Mindre än hälften av alla vuxna motionerar tillräckligt, kvällspigghet och otillräcklig sömn har blivit vanligare

Utgivningsdatum 26.10.2023

Mindre än hälften av männen och kvinnorna över 20 år motionerar enligt rekommendationen för hälsomotion. 46 procent av männen och 38 procent av kvinnorna motionerar tillräckligt. 

Rekommendationen för hälsomotion omfattar motion både i arbetet, på arbetsresan och på fritiden. Rekommendationen uppfylls om man per vecka rör på sig 

  • i minst 2 h 30 min på ett sätt som höjer pulsen, eller i minst 1 h och 15 min så att man blir andfådd och
  • genom att upprätthålla muskelkonditionen och rörelsekontrollen minst 2 gånger i veckan.

Äldre personer motionerar allra minst: 31 procent av männen och 23 procent av kvinnorna som fyllt 75 år motionerar enligt rekommendationen. Rekommendationen om hälsomotion uppnås bäst bland män i åldern 20–39 år, av vilka 52 procent rör på sig tillräckligt. 

Det är positivt att tre av fyra finländare ändå berättar att de motionerar något på fritiden. På befolkningsnivå motsvarar detta över tre miljoner personer som motionerar. På fritiden till exempel går man, cyklar, fiskar, jagar eller utför lätta trädgårdsarbeten. Betydligt färre vuxna motionerar ändå enligt rekommendationen för hälsomotion. 

Tid som tillbringas framför skärmen minskar mängden fysisk aktivitet. 45 procent av männen och 39 procent av kvinnorna sitter på fritiden framför en skärm mer än tre timmar per dag. 

"Motion upprätthåller arbets- och funktionsförmågan. Det är bra att man i vårt samhälle förstår motionens betydelse för välfärden och till exempel i regeringsprogrammet har man funderat på olika sätt att uppmuntra människor att motionera", berättar specialforskare Jouni Lahti. 

"Brist på motion orsakar hälsoproblem och ökar social- och hälsovårdskostnaderna. Med tanke på folkhälsan och ekonomin måste man se till att det finns jämlika möjligheter till motion och till att röra på sig. Man måste i synnerhet beakta personer i låg socioekonomisk ställning och äldre personer", fortsätter Lahti.  

Resultaten framgår av THL:s befolkningsundersökning Hälsosamma Finland, som genomfördes hösten 2022 och våren 2023. 

Nu publicerar vi resultat som förutom motion gäller även sömn och matvanor. 

"I arbetet med att främja hälsan måste dessa levnadsvanor beaktas samtidigt. Motion, sömn och kost bildar en helhet: en hälsosam förändring i en av dessa tre återspeglas i de två andra", konstaterar specialforskare Niina Kaartinen.

Otillräcklig sömn och kvällspigghet blir vanligare

Hur mycket sömn man behöver är individuellt. Enligt rekommendationerna ska en vuxen sova 7−9 timmar per dygn. Cirka 20 procent av de vuxna anser dock att de inte sover tillräckligt. Otillräcklig sömn är vanligast bland 40–54-åringar, av vilka cirka en tredjedel sover för lite. 

En femtedel av både männen och kvinnorna är kvällspigga. Andelen kvällspigga är störst i åldersgruppen 20–39 år, där cirka en tredjedel är kvällspigga. 

Både otillräcklig sömn och kvällspigghet håller på att bli vanligare. 

"Kvällspigghet kan ofta kopplas ihop med otillräcklig sömn. Dagsrytmen kan göras regelbunden till exempel genom att följa en måltidsrytm och planera in motion antingen till morgonen eller eftermiddagen. Detta förbättrar sömnen, minskar sömnskulden och främjar sannolikt hälsan", berättar forskningsprofessor Timo Partonen.

Var tredje vuxen äter fisk minst två gånger i veckan

Enligt rekommendationerna ska man äta fisk 2–3 gånger i veckan. Endast en tredjedel av männen och kvinnorna når detta mål. 

Äldre personer äter fisk enligt rekommendationerna oftare än yngre åldersgrupper. Mindre än hälften av personer över 75 år äter fisk 2–3 gånger i veckan. Däremot äter endast 24 procent av männen och 17 procent av kvinnorna i åldern 20–39 år fisk minst två gånger i veckan. 

Äldre personer äter också fullkornsprodukter, såsom fullkornsbröd, fullkornsgröt eller -spannmålstillägg oftare än yngre. Av personer över 65 år äter 65 procent av männen och 72 procent av kvinnorna fullkornsprodukter minst en gång per dag. Däremot äter endast 36 procent av männen och 51 procent av kvinnorna i åldern 20–39 år fullkornsprodukter dagligen. 

"Kostrekommendationerna betonar vikten av produkter från växtriket och fisk i kosten. Att äta hållbart fångad och odlad fisk är till fördel inte bara för hälsan utan också för miljön. Fullkornsprodukter tryggar å sin sida fiberintaget och är en bra källa till näringsämnen och växtprotein", berättar Niina Kaartinen.

Bra matval kan stödas på många sätt. Viktiga metoder är att förbättra måltidsutbudet inom måltidstjänsterna, utveckla matfostran och föra en positiv diskussion om mat i samhället.

Resultaten av undersökningen Hälsosamma Finland rapporteras utförligt under hösten

Till enkäten i undersökningen Hälsosamma Finland kallades 61 000 slumpmässigt utvalda personer från olika delar av Finland som fyllt 20 år. Av dessa personer fick 10 000 dessutom en kallelse till en omfattande hälsoundersökning. 28 000 (46 % av de som blivit kallade) svarade på enkäten och 5 700 (58 % av de som blivit kallade) deltog i hälsoundersökningen. Undersökningens urval bildades så att resultaten kan generaliseras till hela Finland. 

Källa:

Fysisk aktivitet och sittande, webbrapport, (Fyysinen aktiivisuus ja istuminen, verkkoraportti), Resultat av undersökningen Hälsosamma Finland

Sömn och sovande, webbrapport, (Uni ja nukkuminen, verkkoraportti), Resultat av undersökningen Hälsosamma Finland

Matvanor, webbrapport, (Ruokatottumukset, verkkoraportti), Resultat av undersökningen Hälsosamma Finland

Hälsosamma Finland -webbrapporter (på finska) 

Mer information:

Jouni Lahti
specialforskare
THL
tfn 029 524 7226
[email protected]

Timo Partonen
forskningsprofessor
THL
tfn 029 524 8859
[email protected]

Niina Kaartinen
specialforskare
THL
tfn 029 524 7384
[email protected]

Undersökningen Hälsosamma Finland

Resultat av undersökningen Hälsosamma Finland

Tidigare om undersökningen: 

Undersökningen Hälsosamma Finland: Var femte vuxen har varit tvungen att göra avkall på mat, läkemedel eller läkarbesök på grund av brist på pengar. THL:s pressmeddelande 5.10.2023.

Elintavat ja ravitsemus Huvudwebbplats Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen johtaminen Ikääntyminen Kansantaudit Toimintakyky ilmastonmuutos - thlfi-sv pääuutinen - thlfi-sv tutkimusohjelma3hyte - thlfi-sv