Var femte vuxen har varit tvungen att göra avkall på mat, läkemedel eller läkarbesök på grund av brist på pengar

Utgivningsdatum 5.10.2023

18 procent av männen och 23 procent av kvinnorna har varit tvungna att göra avkall på mat, läkemedel eller läkarbesök på grund av brist på pengar. Detta motsvarar cirka 900 000 vuxna som är bosatta i Finland. Särskilt unga vuxna rapporterar om försörjningssvårigheter. Uppgifterna framgår av THL:s befolkningsundersökning Hälsosamma Finland, som genomfördes hösten 2022 och våren 2023. Enkäten besvarades av 28 000 personer i åldern 20 och äldre som är bosatta i Finland.

Upp till en fjärdedel av männen och kvinnorna i arbetsför ålder (20–64 år) uppgav att de under de senaste 12 månaderna varit tvungna att göra avkall på mat, läkemedel eller läkarbesök. 22 procent av männen och 28 procent av kvinnorna hade gjort så. 

Försörjningssvårigheter är vanligast i yngre åldersgrupper. 26 procent av männen och 33 procent av kvinnorna i åldern 20–39 år uppgav att de har varit tvungna att göra avkall på mat, läkemedel eller läkarbesök på grund av brist på pengar. Däremot rapporterade mindre än 10 procent av kvinnorna och männen i åldern 75 år och äldre om försörjningssvårigheter.

”En förklaring till att unga vuxna har det sämre ställt kan vara att de befinner sig i en mer osäker situation på arbetsmarknaden. Livssituationer förändras ofta snabbt och unga vuxna kan i genomsnitt ha en mindre ekonomisk buffert för att hantera effekterna av olika kriser och oförutsedda utgifter", säger ledande forskare Laura Kestilä.

Jämfört med 2020 års enkät har försörjningssvårigheterna ökat något i alla åldersgrupper, bland kvinnor tydligare än bland män.

”Coronapandemin, Rysslands anfallskrig mot Ukraina samt de stigande konsumentpriserna har säkert bidragit till att så många upplever att de har blivit tvungna att avstå från viktiga nyttigheter och tjänster i vardagen”, bedömer Kestilä. 

”I dessa resultat syns ännu inte helt effekten av de höjda låneräntorna, vilket sannolikt har försvårat situationen ytterligare”, fortsätter hon.

Många upplever sitt dagliga liv som tryggt och är nöjda med förhållandena i sitt bostadsområde

67 procent upplevde sitt dagliga liv som väldigt eller mycket tryggt. Männen upplevde sitt liv som tryggt i något högre grad än kvinnorna. 

Det var sällsynt att det dagliga livet upplevdes som otryggt. Endast fyra procent av alla vuxna upplevde att de kände sig otrygga. 

Upplevelsen av otrygghet har dock ökat något jämfört med 2020. Särskilt bland personer över 64 år var det fler som upplevde otrygghet.

”Det är till och med lite överraskande att upplevelsen av trygghet har hållits så här stabil och att en tid som präglas av osäkerhet inte har ökat otryggheten i någon väsentlig mån. Även om andelen personer som upplever otrygghet har ökat något, är Finland enligt undersökningar fortfarande ett av världens tryggaste länder”, säger forskningsprofessor Sakari Karvonen

Största delen av vuxna var nöjda med förhållandena i sitt eget bostadsområde: 82 procent av vuxna uppgav sig vara nöjda. Andelen nöjda ökade med åldern för män, men inte för kvinnor. 

Högutbildade var nöjdare än andra med förhållandena i sitt bostadsområde. 

Resultaten av undersökningen Hälsosamma Finland rapporteras utförligt under hösten

Slumpmässigt utvalda vuxna i åldern 20 och äldre från olika delar av Finland bjöds in att delta i enkäten inom undersökningen Hälsosamma Finland. En del av dessa personer fick dessutom en kallelse till en omfattande hälsoundersökning. 28 000 personer, dvs. 46 procent av de inbjudna, svarade på enkäten och 5 700 personer, dvs. 58 procent av de inbjudna, deltog i hälsoundersökningen. Undersökningens urval bildades så att resultaten kan generaliseras till hela Finland. Resultaten från enkäten är också tillgängliga per välfärdsområde.

De första resultaten om situationen i välfärdsområdena publicerades i maj. Under hösten kommer fler resultat om de olika temana att publiceras. Resultaten ger en heltäckande bild av hur läget ser ut för vuxna som bor i Finland när det gäller hälsa, välbefinnande och erfarenheter av social- och hälsovårdstjänsterna. I dag publiceras resultaten om levnadsförhållanden och psykisk hälsa. 

Källa:

Toimeentulon vaikeudet, verkkoraportti, Terve Suomi -tutkimuksen tuloksia (på finska)

Turvallisuuden kokeminen, verkkoraportti, Terve Suomi -tutkimuksen tuloksia (på finska)

Terve Suomi -verkkoraportit (på finska)

Mer information:

Laura Kestilä
ledande forskare
THL
tfn 029 524 8795
[email protected]

Sakari Karvonen
forskningsprofessor
THL
tfn 029 524 7449
[email protected]

Undersökningen Hälsosamma Finland

Resultat av undersökningen Hälsosamma Finland

Tidigare om ämnet:

Den psykiska belastningen och självmordstankarna hos personer i arbetsför ålder har ökat – samtidigt allt svårare att få tid till läkare. THL pressmeddelande, maj 2023.

Huvudwebbplats Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen johtaminen Ikääntyminen pääuutinen - thlfi-sv tutkimusohjelma1eriarvoisuus - thlfi-sv tutkimusohjelma3hyte - thlfi-sv