Työkykyohjelma

Kesto:

1.3.2020 – 1.5.2023

Vastuuyksikkö:

Yhdenvertaisuus ja osallisuus

ihmisiä kadulla

Työkykyohjelma on päättynyt 1.5.2023.

 

Työkykyohjelma oli osa pääministeri Sanna Marinin hallitusohjelman työllisyystoimien kokonaisuutta.

Tavoitteet

Ohjelman toimenpiteiden tavoitteena oli

  • lisätä osatyökykyisten työttömien työllistymisen edellytyksiä, työ- ja toimintakykyä ja yhteiskunnallista osallisuutta
  • luoda monialainen palvelukokonaisuus, jossa osatyökykyisten työttömien työkyvyn tuen tarve tunnistetaan ja jossa palvelut ja palvelupolut toimivat asiakaslähtöisesti
  • kehittää ammattilaisten osaamista siten, että he tuntevat työkyvyn tuen palvelukokonaisuuden ja osaavat hyödyntää sitä asiakkaan parhaaksi
  • tuottaa tietoa osatyökykyisten työttömien palveluiden ja etuuksien yhteensovittamiseksi sekä lainsäädännön kehittämisen tueksi.

Työkykyohjelmassa painopiste oli olemassa olevan työ- ja toimintakyvyn vahvistamisessa ja työllistymisen edistämisessä.

Toimenpidekokonaisuudet

Ohjelman toimenpidekokonaisuuksien tarkoituksena oli:

  1. Tuoda työkyvyn tuki osaksi tulevaisuuden sosiaali ja terveyskeskusta
  2. Lisätä tuetun työllistymisen menetelmien käyttöä kaikkein vaikeimmin työllistyvien tukena
  3. Vahvistaa ammattilaisten ja asiantuntijoiden työkykyosaamista.
  4. Käynnistää arviointitutkimus hankkeissa tehtyjen interventioiden vaikutuksista sekä palvelujen ja etuuksien yhteensovittamisesta.

Työkykyohjelma hyödynsi aiempien kehittämisohjelmien työtä ja tuloksia (muun muassa Osatyökykyisille tie työelämään -hanke eli OTE-kärkihanke).

Ohjelmassa työkyvyn ja työllistymisen tuki integroitiin olemassa olevaan ja tulevaan sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujärjestelmään. Työkykyohjelmalla oli vahva kytkös sosiaaliturvan uudistamiseen. Sosiaaliturvauudistuksen tavoitteena on nykyistä selkeämpi ja toimivampi järjestelmä, joka mahdollistaa työnteon ja sosiaaliturvan yhteensovittamisen muuttuvissa elämäntilanteissa.

Toteutus

Työkykyohjelmasta vastasi ja sitä toteutti työ- ja elinkeinoministeriö yhteistyössä sosiaali- ja terveysministeriön kanssa.

Työ- ja elinkeinoministeriön toimet keskittyivät osatyökykyisten työllistymisen esteiden purkamiseen ja työllistymistä vauhdittaviin toimiin. Samalla ehkäistiin työttömyyden pitkittymistä.

Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonalan toimilla kehitettiin tehokkaat työkyvyn tuen palvelut tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskukseen ja vahvistettiin ammattilaisten osaamista palvelutarpeiden tunnistamisessa.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) vastasi Työkykyohjelman operatiivisesta toimeenpanosta. Työterveyslaitoksen (TTL) vastuulla oli työkyvyn tukeen liittyvä mallintaminen ja osaamisen vahvistaminen. THL ja TTL tukivat hankkeita ja osallistuivat myös valtakunnalliseen valmistelu- ja arviointityöhön.

THL ja TTL toteuttivat Työkykyohjelman arviointitutkimuksen yhteistyössä hankkeiden kanssa. THL suunnitteli ja toteutti viestintää sekä tuki sidosryhmäyhteistyötä  TTL:n kanssa. THL koordinoi hankeviestintää ja raportoi viestinnästä STM:lle.

Alueellisia kehittämishankkeita oli yhteensä 22 kappaletta. 
Työkykyohjelman alueellisista hankkeista ja niiden tuloksista tarkemmin Innokylässä.

Työkykyohjelma toteutettiin vuosina 2019-2023.

Julkaisuja

Yhteystiedot

Jarno Karjalainen
projektipäällikkö
Työkyvyn tuki osaksi tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskusta -toimenpidekokonaisuus
puh. 029 524 7181
sähköposti: [email protected]

Leena Normia-Ahlsten 
projektipäällikkö
Tuetun työllistymisen menetelmät -toimenpidekokonaisuus
puh. 029 524 8025
sähköposti: [email protected]