Utredning: Situationen beträffande inomhusluften i kommunernas fastigheter har förbättrats

Utgivningsdatum 18.9.2023

Problemen med inomhusluften i kommunernas fastigheter har minskat under de senaste fem åren och problem med inomhusmiljön kan allt oftare förebyggas, framgår det av en enkät som Institutet för hälsa och välfärd (THL) och Finlands Kommunförbund rf låtit göra. 

Enkäten skickades till alla aktörer som ansvarar för lokalerna och inomhusluftens kvalitet i kommunerna i Fastlandsfinland. Vi fick svar från 68 kommuner, vilket är 23 procent av alla kommuner i Finland. I de kommuner som svarade på enkäten bor sammanlagt över 2,3 miljoner invånare, dvs. 42 procent av Finlands befolkning.

Situationen i kommunernas fastighetsbestånds inomhusmiljöer utreddes senast 2019. Vi jämför resultaten från årets enkät med kommunernas situation under den föregående enkäten. 

Antalet betydande problem med inomhusluften har minskat

Enligt enkäten för 2023 förekommer betydande problem med inomhusluften i byggnader i 5–10 procent av det totala antalet kvadratmeter byggnader som kommunerna äger och använder. År 2019 förekom betydande problem med inomhusluften i 5–18 procent av det totala antalet kvadratmeter i byggnader som kommunerna äger och använder.

"Enligt enkäten har antalet betydande problem med inomhusluften minskat, men den låga svarsprocenten skapar osäkerhet i resultaten. Dessutom finns det skillnader i resultaten mellan kommuner med olika stora invånarantal. Vi kan inte heller ännu bedöma effekterna av hälsovårdsreformen som trädde i kraft i början av året på fastigheter inom social- och hälsovården", påpekar Anniina Salmela, specialforskare vid THL.

Kommunförbundet har i samarbete med finansministeriet och Senatfastigheter utrett lägesbilden och framtidsutsikterna för de fastigheter som kommunerna hyr ut till välfärdsområdena. Resultaten av utredningen kommer att publiceras under hösten.

Situationen har förbättrats särskilt i skolor och daghem

Resultaten visar att kommunernas satsningar på fastigheternas skick har förbättrat situationen beträffande inomhusluften särskilt i skolor och daghem. Kommunerna har bland annat satsat på att förnya och renovera fastighetsbeståndet. Planer för servicenätet utarbetas också allt oftare.

"När frågor som gäller inomhusmiljön har beaktats bland annat i kommunstrategin och de branschspecifika strategierna kan fastighetsbeståndet förnyas och korrigeras systematiskt", konstaterar Kaisa Mäntynen, specialsakkunnig vid Kommunförbundet.

Enligt kommunernas bedömning medför byggnadsbeståndets åldersstruktur fortfarande utmaningar för inomhusluften. Kommunerna har ett äldre byggnadsbestånd som håller på att uppnå sin tekniska livslängd. Dessutom bedöms det att kommunerna inte kan anvisa tillräckliga ekonomiska resurser för nybyggnads- och reparationsinvesteringar eller för förebyggande underhåll.

Med hjälp av resultaten planeras åtgärderna i det nationella programmet för inomhusluft och hälsa

Situationen beträffande inomhusluften i kommunerna utreddes i år som en del av halvtidsutvärderingen av det nationella programmet för inomhusluft och hälsa. Enkäten 2019 var en del av projektet Inomhusluft och hälsa: utveckling, nuläge, uppföljning och jämförelse mellan olika länder samt mellan den offentliga och den privata sektorn.

"Enkäten ger betydande tilläggsinformation om inomhusluften i kommunerna. Utifrån resultaten kan vi rikta åtgärderna i det nationella programmet för inomhusluft och hälsa för de kommande fem åren för att främja frågor som gäller inomhusmiljön i kommunerna", tillägger Salmela.

Målet med det nationella programmet för inomhusluft och hälsa är att främja hälsa och välfärd genom att minska olägenheter förknippade med inomhusmiljön i Finland. Programmet koordineras av Institutet för hälsa och välfärd och Arbetshälsoinstitutet, Filha ry, Andningsförbundet, Allergi-, Hud- och Astmaförbundet samt Sisäilmayhdistys ry deltar aktivt i arbetet. Finlands Kommunförbund rf är representerat i programmets styrgrupp. Det nationella programmet för inomhusluft och hälsa genomför åtgärderna i regeringens åtgärdsprogram Sunda lokaler 2028 för främjande av hälsa och välfärd. 

Mer information

Det nationella programmet för inomhusluft och hälsa 2018–2028

Anniina Salmela
specialforskare
THL
tfn 029 524 7712
[email protected]

Kaisa Mäntynen
specialsakkunnig
Finlands Kommunförbund rf
tfn 09 771 2139
[email protected]

Huvudwebbplats Ympäristöterveys sisäilma - thlfi-sv