av eleverna i årskurs 8 och 9 kände sig själv som en viktig del av skolgemenskapen våren 2021, medan de fyra år tidigare var över hälften (55 %)

Endast lite över hälften av eleverna i årskurs 4 och 5 och under hälften av eleverna i årskurs 8 och 9 upplevde att de vid behov kan diskutera sådant som tynger dem med en vuxen i skolan.

En vuxen kan mobba

I enkäten Hälsa i skolan 2021 frågade man för första gången om någon av de vuxna i skolan har mobbat eleven i skolan under läsåret och upprepade gånger med ord eller handlingar gjort eleven ledsen. Som mobbning ansågs inte ingripande i elevens störande beteende eller försummelse av uppgifter.

Av eleverna i årskurs 8 och 9 uppgav 6 % att de upplevt mobbning minst varje vecka av en vuxen och 3 % av eleverna i årskurs 4 och 5. Av eleverna i årskurs 8 och 9 hade 78 % inte alls upplevt mobbning av en vuxen och 84 % av eleverna i årskurs 4 och 5.

"I skolorna är det bra att diskutera hurdant oavsiktligt beteende av vuxna kan skrämma eleven eller kännas som mobbning", bedömer THL:s utvecklingschef Jenni Helenius resultatet. "Det är viktigt att eleverna vet till vem man kan berätta om en vuxens beteende i den egna skolan så att saken kan utredas".

Var fjärde (25 %) i årskurs 8 och 9 hade upplevt mobbning mellan eleverna, 6 % minst varje vecka. Tre av fyra (75 %) hade inte alls upplevt mobbning.

Var tredje elev i årskurs 4 och 5 (36 %) hade upplevt mobbning av andra elever och 8 % av dem minst varje vecka. Två av tre (64 %) elever i årskurserna 4 och 5 har inte alls upplevt mobbning.

Resultaten av de fortsatta analyserna av enkäten Hälsa i skolan 2021 lyfter fram skillnader mellan flickornas och pojkarnas erfarenheter. Svaren från eleverna i årskurs 8 och 9 berättar också om erfarenheter i skolan bland personer med utländsk bakgrund, könsminoriteter och sexuella minoriteter samt personer som placerats utanför hemmet.

Enkäten Hälsa i skolan genomförs i hela Finland vid läroanstalter inom den grundläggande utbildningen och på andra stadiet. Nästa material för enkäten Hälsa i skolan samlas in under mars–april 2023. De huvudsakliga resultaten publiceras i september 2023.

Källor:

Upplevelser av skolvardagen hos elever i årskurserna 8 och 9 i den grundläggande utbildningen. Resultat från enkäten Hälsa i skolan. Arbetsdokument 54/2022, THL. På finska. Sammandrag på svenska.

Många faktorer utmanar vardagenför elever i årskurs 4−5, men största delen av eleverna mår bra. Enkäten Hälsa i skolan 2021. En sammanfattning av forskningen 50/2022 THL. På finska.

Ytterligare information:

Jenni Helenius
utvecklingschef
Enkäten Hälsa i skolan, THL
tfn 029 524 8406
[email protected]

Marke Hietanen-Peltola
överläkare, THL
tfn 029 524 7294
[email protected]

Kristina Laitinen
undervisningsråd
Utbildningsstyrelsen
tfn 029 533 1244
[email protected]

Elina Pekkarinen
barnombudsman
tfn 0295 666 858
lapsiasiavaltuutettu(at)oikeus.fi


Tidigare om ämnet: 

Enkäten Hälsa i skolan:En stor del av barn och unga är nöjda med sitt liv – känslan av ensamhet har blivit vanligare. Meddelande från THL 17.9.2021
 

Huvudwebbplats Lapset, nuoret ja perheet Mielenterveys enkäten hälsa i skolan - thlfi-sv