Ställvis dålig tillgång till missbruks- och beroendetjänster med låg tröskel

Utgivningsdatum 6.3.2023

Tillgången till missbruks- och beroendetjänster med låg tröskel är dålig, särskilt tjänster för tillfälligt boende. Till exempel finns det bara tillgång till boendejour eller tjänster som motsvarar härbärgen i cirka 20–30 procent av kommunerna i Fastlandsfinland. Tjänster med låg tröskel koncentreras till större kommuner.

Detta framgår av kommunenkäten om missbruks- och beroendetjänster som genomfördes i början av 2022.

Service med låg tröskel kan utöver tillfälligt boende vara till exempel dagcenterverksamhet, tillnyktringsvård eller hälsorådgivningspunkter för personer som använder droger.

"Dessa tjänster är särskilt viktiga för att trygga en smidig vardag och välfärd för dem som har det allra svårast, och därför måste tillgången till de tjänster som behövs tryggas i alla välfärdsområden", säger utvecklingschef Minna Kesänen vid THL.

I samband med social- och hälsovårdsreformen överfördes ansvaret för att ordna missbruks- och beroendetjänster från kommunerna till de nya välfärdsområdena i början av året.

Tillgången till öppenvård och rehabilitering för missbruks- och beroendeproblem är god

Det fanns tillgång till öppenvård och rehabilitering vid missbruks- och beroendeproblem i alla kommuner som svarade på enkäten. I enkäten beaktades både alkohol, droger, tobak och nikotinprodukter och funktionella beroenden, såsom spelande om pengar.

"Tillgången till tjänster är utgångspunkten för deras tillgänglighet. Att tjänsterna existerar garanterar dock inte att alla personer som behöver tjänsterna också får tillgång till dem", konstaterar Kristiina Kuussaari, specialforskare vid THL.

I åtminstone hälften av kommunerna i Fastlandsfinland hade missbruks- och beroendetjänsterna integrerats med mentalvårdstjänsterna på det administrativa planet, och i många områden användes multiprofessionella teammodeller för behandling av missbruks- och beroendeproblem.

Enkäten ger en riksomfattande helhetsbild av hur tjänsterna ordnas

Kommunenkäten gav för första gången riksomfattande information om ordnandet av missbruks- och beroendetjänster.

"Med hjälp av den information som samlats in genom enkäten kan vi beskriva vad som är gemensamt och vilka skillnader det finns i missbruks- och beroendetjänsterna på olika håll i landet", berättar Maria Heiskanen, specialforskare vid THL.

Mer information

Missbruks- och beroendetjänster i kommunerna i Fastlandsfinland 2022. Resultat från kommunenkäten. THL arbetsdokument 1/2023. (På finska).

Tillgången till missbrukarvård och -rehabilitering på institution och tillämpade metoder 2021. THL arbetsdokument 12/2022. (På finska).

Kristina Kuussaari
specialforskare
tfn 029 524 7476

Minna Kesänen
utvecklingschef
tfn 029 524 7272

Maria Heiskanen
specialforskare
tfn 029 524 8112

E-post: [email protected]

Alkoholi, tupakka ja riippuvuudet Huvudwebbplats alkoholi - thlfi-sv huumeet - thlfi-sv rahapelit - thlfi-sv tupakka - thlfi-sv