Miksi edistää tasa-arvoa?

Hankkeissa on tärkeää tunnistaa eri tekijöiden vaikutukset ihmisten yksilöllisyyteen sekä omiin kokemuksiin osallisuudesta, sukupuolten välisestä tasa-arvosta, kuulluksi tulemisesta, syrjinnästä tai köyhyydestä.

Monet tekijät vaikuttavat ihmisen toimintamahdollisuuksiin

Ihmisten toimintamahdollisuuksiin yhteiskunnassa vaikuttaa sukupuolen tai sukupuoli-identiteetin ohella muutkin tekijät, muun muassa:

 • ikä
 • etninen tausta 
 • äidinkieli
 • koulutustaso
 • toimintakyky 
 • vammaisuus 
 • seksuaalisuus

Tätä näkökulmaa kutsutaan intersektionaalisuudeksi. 

Lue lisää intersektionaalisuudesta 

Osallisuuden kokemus on sukupuolittunut

Eri sukupuoliset henkilöt kokevat osallisuuden eri tavoin. 

 • Miehet kokevat itsensä yksinäisiksi useammin kuin naiset.
 • Naisilla on enemmän raportoituja ja diagnosoituja mielenterveyden ongelmia.
 • Miesten kohdalla parisuhde näyttäisi lisäävän osallisuutta.
 • Transnuorilla on enemmän masennus- ja ahdistusoireita kuin cisnuorilla. Toisaalta kokemus siitä, että henkilö voi ilmaista sukupuoltaan, vaikuttaa myönteisesti hyvinvointiin ja terveyteen.

Työelämän ulkopuolella olevien osallisuus ja hyvinvointi : Kyselytutkimuksen tuloksia (THL 2018)

Sukupuolten hyvinvointi- ja terveyserot

Tasa-arvon huomioiminen parantaa laatua

Tasa-arvon huomioiminen auttaa

 • löytämään uusia näkökulmia hanketyöhön
 • kehittämään aiempaa parempia työskentelytapoja
 • toteuttamaan laadukkaampia hankkeita

Toimenpiteiden vaikuttavuutta arvioidaan koko hankkeen ajan. Jos tasa-arvossa huomataan puutteita tai korjattavaa, on aina mahdollista tehdä parannuksia.

Tasa-arvo ohjaa rahoitusta

Tasa-arvo on Euroopan sosiaalirahaston ”Kestävää kasvua ja työtä 2014–2020” -ohjelman horisontaalinen periaate. Rahoittaja vaatii hankkeilta tasa-arvon huomioimista.

Hankkeen tasa-arvotavoitteiden täytyy olla linjassa hallituksen tasa-arvo-ohjelman ja EU:n tasa-arvotavoitteiden kanssa.

Tasa-arvosanasto

Tämä sanasto kokoaa yhteen sukupuoleen ja tasa-arvoon liittyviä termejä ja määritelmiä, joita käytetään lainsäädännössä, tutkimuksessa, julkisessa keskustelussa ja tasa-arvotyössä.
Tasa-arvosanasto

Sukupuolella väliä? -hankkeen webinaarin videotallenne: Johdatus sukupuolitietoiseen viestintään ja journalismiin (14.6.2019)

NUORET TAVOITETAAN SUKUPUOLISENSITIIVISELLÄ HANKETYÖLLÄ

Tasa-arvon edistäminen hankkeissa vaatii sukupuolinäkökulman soveltamista hankkeen jokaiseen vaiheeseen. Nuorille kohdennettujen hankkeiden suunnittelussa ja toteutuksessa huomiota on syytä kiinnittää esimerkiksi sukupuolen moninaisuuteen ja työelämän sukupuolen mukaiseen eriytymiseen. Osuma-hankkeen Sukupuolisensitiivinen hanketyö -opas tarjoaa näkökulmia tasa-arvon edistämisestä nuorten parissa toteutettavissa hankkeissa.

Osuma-hanke (Osuma.metropolia.fi)
Sukupuolisensitiivinen hanketyö -opas (Theseus.fi)