Stor undersökning om depression och behandling av depression hos unga – tusentals unga kallas till uppföljningen

Utgivningsdatum 15.2.2024 8.05
Pressmeddelande

Under 2024 kommer THL att samla in omfattande uppgifter för att få en bild av hur många unga som är deprimerade och hur många av dem som önskar få och får hjälp. Målet är att förbättra tillgängligheten, effektiviteten och jämlikheten i behandlingen av depression hos unga i Finland.

Forskningsmaterialet ska göra det möjligt att för första gången göra en övergripande bedömning av innehållet i den behandling som erbjuds, om den är till nytta eller skada för de unga och vad behandlingen eller bristen på behandling kostar. Under undersökningen kommer man för första gången också att följa unga som inte är deprimerade. På så sätt kan man bedöma risken för depression.  

Behovet av att förebygga och behandla depression hos unga har ökat kraftigt under årens lopp. Till följd av detta har man har försökt hitta sätt att förbättra behandlingen av depression på basnivå i landet.

”Det talas mycket om att unga inte får tillräckligt med hjälp. Nu kommer vi att få en bra bild av hur situationen ser ut i verkligheten, till exempel hur lång tid som går mellan att vårdbehovet uppstår och behandling inleds.”, säger THL:s överläkare Outi Linnaranta

Avsikten är man med enkäten ska nå upp till 9 000 högstadieelever runt om i Finland. De ungas eventuella depressionssymtom samt hur de söker och får hjälp ska följas med hjälp av enkäter under 6–12 månader. Enkäter kommer att genomföras under våren 2024 i samarbete med sju kommuner i Norra Finland, Östra Finland, Inre Finland och Västra Finland. Uppgifterna kompletteras med enkäter till vårdnadshavarna och till personalen som hjälpt de unga, till exempel inom elevhälsan, samt med registeruppgifter. Det är frivilligt att delta i undersökningen.

Interpersonell handledning ger stöd för den psykiska hälsan i skolvardagen

Under de senaste åren har man försökt förbättra hjälpen vid depression hos unga genom att införa en ny metod för förebyggande och behandling av depression, interpersonell handledning (IPC-N). Det handlar om en terapeutisk metod där man träffas 3–6 gånger för att bearbeta relationer och livshändelser med hjälp av samtal och övningar. 

Cirka 2 000 yrkespersoner som arbetar i ungas vardagsmiljöer, såsom skolkuratorer, -psykologer och -hälsovårdare, har inlett eller slutfört en utbildning i metoden i Finland. I undersökningen utreds vilken nytta unga har av interpersonell handling jämfört med sedvanlig behandling. 

Datainsamlingen för undersökningen inleds i februari-mars i skolorna Tupoksen koulu och Liminganlahden koulu i Limingo. Inom kommunens elevhälsa arbetar cirka tio experter med utbildning i interpersonell handledning, och metoden har använts i skolorna i några år. 

”I den interpersonella handledningen arbetar man på ett målinriktat och konkret sätt. Tillsammans med den unga kan man till exempel komma överens om att öva på relationsfärdigheter. När unga får stöd tillräckligt tidigt får de upplevelser av att lyckas med små steg och deras humör förbättras”, säger skolhälsovårdare Hanna Puranen från Limingo som utbildats i metoden.

Undersökningen är en del av IMAGINE-projektet som finansieras av rådet för strategisk forskning. I projektet deltar THL och Itla samt Helsingfors universitet, Tammerfors universitet och Östra Finlands universitet. Projektet bidrar till genomförandet av den nationella strategin för psykisk hälsa. 
 

Mer information:

Outi Linnaranta
överläkare, THL
Tfn 029 524 7517
[email protected]

Huvudwebbplats Lapset, nuoret ja perheet Mielenterveys tutkimusuutinen