Linjaukset 2009-2015 ja toimeenpano

Kansallisen mielenterveys- ja päihdesuunnitelman linjaukset mielenterveys- ja päihdetyön kehittämiseksi olivat:

  • I Asiakkaan asemaa vahvistetaan
  • II Panostetaan ehkäisyyn
  • III Palvelut toteutetaan toimivana kokonaisuutena
  • IV Ohjauskeinoja kehitetään

THL:n loppuraportista löytyy tarkempi yhteenveto sekä THL:n kärkihankkeissa että STM:n rahoittamien mielenterveys- ja päihdetyön Kaste-hankkeiden kehittämistyöstä.

THL Mielenterveys- ja päihdesuunnitelmaa toteuttamassa – THL:n kärkihankkeet

I Asiakkaan aseman vahvistaminen: Asiakkaan aseman ja osallisuuden vahvistaminen palvelutuotannon keskeisenä toimijana

Painopistealueella oli kaksi kärkihanketta: vertaistuen ja kokemusasiantuntijuuden vahvistaminen sekä pakon käytön vähentäminen psykiatrisessa hoidossa.

II Panostaminen ehkäisyyn: Syrjäytymistä sekä mielenterveys- ja päihdeongelmien ylisukupolvista siirtymistä estävät ja ongelmien varhaista tunnistamista tukevat ohjelmat

Ehkäisevän työn osalta panostettiin alkuvaiheessa kuntien mielenterveys- ja päihdetyötä tukevien yhteisten strategioiden valmisteluun sekä ylisukupolvisten ongelmien ehkäisyn kehittämiseen Toimiva lapsi ja perhe -työmallin käyttöönottoa edistämällä. Myöhemmin mukaan tuli lasten ja nuorten käytöshäiriöiden ehkäisyn ja hoidon kehittäminen, ehkäisevän työn tehostaminen yhteistyössä Alkoholiohjelman kanssa, itsemurhien ehkäisyä koskevan tietoisuuden lisääminen sekä perhe- ja lähisuhdeväkivallan ehkäisyn ja hoidon kehittäminen.

III Palveluiden kehittäminen: Perus- ja erityistason avomielenterveys- ja päihdepalveluiden kehittäminen elämäkaaren kattavaksi toimivaksi kokonaisuudeksi

Palveluiden kehittämisessä kärkihankkeina oli mielenterveys- ja päihdesuunnitelman linjauksen pohjalta matalakynnyksisten palveluiden kehittämisen tukeminen, palveluiden käytön seuranta sekä toimeenpanokauden loppupuolella rahapeliongelmia kokevien palveluiden kehittäminen sekä asumispalveluiden kehittäminen.

IV Ohjauskeinojen vahvistaminen: mielenterveys- ja päihdetyön kehittämistä tukevien ohjauskeinojenvahvistaminen

Kärkihankkeina oli ehkäisevän päihdetyön alueellisten ja valtakunnallisten rakenteiden kehittäminen osana Ehkäisevän päihdetyön ohjelman toimeenpanoa, materiaalin tuottaminen strategiatyön tueksi sekä asiantuntijatuen antaminen sosiaali- ja terveydenhuollon lainsäädännön valmisteluun.

Mielenterveys- ja päihdetyön laajat Kaste-kehittämishankkeet

Mielenterveys- ja päihdetyön laajoja kehittämishankkeita oli kaikilla Kaste-hankkeen alueilla

Kaste-hankkeiden arvioitiin jalkauttaneen mielenterveys- ja päihdesuunnitelmaa. Mielenterveys- ja päihdesuunnitelma toi esiin kokemusasiantuntijuuden ja asetti selkeät tavoitteet palveluiden käyttäjien ja omaisten mukaan ottamiselle. Valtakunnallinen suunnitelma antoi hyvän tuen palveluiden kehittämiselle. Strategiatyössä, näyttöön perustuvien interventioiden levittämisessä sekä osallisuuden vahvistamisessa hankkeilla oli tärkeä rooli.

Mielenterveys- ja päihdetyön kehittäminen rakentui kullakin alueella jo aiemmin tehdyn kehittämistyön pohjalle, mutta samalla huomioiden mielenterveys- ja päihdesuunnitelman linjauksia sekä hyödyntäen hankkeiden keskinäisestä yhteistyöstä syntynyttä synergiaa. Mielenterveys- ja päihdesuunnitelmaan liittyneen sisällölliseen ohjaukseen keskittyneen STM:n, THL:n ja Kuntaliiton sekä hankejohtoa yhdistäneen ohjausryhmätoiminnan nähtiin edesauttaneen hankkeiden keskinäistä tukea ja toinen toisiltaan oppimista.