SHM: Regeringens proposition om preciseringen av tillämpningsområdet för lagen om funktionshinderservice har sänts på remiss

Utgivningsdatum 12.4.2024 12.47 | Publicerad på svenska 12.4.2024 kl. 17.28
Nyhet

Social- och hälsovårdsministeriet begär utlåtanden om regeringens utkast till propositionen om preciseringen av tillämpningsområdet för lagen om funktionshinderservice. Syftet med propositionen är att trygga rättigheterna och tillgången till tjänster för personer med funktionsnedsättning. Man vill också förtydliga att den nya lagen om funktionshinderservice ska tillämpas så, att den förblir en speciallag som är avsedd att tillämpas för personer med funktionsnedsättning. De föreslagna lagarna ska träda i kraft den 1 januari 2025.

Syftet med lagändringen är att säkerställa att kunderna hänvisas till rätta lagstadgade tjänster enligt en bedömning av servicebehovet. Man vill undvika att kunden söker sig till de tjänster som omfattas av den godkända lagen om funktionshinderservice av andra orsaker än att funktionshinderservicen för kunden är nödvändig. Genom valet av lag bestäms i detta sammanhang om kundens servicebehov hör till den primära socialvårdslagen eller till speciallagen om funktionshinderservice som är avsedd för personer med funktionsnedsättning. 

Enligt utkastet till propositionen ska de tjänster som avses i lagen om funktionshinderservice ges endast när de tjänster som avses i den primära lagstiftningen inte är lämpliga och tillräckliga med hänsyn till personens individuella servicebehov och intresse. 

I utkastet preciseras dessutom att personer med funktionsnedsättning ska få de tjänster som avses i lagen om funktionshinderservice om behovet av hjälp och stöd avviker från de vanliga behov som människan har i olika livsskeden. Föremålet för bedömningen ska inte vara någon särskild kundgrupp eller befolkningsgrupp, utan behovet ska bedömas individuellt för varje person.  Bestämmelsen möjliggör positiv särbehandling och därmed likabehandling i alla livsskeden förutsatt att förutsättningarna för beviljande enligt lagen om funktionshinderservice uppfylls.  

Målen för propositionen om preciseringen av lagen om funktionshinderservice är att

  1. Garantera rättigheterna och tillgången till tjänster för personer med funktionsnedsättning 
  2. Se till att lagen om funktionshinderservice förblir en speciallag avsedd för personer med funktionsnedsättning
  3. Trygga välfärdsområdenas möjligheter att finansiera reformen 
  4. Säkerställa en enhetlig tillämpning av lagen och lika villkor för tillgången till tjänster inom olika områden

Tillämpningsområdet anger vilka som ska omfattas av lagens bestämmelser. 

Den nya lagen om funktionshinderservice träder i kraft den 1 januari 2025. De föreslagna ändringarna i de lagar som preciseringen av tillämpningsområdet berör ska träda i kraft samtidigt så att det preciserade tillämpningsområdet i den nya lagen om funktionshinderservice kan gälla direkt. 

Enligt regeringsprogrammet får den nya lagen om funktionshinderservice jämfört med den gällande lagen öka de årliga utgifterna med 100 miljoner euro. Hela det tilläggsanslag som reserverats för ändringarna skulle dock troligtvis inte behövas, eftersom antalet kunder som skulle omfattas av de tjänster som avses i lagen om funktionshinderservice efter preciseringen av tillämpningsområdet inte skulle skilja sig avsevärt från uppskattningen i den ursprungliga regeringspropositionen (RP 191/2022 rd). Om tillämpningsområdet för lagen om funktionshinderservice preciseras ökar välfärdsområdenas kostnader med cirka 24,8–37,3 miljoner euro under perioden 2025–2028. 

Inlämning av utlåtande

Utlåtandena ska lämnas in senast den 31 maj 2024  kl. 16.15. 

Utlåtanden kan även skickas i elektronisk form till adressen [email protected], eller per post till adressen: Social- och hälsovårdsministeriet, PB 33, 00023 STATSRÅDET. Ange ärendenummer VN/24520/2023 i meddelandet.

Lagförslaget hänför sig till den nationella servicereform där innehållen i social- och hälsovården ses över så att de motsvarar de nuvarande strukturerna för social- och hälsovården. 

Mer information

Kirsi-Maria Malmlund-Laakso, regeringssekreterare, tfn 0295 163 026
Kaarina Tuokko, specialsakkunnig, tfn 0295 163 340
E-postadresserna har formen [email protected]

Regeringens proposition om preciseringen av tillämpningsområdet för lagen om funktionshinderservice har sänts på remiss (SHM)

Handbok om funktionshinderservice Vammaisuus vammaispalvelut