Undersökningen Hälsosamma Finland: Oron för klimatförändringen är allmän och många gör hållbara val i sin vardag

Utgivningsdatum 21.11.2023

Oron för klimatförändringen är allmän, särskilt bland unga kvinnor. Av kvinnor i åldern 20–39 år är 46 procent mycket eller väldigt oroade över klimatförändringen. Många vuxna är också beredda att agera för att begränsa klimatförändringen, till exempel genom att spara energi, äta växtbaserat och inte köpa lika många varor.

Resultaten framgår av THL:s befolkningsundersökning Hälsosamma Finland, som genomfördes hösten 2022 och våren 2023. THL utredde nu för första gången i hela landet oron för klimatförändringen och klimatgärningar. Deltagarna var i åldern 20–74 år.

Av dem som svarade på enkäten uppgav 38 procent av kvinnorna och 26 procent av männen att de är mycket eller väldigt oroade för klimatförändringen. Endast 7 procent av dem som svarade på enkäten var inte alls oroliga för klimatförändringen. 

Oron är vanligast bland högutbildade, till exempel bland högutbildade kvinnor är det varannan som oroar sig för klimatförändringen.

"Oron för klimatförändringen kan också påverka den psykiska hälsan och de ungas framtidsutsikter. Det behövs dock ytterligare forskning om detta. Det borde föras en bredare samhällsdiskussion om klimatproblemen och metoderna för att hantera dem", berättar forskningsprofessor Timo Partonen.

Oron för klimatförändringen kan kanaliseras till hållbara val i vardagen

Många berättar att de i vardagen gör val som främjar begränsningen av klimatförändringen. Klimatåtgärder rapporteras i stor utsträckning över ålders- och könsgränserna. 

Cirka 70 procent uppgav att de bekämpar klimatförändringen genom att minska sina inköp av varor och spara energi. Dessutom hade 34 procent minskat bilismen eller skaffat en bil som förbrukade mindre fossilt bränsle.

"Var och en kan minska sitt eget koldioxidavtryck genom att göra hållbara val i vardagen. Att agera kan också minska oron och hjälpa till att upprätthålla hoppet. Därför är det även viktigt att säkerställa möjligheten till hållbara val även för personer i låg socioekonomisk ställning", konstaterar överläkare Mikaela Grotenfelt-Enegren.

Matvalen har betydelse för bekämpningen av klimatförändringen

46 procent av kvinnorna och 31 procent av männen hade redan ändrat sin kost till mer växtbaserad för att bekämpa klimatförändringen.

"Redan små förändringar i vardagen har betydelse om en stor del av befolkningen deltar i dem. Till exempel när man gör makaronilåda kan en del av köttet ersättas med en växtbaserad proteinkälla", berättar specialforskare Laura Sares-Jäske.

Att göra kosten mer växtbaserad främjar såväl miljöns som människornas hälsa och välfärd.

En del upplever osäkerhet kring vad som är miljövänlig mat. Detta kan göra det svårare att göra ändringar i den egna kosten, även om det finns en vilja till förändringar. Enligt undersökningen upplever cirka 23 procent osäkerhet i ärendet. Det finns fortfarande behov av tydlig information om ämnesområdet.

En miljövänlig kost kan sammanställas på många sätt med betoning på egna preferenser. Växtrikets produkter, såsom fullkornsspannmål, baljväxter, rotfrukter, grönsaker, frukt och bär, samt hållbart fångad och odlad fisk är bra val med tanke på hälsan och miljön.

"Det är bra att man i vårt samhälle förstår behovet av att begränsa klimatförändringen och av livsstilsförändringar som främjar hållbarheten. Det är också viktigt att man i regeringsprogrammet förbinder sig till klimatlagens mål för att minska utsläppen. Programmet är ägnat åt att upprätthålla hoppet i vårt samhälle", fortsätter Mikaela Grotenfelt-Enegren.

Resultaten av undersökningen Hälsosamma Finland rapporteras utförligt under hösten

Till enkäten i undersökningen kallades 61 000 slumpmässigt utvalda personer från olika delar av Finland som fyllt 20 år. Undersökningen innehöll för första gången också ett avsnitt om hållbarhet. 14 000 personer i åldern 20–74 år som fick kallelse till undersökningen frågades om hållbarhet. Av dem svarade 5 580 (40 %) på frågorna. Undersökningens urval bildades så att resultaten kan generaliseras till hela Finland.

Planetär hälsa och välfärd identifierar människan som en del av den naturliga helheten

Planetär hälsa och välfärd innebär att människans och den övriga naturens hälsa och välfärd är beroende av varandra:

  • Klimatförändringen, naturförlusten och överkonsumtionen av naturresurser påverkar människors hälsa och välfärd överallt
  • människor och samhällen påverkar genom sina åtgärder jordens tillstånd och dess verksamhet i framtiden.

THL föreslår i sina påverkansmål att främjandet av planetär hälsa och välfärd lyfts fram i beslutsfattandets kärna.

THL:s påverkansmål

Källa:

Klimatförändringen, webbrapport, Resultat av undersökningen Hälsosamma Finland (på finska)

Hållbar näring, webbrapport, Resultat av undersökningen Hälsosamma Finland (på finska)

Hälsosamma Finland -webbrapporter (på finska)

Mer information:

Mikaela Grotenfelt-Enegren
överläkare
THL
tfn 029 524 8418
[email protected]

Timo Partonen
forskningsprofessor
THL
tfn 029 524 8859
[email protected]

Laura Sares-Jäske
specialforskare
THL
tfn 029 524 7238
[email protected]

Hälsosamma Finland-undersökningen 

Resultaten av Hälsosamma Finland-undersökningen 

Tidigare undersökningar:

Undersökningen Hälsosamma Finland: Över hälften av 65–74-åringarna upplever sig vara fullt arbetsföra – ändå förvärvsarbetar endast en liten del. Pressmeddelande från THL 7.11.2023.

Undersökningen Hälsosamma Finland: Mindre än hälften av alla vuxna motionerar tillräckligt, kvällspigghet och otillräcklig sömn har blivit vanligare. Pressmeddelande från THL 26.10.2023.

Undersökningen Hälsosamma Finland: Var femte vuxen har varit tvungen att göra avkall på mat, läkemedel eller läkarbesök på grund av brist på pengar Pressmeddelande från THL 5.10.2023.

Elintavat ja ravitsemus Huvudwebbplats Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen johtaminen Mielenterveys Ympäristöterveys ilmastonmuutos - thlfi-sv pääuutinen - thlfi-sv tutkimusohjelma3hyte - thlfi-sv tutkimusohjelma4terveysturvallisuus - thlfi-sv