Finländarnas narkotikaexperiment har blivit allt vanligare samtidigt som allt fler understöder ändringar i narkotikapolitiken

Utgivningsdatum 26.4.2023

Det blir fortsättningsvis allt vanligare att prova och använda narkotika, visar THL:s befolkningsenkät som genomfördes hösten 2022. Nästan 30 procent av den vuxna befolkningen har någon gång i livet provat någon drog, oftast cannabis. Andelen av befolkningen som provat på cannabis har ökat från fem procent 1992 till 29 procent 2022.

Allt fler har också provat andra droger, även om andelarna är betydligt mindre än i fråga om cannabis. Sju procent rapporterade att de provat amfetamin någon gång i livet, sex procent ecstasy och fem procent kokain. Användningen av dopningsmedel har förblivit oförändrad. En procent av befolkningen har använt dem någon gång.

Figur. Andelar personer som någon gång i livet provat eller använt cannabis eller andra ämnen bland 15–69-åriga finländare 1992–2022, %.

Det är ofta fråga om ett eller några användningstillfällen

Vid användning av narkotika är det oftast fråga om experiment som begränsas till ett eller några användningstillfällen eller en användningsperiod i det förflutna. Att allt fler 15–69-åringar någon gång har provat någon drog är i sig inte särskilt överraskande.

"I enkäterna granskas personer i åldern 15–69 år vid tidpunkten för datainsamlingen. Äldre åldersklasser med färre erfarenheter av narkotika lämnas med tiden utanför enkätens urval", berättar THL:s specialforskare Karoliina Karjalainen.

En allt större andel av enkätens målgrupp är alltså de som har levt sin ungdomstid på 1990-talet eller efter det, då droger började bli vanligare i Finland.

"Från den tidigare undersökningen vet vi att en betydande del av åldersgrupperna födda på 1980- och 1990-talen har provat droger. Mot denna bakgrund var en större andel av befolkningen som provat droger än tidigare ett ganska förväntat resultat", konstaterar Karjalainen.

I synnerhet riskuppfattningarna i anslutning till cannabis har lindrats. 57 procent ansåg att 1–2 cannabisförsök endast medför en liten hälsorisk eller annan risk. 20 procent tänkte på samma sätt om riskerna med regelbunden användning av cannabis.

För första gången i enkätens historia är andelen personer som anser att risken med regelbunden användning av cannabis är högst liten större än andelen personer som anser att risken med att dricka i berusningssyfte varje vecka är liten.

Åsikterna om straffbart bruk av narkotika har blivit lindrigare

Enligt enkäten skulle 29 procent av människorna vara beredda att avstå från straffbarheten för användning av alla droger. Detta är nio procentenheter mer än 2018. 53 procent av befolkningen skulle inte bestraffa för användning av cannabis.

"Åsikterna om straffbart bruk av narkotika håller klart på att förändras. Detta motsvarar den allt vanligare uppfattningen även i den internationella debatten att man i första hand borde reagera på användningen genom social- och hälsovårdsåtgärder", säger forskningsprofessor Pekka Hakkarainen vid THL.

Enligt enkäten anser 24 procent att man borde kunna skaffa cannabis lagligt för vilket som helst ändamål, och 56 procent godtar tillgång till cannabis enbart för läkemedelsanvändning. År 2018 var motsvarande andelar 18 procent respektive 54 procent.

65 procent av befolkningen anser att brukarrum som varit framme i den offentliga debatten är delvis eller helt godtagbara, vilket är betydligt mer än tidigare. År 2018 var andelen 50 procent.

Resultaten över finländarnas narkotikabruk och inställning till narkotiska medel kommer från THL:s Alkohol- och narkotikaundersökning, som upprepats i form av en postenkät ungefär vart fjärde år sedan 1992. Undersökningen besvarades av 3 857 15–69-åringar.

Mer information

Narkotikabruket och attityderna till narkotika bland finländarna.

Karoliina Karjalainen
specialforskare, docent
THL
tfn 029 524 7933

Pekka Hakkarainen
forskningsprofessor
THL tfn 029 524 7161

[email protected]

Mikko Salasuo
docent i ekonomi- och socialhistoria
Helsingfors universitet
tfn 040 548 5520
[email protected]

Alkoholi, tupakka ja riippuvuudet Huvudwebbplats huumeet - thlfi-sv