Hankkeet ja hanketuki

Käsiä, joihin maalattu punainen sydän.

Osallisuushankkeet torjuvat köyhyyttä

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) Kestävää kasvua ja työtä 2014–2020 -rakennerahasto-ohjelman toimintalinjan 5 hankkeet edistävät sosiaalista osallisuutta ja torjuvat köyhyyttä.

Toimintalinjan 5 hankkeet

Sokra tuki hankkeita vuosina 2014–2023

Sosiaalisen osallisuuden edistämisen koordinaatiohanke – Sokra tuki toimikaudellaan 2014–2023 Euroopan sosiaalirahaston toimintalinjan 5 valtakunnallisia ja alueellisia hankkeita. Tavoitteena oli koota osallisuustyötä tekevät yhteen, tutkia, tehdä arviointia, vaikuttaa ja viestiä.

Sokran koordinaattorit tukivat alueellisia ja valtakunnallisia hankkeita koko niiden elinkaaren ajan. Koordinaattoreiden tehtävänä oli toimintalinjan 5 hankkeiden tukeminen, verkosto- ja kumppanuustyö sekä tutkijayhteistyö ja tiedonvaihto. Aluejako noudatteli rakennerahasto-ELY-keskustelun aluejakoa:

  • Etelä-Suomen aluekoordinaatio: Uudenmaan, Hämeen ja Kaakkois-Suomen ELY-alueille kohdistuvat hankkeet
  • Keski- ja Länsi-Suomen aluekoordinaattorio: Varsinais-Suomen, Satakunnan, Pirkanmaan, Keski-Suomen, Etelä-Pohjanmaan, Pohjanmaan ja Keski-Pohjanmaan ELY-alueille kohdistuvat hankkeet
  • Itä-Suomen aluekoordinaatio: Etelä-Savon, Pohjois-Savon ja Pohjois-Karjalan ELY-alueille kohdistuvat hankkeet
  • Pohjois-Suomen aluekoordinaatio: Pohjois-Pohjanmaan, Kainuun ja Lapin ELY-alueille kohdistuvat hankkeet

Valtakunnallisten hankkeiden tuki oli suunnattu valtakunnallisten hankkeiden projektipäälliköille. Vuoden 2020 loppuun saakka toimineita valtakunnallisia hankkeita tuettiin hankkeiden projektipäälliköiden Sokrava-ohjelmassa.

Sokran arviointi tuki hankkeita niiden omassa arvioinnissa.
Arviointi

Osallisuuskysely oli kaksiosainen Webropol-kysely, jonka avulla voidaan mitata hankkeen toimintaan osallistuvan ihmisen osallisuuden kokemusta ja sen muutosta.
Osallisuuskysely – arviointityökalu ESR TL 5 -hankkeiden käyttöön

Tasan yhdessä -työkalu auttaa hankkeita kiinnittämään huomiota tasa-arvoon ja yhdenvertaisuuteen.
Tasan yhdessä

Leikkimielisen Osallisuustesti.fi-verkkopalvelun avulla oli mahdollista selvittää, kuinka osallinen olet. Osallisuustesti.fi-verkkopalvelu päättyi 30.9.2023.
Lue lisää osallisuuden kokemuksesta

Palveluista tuotteeksi -käsikirja tukee kehittämistyön tulosten juurruttamista osaksi palvelujärjestelmää.
Palveluista tuotteeksi

Valtakunnallisten hankkeiden projektipäälliköiden valmennusohjelma vuosina 2018–2020

Euroopan sosiaalirahaston osallisuutta ja osaamista edistävien toimintalinjojen välistä yhteistyötä ja hankkeiden itsearviointia kehitettiin Sokra- ja Osuma-koordinaatiohankkeiden vetämässä valmennusohjelmassa vuosina 2018–2020. Ohjelma oli suunnattu valtakunnallisten hankkeiden projektipäälliköille.

Prosesseissa havaittiin, että eri toimintalinjojen tavoitteiden yhteensovittaminen ja yhteisten sisältöjen hahmottaminen ovat tärkeitä näkökulmia jo yhteistyötä suunniteltaessa. Tulevissa rahoituspäätöksissä ja hankkeiden suunnittelussa tulisi myös kiinnittää huomiota osallisuustyön vaikuttavuutta tukevaan arviointiin.

Arvioiden yhteistyöhön. Ennakkoluulottomasti siltaa rakentamassa osallisuuden ja osallistamisen välille – Kulttuurituotannon työpapereita (Metropolia Ammattikorkeakoulu 2020)

Hankekysely syksyllä 2018

Syyskuussa 2018 järjestetyn hankekyselyn perusteella 86 prosenttia Euroopan sosiaalirahaston toimintalinja 5:n hankkeista toteutti täysin uudenlaista toimintaa. Yleisimpiä yhteistyökumppaneita olivat kunnat ja kolmannen sektorin toimijat. Valtaosa hankkeista toimi ”asiakaspinnassa” ja lähes kaikissa osallistujat olivat voineet vaikuttaa hankkeen sisältöön.

Tulevan rakennerahastokauden 2021–2027 ohjelman sisällöksi toivottiin erityisesti osallisuuden ja työllisyyden edistämistä. Myös erilaisten palvelujen ja toimijoiden yhteistyö ja verkottuminen saivat paljon kannatusta.
Lue hankekyselyn tuloksista kertova Facebook-päivitys

Tutustu myös

Uudistuva ja osaava Suomi 2021−2027 (Rakennerahastot.fi)

Osallisuuden edistäjän opas (THL 2023)

Osallisuuden osa-alueet

EU-rahoitteinen

Vipuvoimaa EU:sta -logo ja Euroopan sosiaalirahaston logo.

Sosiaalisen osallisuuden edistämisen koordinaatiohanke – Sokran tunnuskuva.

Esite: Eriarvoisuutta kaventamassa

Erilaiset osallisuutta vahvistavat ja eriarvoisuutta kaventavat kehittämistoimet, kuten Euroopan sosiaalirahaston hanketyö, tulee kytkeä kunnan ja maakunnan kehittämiseen. Tutustu Sokra-koordinaation osatoteuttaja Diakonia-ammattikorkeakoulun esitteeseen aiheesta.
Eriarvoisuutta kaventamassa: Tunnista kehittämistarve alueellasi ja hyödynnä valmiit välineet (Diakonia-ammattikorkeakoulu 2020)

Pohjois-Pohjanmaalla maakunnallinen yhteistyö tukee kuntien osallisuustyötä

Sokran Diakonia-ammattikorkeakoulun osahankkeen Pohjois-Suomen asiantuntijat olivat mukana Pohjois-Pohjanmaan maakunnallisen hyvinvointiyhteistyön osallisuuden teemaverkostossa ja osallisuustukipaketin koostamisessa.

Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointiyhteistyön osallisuuden edistämisen tukipaketti (Ppshp.fi)

Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointiyhteistyön teemaverkostot (Ppshp.fi)