Rokotusten järjestäminen hyvinvointialueella

Rokotusohjelman toteuttaminen ja muiden yleisten rokotusten, kuten pandemiarokotusten, toteuttaminen on hyvinvointialueiden lakisääteinen tehtävä. 

Kansallisen rokotusohjelman rokotukset ja pandemiarokotukset ovat saajalleen maksuttomia. Rokotteet hankitaan ja kuljetetaan sairaala-apteekkeihin ja lääkekeskuksiin valtion varoin.

Tällä sivulla

Kansallisen rokotusohjelman ja pandemiarokotusten järjestämistä ja toteuttamista säädellään lainsäädännöllä

Kansalliseen rokotusohjelmaan kuuluvista rokotteista, rokotuksista ja rokotusten kirjaamisesta määrätään tartuntatautilaissa (1227/2016) ja sosiaali- ja terveysministeriön asetuksessa rokotuksista(149/2017, jäljempänä rokotusasetus).

Kansallisen rokotusohjelman sisällöstä päättää sosiaali- ja terveysministeriö asiantuntijoita kuullen. THL ohjaa rokotusten toimeenpanoa ja toteuttamista.

THL:n antamat ohjeet eivät ole juridisesti velvoittavia. Näitä kansallisia ohjeita on kuitenkin tärkeä noudattaa, jotta 

 • rokotukset toteutuvat yhdenvertaisesti riippumatta siitä, missä henkilö asuu
 • rokotukset järjestetään ja toteutetaan laadukkaasti ja turvallisesti
 • rokotustoiminta on mahdollisimman vaikuttavaa.

Hyvinvointialue vastaa rokotusohjelman rokotusten käytännön järjestämisestä 

Kansallisen rokotusohjelman rokotteisiin ei tarvita lääkemääräystä. Sairaala-apteekit ja lääkekeskukset jakelevat rokotteet keskitetysti kansallista rokotusohjelmaa toteuttaville tahoille.

Kansallista rokotusohjelmaa varten hankittuja rokotteita saa käyttää vain kansallisen rokotusohjelman kohderyhmien rokotuksiin. Tästä voidaan poiketa, jos rokotuksilla ehkäistävä tauti uhkaa aiheuttaa tartuntatautiepidemian. Tällöin rokotusasetuksen mukaisesti THL arvioi tilanteen ja antaa toimintaohjeet. 

Hyvinvointialueiden toimesta rokotusohjelmaan kuuluvia rokotuksia annetaan muun muassa 

 • neuvoloissa
 • koulu- ja opiskeluterveydenhuollossa
 • kotihoidossa ja hoivakodeissa
 • terveyskeskusten vuodeosastoilla. 

Rokotukset on kirjattava potilasasiakirjaan. Hyvinvointialueen on syytä huolehtia siitä, että rokotukset kirjataan aina sellaiseen sähköiseen potilastietojärjestelmään, josta tiedot tallentuvat Kanta-arkistoon ja josta tiedot siirtyvät myös valtakunnalliseen rokotusrekisteriin osana Hilmo-tiedonkeruuta. 
Rokotusten kirjaaminen

Kansallisen rokotusohjelman rokotusten ja muiden yleisten rokotusten, kuten pandemiarokotusten, järjestämiseen kuuluu myös paikallinen viestintä. THL huolehtii valtakunnallisesta viestinnästä ja tukee paikallista viestintää muun muassa tuottamalla materiaalia. 

Katso lisätietoa kansallisesta rokotusohjelmasta ja koronavirusrokotuksista:

Rokotusohjelman rokotusten toteuttaminen muualla kuin hyvinvointialueella

Hyvinvointialue voi tehdä yhteistyötä esimerkiksi yksityisen palveluntarjoajan, kolmannen sektorin toimijan kuten YTHS tai valtion laitoksen kanssa. 

Rokotettavalta ei saa periä maksua 

 • kansalliseen rokotusohjelmaan kuuluvasta rokotteesta
 • vastaanottokäynnistä
 • rokotuksen kirjaamisesta tai tiedonsiirrosta. 

Jos rokote annetaan muun maksullisen palvelun yhteydessä, tulee hyvinvointialueen huolehtia siitä, että asiakkaalla on yhtäläinen mahdollisuus saada rokote myös maksutta.

Hyvinvointialueen on tärkeä huolehtia, että

 • rokotteita käytetään rokotusohjelman tai pandemiarokotusohjeiden mukaisten kohderyhmien rokottamiseen
 • rokotukset kirjataan asianmukaisesti sellaiseen potilastietojärjestelmään, josta tieto siirtyy myös rokotusrekisteriin.

Hyvinvointialueen kannattaa tehdä yksityisen palveluntarjoajan kanssa sopimus, jossa sovitaan muun muassa 

 • mitä kansallisen rokotusohjelman rokotuksia tai muita yleisiä rokotuksia, yksityinen palveluntarjoaja antaa
 • miten kansallisen rokotusohjelman toteuttamiseen tai pandemiarokotuksiin tarkoitettujen rokotteiden käyttöä valvotaan
 • miten rokotteiden jakelu toteutetaan
 • miten käyttämättä jääneiden annosten ja rokotehävikin seuranta ja raportointi toteutetaan. 

Hyvinvointialueen kannattaa edellyttää, että yksityinen palveluntarjoaja liittyy Hilmo-tietopoimintaan. Näin vältytään annettujen rokotusten tuplakirjaamiselta. 

Lisäksi on hyvä sopia esimerkiksi paikallisista jakelukuluista, sairaala-apteekin ja lääkekeskuksen valvontavelvoitteisiin liittyvistä kuluista sekä paikallisesta viestinnästä.

Myös muiden yhteistyötahojen kuten valtion laitosten tai kolmannen sektorin toimijoiden kanssa on tärkeä sopia rokotusten järjestämiseen, rokotejakeluun sekä hävikin seurantaan ja raportointiin liittyvistä paikallisista toimintatavoista. 

Rokotusohjelman rokotteiden ja pandemiarokotteiden tilaaminen, jakelu sekä kulutuksen ja hävikin seuranta ja raportointi

Sairaala-apteekit ja lääkekeskukset tilaavat kansallisen rokotusohjelman rokotuksia ja pandemiarokotuksia varten hankitut rokotteet THL:n rokotelähettämöstä. Ne vastaavat myös rokotteiden jakelusta ja seuraavat rokotteiden kulutusta ja hävikkiä.

Pandemioiden ja epidemioiden torjuntaan käytettävien rokotteiden  tilaamisesta ja jakelusta THL antaa tilanteen mukaan erillisiä ohjeita.  

Rokotteiden tilaaminen 

THL:n rokotelähettämöstä rokotteita voivat tilata vain hyvinvointialueen sairaala-apteekit tai lääkekeskukset. Rokotteet toimitetaan niihin maksutta THL:n sopimuslääketukkukaupan varastosta.

Terveydenhuollon toimintayksiköt tilaavat oman alueen sairaala-apteekista tai lääkekeskuksesta rokotteet, joita ne tarvitsevat kansallisen rokotusohjelman rokotuksiin ja pandemiarokotuksiin. Esimerkiksi yksittäinen terveydenhoitaja ei voi tilata rokotteita suoraan THL:n rokotelähettämöstä. 

Rokotteiden tilaajan on tärkeä osata erottaa, mitä rokotuksia varten hän voi tilata kansallisen rokotusohjelman toteuttamiseen varattuja rokotteita. 

Kansallisen rokotusohjelman rokotteet ovat rokotettavalle maksuttomia, mutta valtiolle ne eivät ole ilmaisia.  Rokotteiden tilaus on syytä suunnitella omaa toimintaa vastaavaksi niin, että rokotteita on riittävästi, mutta ei yli tarpeen. Näin vältytään turhalta hävikiltä. 

Rokotteiden jakelu

Lääkekeskukset ja sairaala-apteekit vastaavat kansallisen rokotusohjelman rokotteiden ja pandemiarokotteiden paikallisesta jakelusta.

Ennen rokotteiden toimittamista yksityiselle palveluntarjoajalle, kolmannen sektorin toimijalle tai valtion laitokselle, esimerkiksi vastaanottokeskukselle, lääkekeskuksen tai sairaala-apteekin on syytä varmistaa, että rokotustoiminnasta on sovittu hyvinvointialueen kanssa.

Lääkekeskukset ja sairaala-apteekit huolehtivat ja vastaavat paikallistason ohjeistuksesta ja valvonnasta liittyen rokotteiden

 • jakeluun
 • kuljettamiseen
 • vastaanottamiseen
 • säilyttämiseen 
 • hävittämiseen.

Rokotteiden kulutuksen ja hävikin seuranta sekä raportointi 

Lääkekeskukset ja sairaala-apteekit ja THL seuraavat  kansallisen rokotusohjelman rokotteiden, kulutusta ja hävikkiä.   

Pandemioiden ja epidemioiden torjuntaan käytettävien rokotteiden kulutuksen ja hävikin seurannasta THL antaa tilanteen mukaan erillisiä ohjeita. 

Kansallisen rokotusohjelman rokotuksia järjestävien ja toteuttavien tahojen kannattaa suunnitella paikallinen tiedonkeruu ja tietojen toimittaminen yhdessä sairaala-apteekkien ja lääkekeskusten kanssa. Sairaala-apteekit ja lääkekeskukset antavat tarkempia ohjeita tietojen ilmoittamiseen. 

Yhteistyöllä tehostetaan tiedonkeruuta: 

 • Kaikissa toimintayksiköissä, joissa käytetään kansallista rokotusohjelmaa varten hankittuja influenssarokotteita, on kauden aikana tärkeä pitää kirjaa hävitetyistä rokoteannoksista.
 • Sairaala-apteekit ja lääkekeskukset keräävät sekä hävitettyjen että varastoon käyttämättä jääneiden influenssarokotteiden määrät kaikilta niiltä tahoilta, joille ne ovat toimittaneet rokotteita.  
 • THL kerää käyttämättä jääneiden ja hävitettyjen annosten tiedot sairaala-apteekeilta ja lääkekeskuksilta. 

THL, sairaala-apteekit ja lääkekeskukset käyttävät kerättyjä tietoja seuraavan kauden rokotehankintojen ja rokotejakelun suunnitteluun ja toteuttamiseen.

Lisätietoa rokotteiden hävittämisestä: 
Rokotteiden hävittäminen 

Rokotusohjelman ulkopuolisten rokotusten järjestäminen

Hyvinvointialueen on järjestettävä myös kansallisen rokotusohjelman ulkopuolisia rokotuksia. Näillä tarkoitetaan

 • valtioneuvoston määräyksen mukaisia yleisiä rokotuksia, esimerkiksi pandemiarokotuksia
 • muita lääkärin määräykseen perustuvia tartuntatautien ehkäisyyn käytettäviä rokotuksia kuten perussairauden vuoksi tarpeellisia rokotuksia tai matkailuun liittyviä rokotuksia 

On myös tilanteita, joissa rokotuksen katsotaan kuuluvan potilaan sairauden hyvään hoitoon. Tällöin hoitavan yksikön tai hyvinvointialueen on hyvä tarjota rokotettavalle hänen tarvitsemansa rokotteet. Näin samaa sairautta sairastavat ovat samassa asemassa riippumatta siitä, missä he asuvat. 

Rokotteet tilataan sairaala-apteekista tai lääkekeskuksesta

Sairaala-apteekki ja lääkekeskus hankkivat hyvinvointialueen tai hoitavan yksikön itse maksamat rokotteet samalla tavalla kuin ne hankkivat kaikki muutkin lääkkeet. 

Rokotetilausta tehdessä on syytä olla tarkka. Tilaajan on tärkeä tietää, mihin tarkoitukseen hän on rokotteita tilaamassa, jotta hän ei vahingossa tilaa rokotusohjelman toteuttamiseen tarkoitettuja rokotteita rokotusohjelman ulkopuolisia rokotuksia varten. 

Vastaavasti tarkkuutta vaaditaan myös sairaala-apteekeissa ja lääkekeskuksissa, kun rokotetilauksia otetaan vastaan.

Työnantaja on velvollinen suojelemaan työntekijäänsä niiltä rokotuksilla ehkäistäviltä taudeilta, joille työntekijä voi altistua työtehtäviensä tai työmatkan takia.

Työnantaja kustantaa työntekijöilleen tarvittavat rokotukset. Rokotukset annetaan työterveyshuollossa. Tilanteesta riippuen työterveyshuolto tilaa nämä rokotteet sairaala-apteekista tai lääkekeskuksesta tai hankki ne yksityisestä apteekista. 

Työelämän rokotukset

Sosiaali- ja terveysalan henkilöstön rokotukset

Lainsäädäntö