Mikä on MoniSuomi-tutkimus?

Kuumailmapallot ilmassa.

MoniSuomi-tutkimus tuottaa luotettavaa ja ajankohtaista tietoa Suomessa asuvan aikuisen ulkomailla syntyneen väestön

  • hyvinvoinnista
  • terveydestä
  • työ- ja toimintakyvystä
  • palvelukokemuksista
  • syrjintäkokemuksista
  • työllisyydestä
  • työn löytämiseen liittyvistä mahdollisista ongelmista
  • osallisuudesta
  • kielitaidosta
  • koulutuksesta.

Tulosten hyödyntäminen

Tutkimustiedon avulla edistetään ulkomailla syntyneen väestön terveyttä ja hyvinvointia sekä voidaan paremmin vastata ulkomailla syntyneiden ihmisten palvelutarpeisiin Suomessa.

Tutkimustulosten pohjalta voimme arvioida väestötasolla terveydessä ja hyvinvoinnissa tapahtuvia muutoksia sekä ennustaa tulevaa kehitystä. Arviointi ja ennustaminen auttavat meitä reagoimaan oikealla tavalla ja oikeaan aikaan.
Tutkimuksesta kerätty tieto palvelee Suomessa asuvaa ulkomaalaisväestöä. Samalla se auttaa sekä valtakunnallisia että alueellisia toimijoita päätöksen teossa, suunnittelutyössä ja kotoutumisen seurannassa.

Aineiston kerääminen

MoniSuomi-tutkimus toteutettiin kyselytutkimuksena. Vastaajiksi poimittiin Väestö- ja digirekisterikeskuksesta 18 600 henkilöä, jotka ovat itse syntyneet ja heidän vanhempansa ovat syntyneet muualla kuin Suomessa. MoniSuomi-tutkimukseen kutsutut henkilöt ovat iältään 20–74-vuotiaita.

Kyselytutkimuksen tiedonkeruu käynnistyi syyskuussa 2022 ja päättyi maaliskuussa 2023. Aineisto kerättiin ensisijaisesti sähköisellä internetissä täytettävällä kyselylomakkeella. Tiedonkeruuta täydennettiin paperisella kyselylomakkeella ja puhelinhaastatteluilla. Kysely- ja haastatteluaineistoa täydennetään lisäksi rekisteritiedoilla.

Tulosten raportointi

Tutkimuksen tulokset on julkaistu THL:n verkkosivuilla.
MoniSuomi-tutkimuksen tulokset

Myöhemmin tuloksia julkaistaan myös työ- ja elinkeinoministeriön (TEM) sekä TEM:n kotoutumisen osaamiskeskuksen verkkosivuilla.
Kotoutuminen.fi

Yksittäiset henkilöt eivät ole tunnistettavissa tulosraporteista. Aineiston pohjalta julkaistaan kansainvälisiä tieteellisiä artikkeleita.

Yhteistyökumppanit ja rahoittajat

MoniSuomi-tutkimuksen yhteistyökumppaneina ja rahoittajina toimivat työ- ja elinkeinoministeriön kotoutumisen osaamiskeskus sekä Helsingin, Espoon, Vantaan ja Turun kaupungit.