Resultat

Undersökningen MoniSuomi producerar information om hälsan och välbefinnandet bland utlandsfödda vuxna som bor i Finland. Uppgifterna samlades in under 2022 och 2023 med en enkät. Till undersökningen valdes slumpmässigt 18 600 utlandsfödda med utländsk bakgrund i åldern 20–74 år. Det inkom 7 838 svar.  

Indikatortabellerna innehåller resultaten för varje indikator enligt ålder, kön, utbildning, bakgrundsland och orsak till inresa i landet. Dessutom finns det uppgifter enligt kön från de 12 välfärdsområdena. På tabellsidan hittar du resultaten, 95 procents konfidensintervall och en beskrivning av hur indikatorn bildas.

Indikatortabeller enligt ämnesområde:

Sammandrag (på finska)

Kansallinen tutkimus ulkomailla syntyneiden terveydestä, hyvinvoinnista ja palveluista - MoniSuomi 2022 -tutkimus : Keskeisiä havaintoja päätöksenteon tueksi (Julkari) (på finska)

Statistikrapporten

I statistikrapporten publiceras utvalda centrala resultat. Statistikrapporten innehåller också en kvalitetsbeskrivning som beskriver urvalet för hela undersökningen MoniSuomi 2022 samt datainsamlingen, materialet och metoderna i undersökningen.
Hälsa och välbefinnande hos den vuxna befolkningen med utländsk bakgrund – MoniSuomi 2022 : Var tredje invandrare har inte tillgång till tillräckliga läkartjänster. Statistik rapport 5/2024. THL, Helsingfors. (Julkari)

Webbsida för statistiken

Hälsa och välbefinnande hos den vuxna befolkningen med utländsk bakgrund – MoniSuomi 2022

Samarbetspartner och finansiärer

Samarbetspartner och finansiärer i undersökningen MoniSuomi är arbets- och näringsministeriet, Kompetenscentret för integration av invandrare samt Helsingfors, Esbo, Vanda och Åbo städer och Europeiska unionens Asyl-, migrations- och integrationsfonden AMIF.