HFD kallar i fortsättningen de beslut som styr rättspraxis för prejudikat

Utgivningsdatum 4.4.2024 12.18 | Publicerad på svenska 14.6.2024 kl. 14.35
Nyhet

I högsta förvaltningsdomstolens nya arbetsordning kallas de beslut som publiceras i syfte att styra rättspraxis för prejudikat. Den gamla benämningen årsboksbeslut frångås. Den nya arbetsordningen träder i kraft 1.4.2024 då prejudikat som benämning tas i bruk.

Genom att kalla sina publicerade beslut för prejudikat vill högsta förvaltningsdomstolen framhäva sin förändrade roll. Bakgrunden till ändringen finns i lagen om rättegång i förvaltningsärenden som trädde i kraft år 2020. I och med lagen blev högsta förvaltningsdomstolen en besvärstillståndsdomstol. Ett beslut som en domstol i första instans har fattat får enligt huvudregeln överklagas genom besvär hos högsta förvaltningsdomstolen endast om högsta förvaltningsdomstolen beviljar besvärstillstånd. Det här framhäver ytterligare högsta förvaltningsdomstolens roll som en domstol som styr rättspraxis och betydelsen av dess beslut som prejudikat. Benämningen är på detta sätt också enhetlig mellan de högsta domstolarna.

Ändringen av benämningen påverkar inte kriterierna för hur de beslut som publiceras väljs ut. Också enligt den nya arbetsordningen publiceras som prejudikat beslut som har betydelse för lagtillämpningen i andra likadana fall eller som annars är av allmän betydelse. Som prejudikat publiceras nuförtiden årligen omkring 100–150 avgöranden.

Förutom prejudikaten fortsätter högsta förvaltningsdomstolen publicera sina beslut även i kategorin ”Andra publicerade beslut”. I kategorin Andra publicerade beslut publicerar högsta förvaltningsdomstolen sådana enstaka beslut av domstolen som bedöms ha samhälleligt, regionalt eller annat allmänt intresse och som inte med anledning av sin juridiska betydelse har publicerats som prejudikat.

I sin nya arbetsordning har högsta förvaltningsdomstolen strävat efter att även i övrigt modernisera bestämmelserna om sin verksamhet, behandlingen av rättskipnings- och förvaltningsärenden samt arbetets organisering i övrigt.

Samtidigt när den nya arbetsordningen träder i kraft 1.4.2024 övergår högsta förvaltningsdomstolen från en organisationsmodell med tre avdelningar till en modell med två avdelningar. Närmare information om arbetsfördelningen mellan avdelningarna finns på högsta förvaltningsdomstolens webbplats.

Årsboksbesluten har en lång historia

Högsta förvaltningsdomstolen publicerade från år 1918 referat av sina principiellt viktigaste beslut i sin årsbok. Dessa avgöranden bildade en årligen tryckt publikationsserie. Den tryckta publikationen upphörde år 2012 men då bibehölls ännu den traditionsbärande benämningen.

Läs mer:

HFD kallar i fortsättningen de beslut som styr rättspraxis för prejudikat (Meddelande 28.3.2024 från Hösta förvaltningsdomstolen)

Handbok om funktionshinderservice Vammaisuus vpoikeus