THL utreder i stor utsträckning den vuxna befolkningens välfärd, hälsa och serviceupplevelser

Utgivningsdatum 5.9.2022

Fiskare

Hösten 2022 genomför THL den omfattande nationella undersökningen Hälsosamma Finland. Under september skickas frågeformuläret till cirka 66 000 slumpmässigt utvalda personer som fyllt 20 år. Av dessa kallas dessutom 10 000 personer till en avgiftsfri hälsoundersökning i början av år 2023. 

I undersökningen samlas aktuell information om hälsotillståndet hos vuxna som bor i Finland, riskfaktorer för folksjukdomar, hälsovanor, livskvalitet, delaktighet och funktionsförmåga samt erfarenheter av social- och hälsovårdstjänster. 

Med hjälp av forskningsdata utvecklas också förebyggandet och vården av sjukdomar. Hälsosamma Finland svarar på informationsbehovet för reformen av social- och hälsovårdstjänsterna: Informationen som samlats in från 21 välfärdsområden, Helsingfors och Åland möjliggör en omfattande regional jämförelse. 

"Forskningsdata är en förutsättning för fungerande hälso- och socialtjänster. Denna information kan inte fås utan att människorna själva berättar hur de mår och vilka tjänster de använder", säger THL:s ledande forskare Annamari Lundqvist

I Hälsosamma Finland fortsätter THL:s långa tradition av befolkningsundersökningar. Undersökningen utreder hur social- och hälsovårdsreformen har framskridit och hurdana konsekvenser coronaepidemin har haft både på servicesystemets funktion och befolkningens välfärd och hälsa. På så sätt kan utvecklingen av tjänsterna styras i riktning mot social- och hälsovårdsreformens mål.

Svarspersonerna har plockats genom ett slumpmässigt urval ur systemen vid Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata. Varje person som valts ut för undersökningen representerar personerna i samma ålder och av samma kön i sitt eget område och inte en enda svarsperson kan ersättas med en annan. 

De första resultaten av undersökningen publiceras enligt välfärdsområde på THL:s webbplats under våren 2023. Enskilda svarspersoner kan inte identifieras i svaren.  

Separat datainsamling för invandrare

På hösten inleds också undersökningen MoniSuomi, som är en del av THL:s befolkningsundersökningsfamilj Hälsosamma Finland. Informationen från undersökningen MoniSuomi främjar likabehandling av den invandrande befolkningen i Finland. 

Enkäten skickas till 18 600 vuxna födda utomlands som bor i Finland. Frågeformulären har översatts till de 19 vanligaste språken. Frågorna i undersökningen är i huvudsak desamma som frågorna i undersökningen Hälsosamma Finland som riktar sig till hela befolkningen. På så sätt kan uppgifterna jämföras i olika befolkningsgrupper. 

"Vi hoppas att alla som fått inbjudan besvarar enkäten eftersom den förbättrar informationens tillförlitlighet. Med hjälp av tillförlitlig information kan man bl.a. planera social- och hälsovårdstjänster så att de bättre motsvarar invandrarnas behov", konstaterar Hannamaria Kuusio, ansvarig forskare för undersökningen MoniSuomi.

Målet med undersökningen MoniSuomi är att producera tillförlitlig och aktuell information om hälsa, välfärd, arbets- och funktionsförmåga, serviceupplevelser, sysselsättning, utbildning samt upplevelser av diskriminering och delaktighet hos vuxna födda utomlands som bor i Finland.

Mer information

Undersökningen Hälsosamma Finland 
Nationell undersökning riktad till personer födda utomlands om hälsa, välfärd och tjänster (MoniSuomi) 

Resultat från tidigare undersökningar 
•    FinSote (på finska)  
•    FinTerveys (på finska) 
•    FinMonik 

Annamari Lundqvist
ansvarig forskare för undersökningen Hälsosamma Finland
THL
tfn 029 524 7283
[email protected]

Hannamaria Kuusio
ansvarig forskare för undersökningen MoniSuomi 
THL
tfn 029 524 7657
[email protected]

Hälsosamma Finland

Elintavat ja ravitsemus Huvudwebbplats Kansantaudit Maahanmuutto ja kulttuurinen moninaisuus Mielenterveys Toimintakyky pääuutinen - thlfi-sv tutkimusuutinen - thlfi-sv