SHM: Handboken om tillämpningen av socialvårdslagen har uppdaterats

Utgivningsdatum 30.5.2024 11.30 | Publicerad på svenska 30.5.2024 kl. 12.40
Nyhet

Socialvårdslagen är den centrala allmän lag som reglerar verksamheten inom socialvården. I lagen föreskrivs det om främjande av social säkerhet och välfärd och om de uppgifter och tjänster som välfärdsområdet ansvarar för och verkställandet av dem. Lagen gäller alla klienter från barn till åldringar. Handboken uppdaterades i maj 2025 och omfattar också de lagändringar som trädde i kraft den 1 januari 2024.

Socialvårdslagen trädde i kraft 2015, och efter det har den kompletterats och ändrats många gånger. De delreformer som genomförts under de senaste åren har gällt till exempel tjänsterna för äldre och tjänsterna inom mentalvårdsarbetet och inom arbetet med missbruk och beroende. I socialvårdslagen gjordes år 2023 också många tekniska ändringar i samband med reformen av servicestrukturen inom social- och hälsovården.   

Att reformera socialvårdslagen är ett av målen i regeringsprogrammet för statsminister Petteri Orpos regering. Eftersom det har gjorts så många ändringar under en längre tid är det både nödvändigt och motiverat att uppdatera handboken om tillämpningen av socialvårdslagen så att den motsvarar läget år 2024. Handboken är avsedd för arbete som utförs inom socialvårdens serviceverksamhet.

I den uppdaterade handboken behandlas de gällande bestämmelserna i socialvårdslagen huvudsakligen genom att man utifrån regeringens propositioner förklarar hur de ska tolkas. Handboken uppdaterades senast år 2017.  

Tillämpningsguide för socialvårdslagen 2024

Handboken om tillämpningen av socialvårdslagen har uppdaterats (SHM)

Handbok om funktionshinderservice Vammaisuus vammaispalvelut