Terveys 2011 tiiviisti

Terveys 2011 on seurantatutkimus, joka perustuu yksitoista vuotta aiemmin toteutettuun Terveys 2000 -tutkimukseen. Tutkimuksen suunnittelua ja toteutusta koordinoi Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) yhteistyössä laajan asiantuntijaverkoston kanssa. 

Tutkimuksen tiedonkeruu toteutettiin vuosina 2011–2012. Tutkimukseen kutsuttiin elossa olevat Terveys 2000 -tutkimukseen kutsutut henkilöt. Vuonna 2011 he olivat vähintään 29-vuotiaita. Lisäksi tutkittiin uusi satunnaisotos 18–28-vuotiaita . Tutkimukseen kutsuttiin myös ne 920 henkilöä, jotka olivat osallistuneet vuosina 1978–80 toteutettuun Mini-Suomi-tutkimukseen ja jotka oli kutsuttu Mini-Suomen uusintatutkimukseen vuonna 2001. 

Terveys 2011 -tutkimuksen otokseen kuuluvat henkilöt kutsuttiin lisäksi joko kolmen maan yhteistutkimuksena toteutettuun COURAGE (Collaborative Research on Ageing in Europe) -tutkimukseen tai UKK-instituutin ja THL:n yhdessä toteuttamaan fyysisen aktiivisuuden ja kunnon tutkimukseen.
Courage in Europe Project 

Varsinaiseen Terveys 2011 -tutkimukseen sisältyi terveystarkastus ja sen yhteydessä toteutettu terveyshaastattelu sekä useita itse täytettäviä kyselylomakkeita. 
Tutkimuslomakkeet

 

Terveys 2011 -tutkimuksen protokollakaavio
Terveys 2011 -tutkimuksen terveystarkastusprotokolla

Tutkimuksen tiedonkeruu

Tutkimuksen kenttätyö toteutettiin seuraavasti vaiheistettuna 

  1. oma erillinen terveyshaastattelu ja suppea terveystarkastus niille, jotka osallistuivat COURAGE-tutkimukseen (noin 1–2 viikkoa ennen varsinaista tutkimusta)
  2. terveystarkastus ja haastattelu  paikallisessa terveyskeskuksessa tai muussa vastaavassa paikassa (noin 2 viikkoa kutsukirjeen lähettämisestä) 
  3. terveystarkastukseen saapumattomien terveys- ja toimintakykytutkimus kotona 
  4. keskeisimmät tiedot koottiin puhelinhaastattelun ja/tai jälkikyselyn avulla niistä, jotka eivät osallistuneet vaiheisiin 1–3 
  5. rekisteritietoja koottiin seurantatarkoituksessa sekä täydentämään kenttätutkimuksessa kerättyjä perustilannetta kuvaavia tietoja.

Terveystarkastukseen kutsuttiin kaikki elossa olevat Terveys 2000 -tutkimukseen 11 vuotta aiemmin kutsutut henkilöt, jotka eivät olleet kieltäytyneet osallistumasta mihinkään jatkotutkimuksiin (n=8135) ja 415 uuteen nuorten aikuisten (18–28 v.) otokseen (n=1994) kuuluvaa henkilöä. Terveystarkastus toteutettiin 59 paikkakunnalla. Valtaosalle nuorten aikuisten otoksesta (1579 henkilöä) lähetettiin ainoastaan postikysely. 

Terveys 2011 -tutkimuksen tavoitteena on ollut tuottaa luotettavat tiedot väestön ja sen osaryhmien terveydestä, toimintakyvystä ja hyvinvoinnista sekä niissä tapahtuneista muutoksista edeltävän vuosikymmenen aikana. Tärkeä tavoite on myös tuottaa yksilöseuranta-asetelmaan perustuvaa tietoa muutettavissa olevista terveyden ja hyvinvoinnin määrittäjistä, joihin pitäisi vaikuttaa.

Terveys 2011 logo