Lagstiftning

THL:s statistik- och registerverksamhet

Institutets uppgifter och behörighet fastställs i lagen om Institutet för hälsa och välfärd (668/2008). Till institutets uppgifter hör enligt lagen att vara statistikmyndighet i enlighet med statistiklagen (280/2004) och föra statistik och register inom området.

Insamling av uppgifter för statistik- och registerverksamheten

Institutets insamling av uppgifter för statistik och register regleras i statistiklagen (280/2004), lagen om statistikväsendet vid forsknings- och utvecklingscentralen för social- och hälsovården (409/2001) och speciallagar och förordningar som gäller de register som institutet ansvarar för (583/1986, 556/1989, 774/1989). Statistiklagen innehåller de allmänna principerna för insamling av uppgifter. Övriga lagar innehåller bland annat bestämmelser om den skyldighet som social- och hälsovårdens myndigheter, inrättningar och yrkespersonal har att utan hinder av bestämmelserna om sekretess överlåta de uppgifter som fastställs i lag till THL.

Datasekretess och dataskydd

Med stöd av lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet (621/1999), statistiklagen (280/2004) och den speciallagstiftning som gäller THL (583/1986, 556/1989, 409/2001) är de uppgifter som samlas in för statistik- och registerverksamheten sekretessbelagda. De personer som deltar i behandlingen av uppgifterna har tystnadsplikt, och uppgifterna skyddas mot obehörig användning i alla skeden av statistikproduktionen. Närmare bestämmelser om kraven på informationssäkerhet inom statsförvaltningen finns i förordningen om informationssäkerheten inom statsförvaltningen (681/2010).

Dataskydd och affärs- och yrkeshemligheter

I statistikproduktionen iakttas personuppgiftslagens (523/1999) bestämmelser om dataskyddet vid behandling av personuppgifter. När statistik publiceras säkerställs i enlighet med statistiklagen (280/2004) att inga enheter som ingår i statistiken, såsom personer eller företag, kan identifieras.