Terveys 2000 tiiviisti

Terveys 2000 -tutkimus toteutettiin vuosina 2000–2001 Kansanterveyslaitoksen (nykyisin Terveyden ja hyvinvoinnin laitos) johdolla. Tutkimukseen kutsuttiin 8028 yli 30-vuotiasta suomalaista, joista  kerättiin tietoja haastattelun, laajan terveystarkastuksen ja useiden kyselyiden avulla.

Lisäksi tutkimukseen kutsuttiin 1894 nuorta aikuista (18–29-vuotiaita), jotka osallistuivat terveyshaastatteluun ja täyttivät myös kyselylomakkeen. Tutkimukseen kutsuttiin myös 1278 henkilöä, jotka olivat osallistuneet vuosina 1978–1980 toteutettuun Mini-Suomi-terveystutkimukseen. Varsinaisen tiedonkeruun päätyttyä tehtiin vielä lukuisia syventäviä tutkimuksia mm. mielenterveydestä, sydän- ja verisuonitaudeista, suun terveydestä ja fyysisestä kunnosta. 

Terveys 2000 -tutkimuksen tutkimuslomakkeet

Mini-Suomi -tutkimuksen kotisivut

 
Terveys 2000 tutkimusprotokolla
Terveys 2000 -tutkimuksen terveystarkastusprotokolla

Tutkimuksen tiedonkeruu

Tutkimuksen tiedonkeruu toteutettiin seuraavasti vaiheistettuna 

  1. kotikäyntihaastattelu (1-6 viikkoa ennen terveystarkastusta) 
  2. terveystarkastus paikallisessa terveyskeskuksessa tai muussa vastaavassa paikassa 
  3. terveystarkastukseen saapumattomien terveys- ja toimintakykytutkimus kotona 
  4. keskeisimmät tiedot koottiin puhelinhaastattelun ja/tai jälkikyselyn avulla niistä, jotka eivät osallistuneet vaiheisiin 1–3 
  5. rekisteritietoja koottiin seurantatarkoituksessa sekä täydentämään kenttätutkimuksessa kerättyjä perustilannetta kuvaavia tietoja 
  6. syventäviä tutkimuksia alaotoksille järjestettiin mm. yliopistosairaaloissa, UKK-instituutissa ja Kelan tutkimuskeskuksessa. 

Tutkimus tehtiin 80 alueella (yhden tai useamman kunnan muodostamilla terveyskeskusalueilla), joilla tutkittaviksi valittiin yhteensä 9922 henkilöä. Tutkimuspaikkakunniksi valittiin 15 suurinta kaupunkia sekä 65 satunnaisesti valittua muuta terveyskeskusaluetta niin, että aineisto edustaa sekä koko maata että kutakin viittä erityisvastuualuetta.

Terveys 2000 tutkimuspaikkakunnat

 
Terveys 2000 -tutkimuksen tutkimuspaikkakunnat

 

Tutkimus tuotti runsaasti uutta tietoa mm. kansansairauksista, terveydestä, hyvinvoinnista, toiminta- ja työkyvystä sekä palveluiden käytöstä ja niiden tarpeesta.  

Aikaisemmat koko väestöä koskevat tiedot ovat vuosina 1978–80 kerätystä Mini-Suomi-tutkimuksesta. Aikuisväestön terveydentilan kehittymistä ja kehitysnäkymiä on arvioitu vertaamalla Terveys 2000 -tutkimuksen tuloksia aikaisempiin, mm. Mini-Suomi-terveystutkimuksen ja myöhempiin mm. Terveys 2011 -tutkimuksen tietoihin. Vertailujen perusteella on laadittu ennusteita väestön terveyden, toimintakyvyn, hyvinvoinnin sekä hoidon- ja avuntarpeen tulevasta kehityksestä, jotta terveyden, toimintakyvyn ja hyvinvoinnin edistämistoimet voidaan suunnata mahdollisimman oikein.

Terveys 2000 logo