Tilasto- ja rekisteritoimintaa ohjaavat lait

THL:n tilasto- ja rekisteritoiminnan perusta

THL:n tehtävät ja toimivalta määritetään laissa Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksesta (668/2008). Sen mukaan yhtenä THL:n tehtävänä on toimia tilastolain (280/2004) tarkoittamana  tilastoviranomaisena ja ylläpitää alan tilastoja ja rekistereitä.

Tilasto- ja rekisteritoiminnan tietojen keruu

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos kerää tilasto- ja rekisteritietoja pääasiallisesti suorittaakseen lakisääteisiä tehtäviään (Laki Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksesta 668/2008, 2 § 1 - 3, 4d). Lisäksi THL käyttää keräämiään tietoja mm. tilastoviranomaistehtäviin, tilastojen tuottamiseen, palvelujärjestelmän arviointiin sekä tutkimukseen.

THL säilyttää ja käsittelee kaikkia keräämiään tietoja luottamuksellisesti salassapitovelvollisuutta ja tietosuojalainsäädäntöä noudattaen. Sosiaali- ja terveydenhuollon viranomaisilla, laitoksilla ja ammattihenkilöillä on velvollisuus luovuttaa laissa määriteltyjä tietoja THL:lle.

Tietojen salassapito ja tietoturva

Tilasto- ja rekisteritoimintaan kerättävät tiedot ovat salassa pidettäviä. Tietojen käsittelyyn osallistuvat ovat vaitiolovelvollisia, ja tiedot suojataan tilastotuotannon kaikissa vaiheissa asiattomalta käytöltä. Valtionhallinnossa noudatettavia tietoturvallisuusvaatimuksia on tarkennettu tietoturva-asetuksessa (681/2010). Tilastoja julkaistaessa huolehditaan siitä, että kohdeyksiköitä, kuten henkilöitä, ei voida tunnistaa tilastoista.

Tietosuojavaltuutetun toimisto
Lisätietoa tietosuojasta