Sametinget och Institutet för hälsa och välfärd stärker samarbetet om samefrågor

Utgivningsdatum 27.11.2023 14.28 | Publicerad på svenska 15.12.2023 kl. 14.45
Nyhet

Sametinget och Institutet för hälsa och välfärd (THL) undertecknar onsdagen den 29 november 2023 ett samarbetsavtal för att främja samebefolkningens hälsa och välfärd. Vid mötet i Enare inleds en gemensam beredning av de praktiska åtgärderna.

Sametingets och THL:s chefer träffas i samiska kulturcentret Sajos i Enare. 

Genom samarbetsavtalet som undertecknas vid mötet vill Sametinget och THL stärka samarbetet om samefrågor. Samarbetsavtalet innehåller årliga samarbetsförhandlingar där man närmare kommer överens om årliga åtgärder. 

"Avtalet är viktigt eftersom det skapar strukturer genom vilka samerna är en del av processerna som gäller dem och deras planering. Det är viktigt att samernas kollektiva rättigheter som ursprungsfolk identifieras i informationsproduktionen", säger Sametingets ordförande Tuomas Aslak Juuso.

"Samerna som ursprungsfolk är en viktig del av Finlands mångsidiga befolkning. Vi vid THL vill i fortsättningen bättre beakta dem i vår verksamhet och göra det i gott samarbete och växelverkan med samebefolkningen och Sametinget", säger THL:s generaldirektör Markku Tervahauta.

Avtalet drar upp riktlinjer för konkreta handlingar för samarbetet

I Sametingets och THL:s samarbetsavtal avtalas bland annat följande om gemensamma åtgärder:

  • Vi planerar forsknings- och utvecklingsprojekt tillsammans och utvecklar THL:s material för att främja den finländska samebefolkningens hälsa och välfärd.
  • Vi planerar tillsammans anvisningar för informationsproduktion och informationshantering, där särdragen i informationen om samerna beaktas.
  • Ett partnerskapsråd för samiska frågor inrättas som en del av THL:s verksamhet för kulturell mångfald. Partnerskapsrådets syfte är att vara ett samarbetsnätverk för aktörer som främjar samernas hälsa och välfärd och säkerställa informationsutbytet och samarbetet.
  • Dessutom inför samarbetsavtalet mål åt THL:s verksamhet som ökar personalens kunskaper om samiska språket, kulturen och ursprungsfolkets rättigheter. Institutionens kommunikation på samiska utvecklas också.

Genom samarbete främjas verkställandet av lagarna 

Bakgrunden till samarbetsavtalet är THL:s strävan att främja samebefolkningens hälsa och välfärd inom ramen för institutets lagstadgade uppdrag att främja den finländska befolkningens hälsa och välfärd. Sametingets lagstadgade uppgift är att utöva samernas kulturella autonomi och upprätthålla samernas språk och kultur.

Samarbetet främjar också FN:s deklaration om ursprungsfolkens rättigheter (A/RES/61/295) och målen i slutdokumentet (A/RES/69/2) från FN:s generalförsamlings högnivåmöte, som även är känt som världskonferensen om urbefolkningar. Målen i slutdokumentet ska främja samernas hälsa och välfärd.

Mer information

Tuomas Aslak Juuso
Sametinget, ordförande
tfn 040 687 3394
tuomas.juuso(at)samediggi.fi 

Anne Länsman-Magga
Sametinget, social- och hälsovårdssekreterare
tfn 040 182 9998
anne.lansman-magga(at)samediggi.fi

Markku Tervahauta
THL, generaldirektör
tfn 029 524 6001
markku.tervahauta(at)thl.fi 

Anu Castaneda
THL, forskningsprofessor
tfn 029 524 7848
anu.castaneda(at)thl.fi 

Den direkta sändningen av ceremonin för undertecknande kan följas på samiska och finska onsdagen den 29 november 2023 från och med kl. 13. Följ sändningen här (Zoom)

Medierna har dessutom möjlighet att följa ceremonin för undertecknande i Enare i samiska kulturcentret Sajos. Åt medierna har reserverats tid för gruppfotografi och intervjuer efter evenemanget kl. 13.45–14.00. 

Huvudwebbplats Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen johtaminen Maahanmuutto ja kulttuurinen moninaisuus