Programmet för arbetsförmåga

Projektperiod:

1.3.2020 – 1.5.2023

Organisationsenhet:

Jämlikhet och delaktighet

På andra webbplatser:

Inom programmet för arbetsförmåga liggade fokus på att förstärka den befintliga arbets- och funktionsförmågan och främja sysselsättning.

Mål

Målet med åtgärderna i programmet var att

  • förbättra partiellt arbetsföra arbetslösas sysselsättningsförutsättningar, arbets- och funktionsförmåga och delaktighet i samhället
  • skapa en sektorsövergripande servicehelhet där behovet av stöd för partiellt arbetsföra arbetslösa personers arbetsförmåga identifieras och där tjänsterna och servicekedjorna är kundorienterade
  • utveckla yrkespersonalens kompetens så att de är förtrogna med den samlade servicen till stöd för arbetsförmågan och kan utnyttja den för kundens bästa
  • ta fram information för samordningen av tjänster och förmåner för partiellt arbetsföra och som stöd för utvecklingen av lagstiftningen.

Åtgärdshelheter

Programmets åtgärdshelheter var följande:

  1. Att integrera stödet för arbetsförmågan i framtidens social- och hälsocentral.
  2. Öka användningen av metoder för stödd sysselsättning för att stöda de svårast sysselsatta.
  3. Stärka yrkespersoners och sakkunnigas kompetens i fråga om arbetsförmåga.
  4. Inleda en utvärderingsstudie om vilken inverkan de interventioner som gjorts inom projekten haft och om samordningen av tjänster och förmåner.

Programmet för arbetsförmåga utnyttjades man arbetet och resultaten inom tidigare utvecklingsprogram (bland annat projektet Vägar in i arbetslivet för partiellt arbetsföra, dvs. spetsprojektet OTE).

Programmet integrerade stödet för arbetsförmågan och sysselsättningen i  social- och hälsovårdssystemet. Programmet för arbetsförmåga var starkt kopplat till reformen av den sociala tryggheten. Målet för reformen av den sociala tryggheten var ett tydligare och mer välfungerande system som gör det möjligt att kombinera arbete och social trygghet i föränderliga livssituationer.

Programmet Framtidens social- och hälsocentral

Reform av den sociala tryggheten

Genomförande

Social- och hälsovårdsministeriet (SHM) finansierade Programmet för arbetsförmåga, där kommunerna och samkommunerna genomförde utvecklingsprojekt. Projekten utvecklade stödet för arbetsförmågan som en del av framtidens social- och hälsocentral och ökade användningen av metoder för stödd sysselsättning bland socialvårdsklienter.

Institutet för hälsa och välfärd (THL) ansvarade för det operativa genomförandet av Programmet för arbetsförmåga. Arbetshälsoinstitutet (TTL) ansvarade för modelleringen och kompetensutvecklingen i samband med stödet för arbetsförmågan. THL och TTL stöttade projekten och deltog också i det nationella berednings- och utvärderingsarbetet.

THL och TTL har i samarbete med projekten gjort en utvärderingsstudie av arbetsförmågasprogrammet. THL planerade och delade information och stöttade samarbetet med intressentgrupperna tillsammans med TTL. THL samordnade projektkommunikationen och rapporterade om kommunikationen till SHM.

Programmet på SHM:s webbsida

Kontaktuppgifter

Jarno Karjalainen
projektchef
Åtgärdshelheten Stöd för arbetsförmågan som en del av framtidens social- och hälsocentral
tfn 029 524 7181
e-post: [email protected]

Leena Normia-Ahlsten
projektchef
Åtgärdshelheten Metoder för stödd sysselsättning
tfn 029 524 8025
e-post: [email protected]