Tulokset

MoniSuomi-tutkimus tuottaa tietoa Suomessa asuvan ulkomailla syntyneen aikuisväestön terveydestä ja hyvinvoinnista.

Tiedot kerättiin vuosina 2022 ja 2023 kyselylomakkeella. Tutkimukseen valittiin satunnaisotannalla 18 600 ulkomailla syntynyttä ulkomaalaistaustaista 20–74-vuotiasta ja vastauksia saatiin 7 838.

Indikaattorit taulukkoina

Indikaattoritaulukot sisältävät kunkin indikaattorin tulokset iän, sukupuolen, koulutuksen, taustamaan ja maahantulosyyn mukaan. Lisäksi tietoja on saatavana 12 hyvinvointialueelta sukupuolittain.

Taulukkosivulta löydät tulokset, 95 prosentin luottamusvälit sekä kuvauksen indikaattorin muodostamisesta. Lisäksi taulukosivuilla on asiantuntijan arvio.

Indikaattoritaulukot aihepiireittäin THL:n ilmiöraportti -palvelussa:

Kaikki indikaattoritiedot yhdellä sivulla:

MoniSuomi 2022 -tutkimuksen indikaattoritiedot

Tiivistelmä tuloksista

Keskeisimmät tulokset on kirjoitettu Tutkimuksesta tiiviisti -julkaisuun.
Kansallinen tutkimus ulkomailla syntyneiden terveydestä, hyvinvoinnista ja palveluista - MoniSuomi 2022 -tutkimus : Keskeisiä havaintoja päätöksenteon tueksi

Tilastoraportti

Tilastoraportissa on julkaistu valittuja keskeisiä tuloksia. Tilastoraportti sisältää myös laatuselosteen, jossa kuvataan koko MoniSuomi 2022 -tutkimuksen otanta, sekä tutkimuksen tiedonkeruu, aineisto ja menetelmät.
Ulkomaalaistaustaisen aikuisväestön terveys ja hyvinvointi – MoniSuomi 2022: Joka kolmas maahanmuuttanut ei saa riittävästi lääkärin palveluita. Tilastoraportti 36/2023. THL, Helsinki.

Tilaston kotisivu

Ulkomaalaistaustaisen aikuisväestön terveys ja hyvinvointi – MoniSuomi 2022

Rahoittajat

MoniSuomi-tutkimuksen rahoittajina toimivat työ- ja elinkeinoministeriön kotoutumisen osaamiskeskus, Helsingin, Espoon, Vantaan ja Turun kaupungit, sekä Turvapaikka-, maahanmuutto- ja kotouttamisrahasto AMIF.