Informationen om coronaviruset har nått dem som flyttat till Finland väl, i arbetsförhållandena finns faktorer som ökar smittorisken

Utgivningsdatum 18.3.2021

Ihmisiä kadulla.

En klar majoritet av såväl de personer som flyttat till landet (94 %) som av hela befolkningen (98 %) uppgav att de fått tillräckligt med information om coronaviruset och om de åtgärder som förhindrar att infektionen sprids. Bland de invandrare som hade utmärkta kunskaper i finska eller svenska uppgav en större andel (97 %) att de hade fått tillräckligt med information jämfört med dem vars kunskaper i finska eller svenska låg på medelnivå (92%) eller vars kunskaper som bäst är på nybörjarnivå (91%). 

Uppgifterna framgår av den undersökning om coronaepidemins inverkan på välbefinnandet hos personer födda utomlands (MigCOVID) som Institutet för hälsa och välfärd (THL) genomfört. I undersökningen jämfördes svaren från invandrare med svar från hela befolkningen i uppföljningsundersökningen FinHälsa 2017. 

Majoriteten berättar att de följer rekommendationerna

Nästan alla som svarade berättade att de håller sig hemma när de har förkylningssymtom och att de iakttar god hand- och hosthygien. Största delen följde också säkerhetsavstånden och undvek att skaka hand, men invandrare gjorde det här något mer sällan än vad befolkningen i sin helhet gjorde. 

81 procent av invandrarna och 85 procent av hela befolkningen berättade att de använder munskydd på sin fritid. Även om klart största delen av invandrarna har undvikit att resa utomlands (85%), var andelen personer som följde denna rekommendation lägre än motsvarande andel hos hela befolkningen (96%).

Sammantaget följde kvinnor i regel rekommendationerna något noggrannare än män. 

"Största delen av såväl befolkningen i sin helhet som av invandrarna berättar att de fått tillräckligt med information om coronaepidemin och att de följer rekommendationerna. Vi vet dock att invandrare är överrepresenterade bland dem som smittats av corona. För många av dem finns det arbetsrelaterade faktorer som ökar smittorisken. Även olika andra faktorer, såsom lägre utbildning och inkomster samt trångt boende ensam eller tillsammans, kan öka smittorisken", säger Natalia Skogberg, forskningschef vid THL.

Knappt en tredjedel av invandrarna har kunnat arbeta på distans

75 procent av alla invandrare och 78 procent av hela befolkningen har arbetat eller varit på praktik. 

Närmare uppgifter om arbetsförhållandena finns endast för invandrarnas del. Av dem som arbetade eller var på praktik berättade 30 procent att de kunde arbeta på distans och endast 56 procent kunde om de så ville hålla 1–2 meters avstånd till andra människor. Cirka en fjärdedel av kvinnorna arbetade inom hälso- och sjukvården, där de träffade klienter. Motsvarande andel bland männen var sex procent.

"Arbetsgivaren ska säkerställa att arbetsförhållandena är sådana att onödig exponering för coronaviruset kan undvikas. Dessutom bör man säkerställa att de anställda följer anvisningarna", säger Skogberg. 

Kontinuerlig kommunikation via flera kanaler

Enligt Skogberg behövs det lättläst kommunikation samt flerspråkig kommunikation via flera kanaler, särskilt när coronarekommendationerna uppdateras eller preciseras. 

"Det räcker inte med att endast översätta rekommendationerna, utan man måste hitta fungerande kanaler för att förmedla informationen också. Dessutom behövs kontinuerligt och effektivt arbete på gräsrotsnivå, vilket många städer och organisationer redan utför på ett förtjänstfullt vis. Kontinuiteten är mycket viktig, eftersom den information eller rekommendation som ges endast en gång inte räcker till för att hålla motivationen uppe på sikt." 

Undersökningen genomfördes som en enkät bland personer födda utomlands och de valdes slumpmässigt ut ur befolkningsregistret. Enkäten besvarades av 3 668 personer i åldern 20–60 år. Deltagaraktiviteten var 60 procent. 

I den nationella uppföljningsundersökningen FinHälsa 2017 som riktades till hela befolkningen deltog 3 490 personer. Deltagaraktiviteten var 51 procent.

Källor

Natalia Skogberg, Päivikki Koponen, Eero Lilja, Sara Austero, Sofia Achame, Anu E. Castaneda. Access to information, preventive measures and working conditions during the coronavirus epidemic - findings of the population-based MigCOVID Survey among persons who have migrated to Finland. [Tillgång till information, iakttagande av myndigheternas rekommendationer och arbetsförhållanden under coronavirusepidemin – resultat av befolkningsundersökningen MigCOVID riktad till invandrare]. Institutet för hälsa och välfärd (THL). Arbetspapper 8/2021.

Uppföljning av hybridstrategin för covid-19-epidemin. Separat översikt, varierande tema ”Tillgång till information för invandrare, iakttagande av myndighetsrekommendationer och arbetsförhållandena under coronavirusepidemin.” 18.3.2021 

Koronaepidemian vaikutukset ulkomailla syntyneiden hyvinvointiin (MigCOVID) (Coronaepidemins inverkan på välbefinnandet hos personer födda utomlands)

FinHälsa 2017-uppföljningsundersökning
 

Mer information

Natalia Skogberg
forskningschef
Institutet för hälsa och välfärd
tfn 029 524 7916
[email protected]


 

Huvudwebbplats Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen johtaminen Infektiotaudit ja rokotukset Maahanmuutto ja kulttuurinen moninaisuus Sote-palvelujen johtaminen pääuutinen - thlfi-sv