THL:s och FPA:s välfärdsöversikt: Försämringen av befolkningens arbets- och funktionsförmåga hotar den ekonomiska och sociala hållbarheten

Utgivningsdatum 8.5.2023

Försämringen av finländarnas arbets- och funktionsförmåga måste hejdas under den kommande regeringsperioden, anser Institutet för hälsa och välfärd (THL) och Folkpensionsanstalten (FPA). Under 1970-talet började befolkningens arbets- och funktionsförmåga förbättras snabbt, men den positiva utvecklingen avstannade på 2010-talet och vände till och med mot det sämre.  

Arbets- och funktionsförmågan försämras av centrala folksjukdomar som hjärt- och kärlsjukdomar samt av psykiska problem, fetma, dålig kost, för lite motion, rökning och rusmedelsanvändning.

”Samhällets ekonomiska och sociala hållbarhet grundar sig på att människorna är fysiskt, psykiskt och socialt välmående, har funktionsförmåga, klarar av att arbeta och finner mening i sina liv”, säger THL:s generaldirektör Markku Tervahauta.

”På grund av befolkningens åldrande måste vi hitta metoder för att få så många personer i arbetsför ålder som möjligt i arbete. Detta kräver att man främjar arbets- och funktionsförmågan i alla åldersgrupper. Särskild uppmärksamhet bör ägnas åt personer med problem som ackumulerats.”

Översikten har tagits fram för förhandlingarna om regeringsprogrammet

THL och FPA har publicerat välfärdsöversikten i samband med förhandlingarna om regeringsprogrammet. Den har skapats i samarbete med experter från institutionerna på uppdrag av social- och hälsovårdsministeriet. 

I översikten granskas finländarnas hälsa och välfärd ur flera aktuella synvinklar, och åtgärder för att ta itu med problemen presenteras.

”Vi hoppas att den kommande regeringen ska ha tydliga åtgärder för att förbättra finländarnas arbets- och funktionsförmåga på sin agenda. Sådana vore i synnerhet förbättring av mentalvårds- och missbrukartjänsterna på basnivå samt till exempel socker-, salt- och fettskatter. Dessutom borde monopolsystemet för alkohol bevaras för att förebygga rusmedelsskador”, säger Tervahauta.

Psykiska symtom en betydande orsak till arbetsoförmåga

Den psykiska hälsan har en betydande inverkan på arbets- och funktionsförmågan. Under de senaste åren har de psykiska symtomen ökat och på grund av detta är sjukskrivningarna och sjukpensioneringarna exceptionellt höga.

Enligt studier har särskilt depressions- och ångestsymtom hos unga ökat. Symtomen ökade redan före coronapandemin, och pandemin förvärrade situationen. 

”Vi måste kraftigt ingripa i denna utveckling. Den psykiska hälsan grundläggs till stor del i barndoms- och ungdomsåren, och allvarliga psykiska problem i unga år kan påverka den framtida socioekonomiska ställningen och framtida hälsan”, säger Outi Antila, generaldirektör för FPA.

”En god psykisk hälsa förbättrar människors livskvalitet och hela samhällets produktivitet. Dessutom stärker den resiliensen, det vill säga förmågan att hantera förändringar och kriser. Genom att sätta in tjänster och förmåner i rätt tid kan vi hjälpa människor att återfå sin funktions- och arbetsförmåga.” 

Från folkhälsa till planetär hälsa och välfärd

I Finland har man uppnått betydande resultat genom det långsiktiga folkhälsoarbetet. Till exempel har den förväntade livslängden för nyfödda ökat med tio år sedan 1970-talet. 

THL och FPA betonar att det nuvarande världsläget förutsätter att utvidgat perspektiv på folkhälsan. Planetär hälsa och välfärd avser en idé om att inte bara beakta människor utan även naturen.

”Människornas och naturens hälsa och välfärd hänger samman och måste betraktas som en helhet. Planetär hälsa och välfärd tjänar en hållbar utveckling och måste placeras i centrum för beslutsfattandet”, konstaterar Tervahauta.

Översikt över befolkningens hälsa och välfärd 2023: mot ett socialt hållbart Finland (på finska)

Mer information:

Markku Tervahauta
generaldirektör
Institutet för hälsa och välfärd (THL)
tfn 029 524 6001
[email protected]

Outi Antila
generaldirektör 
Folkpensionsanstalten (FPA)
Intervjuförfrågningar via FPA:s kommunikation, tfn 020 634 7745

Seppo Koskinen (utveckling av arbets- och funktionsförmågan)
forskningsprofessor
Institutet för hälsa och välfärd (THL)
tfn 029 524 8762
[email protected]

Hennamari Mikkola (utveckling av antalet psykiska symtom)
forskningsprofessor
Folkpensionsanstalten (FPA)
tfn 050 468 6911
[email protected]

Elintavat ja ravitsemus Huvudwebbplats Kansantaudit Mielenterveys