Työelämäosallisuus

Jokaisella on oikeus työhön.  Työ on olennainen osa ihmisen identiteettiä, hyvinvointia ja osallisuutta yhteiskunnassa.

Työelämäosallisuuden edistämisellä tarkoitetaan yksilön työllistymisvalmiuksien edistämistä, kuntoutumista työmarkkinoille ja osallisuuteen sekä työmarkkinoiden toimintaan vaikuttamista.

Yleisenä tavoitteena on edistää ja tukea työllistymistä, työhön paluuta ja työssä jatkamista.

Työelämäosallisuuteen liittyvät haasteet koskevat esimerkiksi osatyötyökykyisiä, vammaisia, maahanmuuttajia ja nuoria, jotka ovat syrjäytymisvaarassa sekä pitkäaikaistyöttömiä.

Osallistava työllisyyspolitiikka nostaa työllisyysastetta

Työelämäosallisuus-käsite on osa osallistavia työmarkkinoita, joiden yleisenä tavoitteena on työllisyysasteen nosto. Tämä tarkoittaa työpaikkojen luomista myös nykyisten työmarkkinoiden ulkopuolella oleville ryhmille. Keinona tässä on osallistava työllisyyspolitiikka.

Osallistavat työmarkkinat avaavat työttömyyden ja työelämän käytänteiden kysymykset kaikkien työmarkkinatoimijoiden yhteisiksi ongelmiksi. Työmarkkinoiden ongelmien ratkaisemiseksi tarvitaan yhteisvastuuta valtion, työnantajien ja työntekijöiden kesken.

Työmarkkinoiden toimintaan voidaan vaikuttaa  palvelujärjestelmää kehittämällä, työmarkkinoiden sääntelyllä sekä toimilla, jotka lisäävät  työvoiman kysyntää. 

Yhtenä työvoiman kysyntää lisäävänä keinona voidaan käyttää työllistämisehtoja tai sosiaalisia kriteereitä julkisissa hankinnoissa. Näin pystytään luomaan uusia työmahdollisuuksia, joista hyötyvät sekä työntekijä, palkkaava työnantaja että julkinen toimija, kuten kunta, hyvinvointialue, kaupunki tai valtio.

Hankinnoilla työllistäminen

Yksilön työllistymisvalmiuksia lisätään

Työelämäosallisuutta voidaan edistää vahvistamalla yksilöllisiä työllistymisvalmiuksia. Valmiuksia voidaan lisätä esimerkiksi kuntouttavan työtoiminnan avulla. Kuntouttavaa työtoimintaa järjestetään pitkäaikaistyöttömille kuntien toimesta.

THL:n toiminnassa tämä on tarkoittanut esimerkiksi palveluiden ja palvelujärjestelmän kehittämistä osana laajempia kehittämisohjelmia (Työkykyohjelma ja Kestävän kasvun ohjelma) sekä useita yksittäisiä hankkeita (SOSKU, Green Care, Askel, Koppi).

Kuntouttava työtoiminta

Sosiaalinen kuntoutus tukee työelämäosallisuutta

Reitti työmarkkinoille voi edellyttää myös kuntouttavia elementtejä. Tällöin työelämäosallisuudella tarkoitetaan toimintakyvyn ylläpitämistä, syrjäytymisen ehkäisyä ja erilaisiin palveluihin tai toimenpiteisiin osallistumista.

Sosiaalinen kuntoutus tukee työllistymisvalmiuksia esimerkiksi yksilö- tai ryhmävalmennuksen keinoin. Sosiaalisessa kuntoutuksessa painottuu sosiaalinen toimintakyky ja osallisuuden tukeminen.

Sosiaalinen kuntoutus on määritelty sosiaalihuoltolaissa: 
Finlex: Sosiaalihuoltolaki §17 1301/2014