Organisering av vaccinationer i välfärdsområdet

Genomförande av vaccinationsprogrammet och övriga allmänna vaccinationer så som pandemivaccinationer hör till välfärdsområdenas lagstadgade uppgifter.

Vaccinationerna i det nationella vaccinationsprogrammet och pandemivaccinationerna är gratis för den som vaccineras. Vaccinen upphandlas och levereras till välfärdsområden med statliga medel.

På denna sida

Genomförandet och förverkligande av det nationella vaccinationsprogrammet och pandemivaccinationerna regleras genom förordningar 

Bestämmelserna om vaccinerna i det nationella vaccinationsprogrammet, vaccinationer och dokumentationen om vaccinationer finns i smittskyddslagen (1227/2016) och social- och hälsovårdsministeriets förordning om vaccinationer (149/2017), senare benämnd vaccinationsförordningen.

Social och hälsovårdsministeriet besluter om innehållet i det nationella vaccinationsprogrammet efter att ha hört sakkunniga. THL övervakar implementeringen och förverkligande av vaccinationerna.

THL:s anvisningar är inte juridiskt bindande. Det är ändå viktigt att följa dessa nationella anvisningar för att

 • vaccinationerna skall kunna förverkligas jämlikt oberoende av var personen bor
 • vaccinationerna organiseras och förverkligas kvalitativt och tryggt
 • vaccinationsverksamheten skall vara så effektiv som möjligt

Välfärdsområdet ansvarar för att vaccinationsprogrammet genomförs i praktiken

För de vaccin som ingår i det nationella vaccinationsprogrammet krävs inte recept. Sjukhusapoteken och läkemedelscentralerna distribuerar vaccinen centraliserat till de verksamhetsenheter som genomför det nationella vaccinationsprogrammet.

Vacciner som har införskaffats för det nationella vaccinationsprogrammet får endast användas för att vaccinera målgrupperna i vaccinationsprogrammet. Avvikelser kan göras, om en sjukdom som går att förebygga genom vaccinationer hotar att orsaka en smittsam sjukdomsepidemi. I det fallet bedömer THL situationen och ger anvisningar. 

Välfärdsområdena ansvarar för att vaccinationer som hör till vaccinationsprogrammet ges bl.a. vid

 • rådgivningarna
 • skol-och studerandehälsovården
 • hemvården och vårdhem
 • hälsocentralernas bäddavdelningar

Vaccinationerna skall dokumenteras i patientjournalen. Kommunen ansvarar för att vaccinationerna registreras i ett sådant elektroniskt patientdatasystem som överför och lagrar uppgifterna i Kanta arkivet, och att informationen även förs vidare till det nationella vaccinationsregistret som en del av Hilmo-datauppsamligen.

Dokumentering av vaccinationer

Till organiseringen av vaccinationerna inom det nationella vaccinationsprogrammet och övriga allmänna vaccinationer så som pandemivaccinationer hör också lokal information. THL har hand om informationen på nationell nivå och stödjer den lokala informationen genom att ta fram material.

Se ytterligare information om det nationella vaccinationsprogrammet och coronavirusvaccinationer 

Förverkligande av vaccinationsprogrammets vaccinationer utanför välfärdsområdets verksamhet

Välfärdsområdet kan samarbeta med t.ex. en privat serviceleverantör, funktionärer inom den tredje sektorn som t.ex. SHVS eller en statlig institution.

Ingen avgift får tas ut av den som vaccineras 

 • för vaccin som hör till det nationella vaccinationsprogrammet
 • för mottagningsbesöket
 • för registrering av vaccination eller dataöverföring. 

Ifall vaccinationen ges i anslutning till en annan avgiftsbelagd tjänst, skall välfärdsområdet se till att klienterna alltid har lika möjligheter att också få vaccinet avgiftsfritt.

Välfärdsområdet ska se till att

 • vaccinerna används för att vaccinera målgrupperna i vaccinationsprogrammet eller enligt pandemivaccinationsriktlinjerna
 • vaccinationerna dokumenteras korrekt i ett patientdatasystem som samlar in information även till vaccinationsregistret.

Välfärdsområdet måste göra upp ett avtal med serviceleverantören där det specificeras bl.a. 

 • vilka vaccinationer från det nationella vaccinationsprogrammet eller andra allmänna vaccinationer som den privat serviceleverantör får ge
 • hur man följer upp användningen av vaccinerna som hör till det nationella vaccinationsprogrammet eller vacciner som är avsedda för pandemivaccinationer.
 • hur man följer upp och rapporterar om oanvända doser och vaccinsvinnet. 

Välfärdsområdet bör kräva att den privata serviceleverantören går med i Hilmo-datainsamlingen. Då undviker man dubbla registreringar av vaccinationerna. 

Dessutom bör man komma överens om t.ex. lokala transportkostnader, utgifter förknippade med sjukhusapotekens och läkemedelscentralernas övervakningsskyldigheter samt kostnader för den lokala informationen. Det är även viktigt att komma överens med andra samarbetspartners, så som de statliga institutionerna eller tredje sektorns aktörer, om hur vaccinationerna, vaccindistributionen och uppföljningen och rapporteringen av vaccinsvinnet i praktiken organiseras lokalt.

Beställning och distribution av vaccinerna i det nationella vaccinationsprogrammet och pandemivaccinerna samt uppföljning och rapportering av förbrukningen och vaccinsvinnet

Sjukhusapoteken och läkemedelscentralerna beställer de vaccin som har upphandlats för vaccinationerna inom det nationella vaccinationsprogrammet och för pandemivaccinationerna från THL:s vaccindistribution. De ansvarar även för vaccindistributionen och följer upp vaccinförbrukningen och svinnet.

THL ger vid behov specifika instruktioner för beställning och distribution av vaccin som används till bekämpning av pandemier och epidemier.

Beställning av vacciner

Bara välfärdsområdets sjukhusapotek eller läkemedelscentraler har rätt att beställa vaccin från THL:s vaccindistribution. Vaccinerna levereras avgiftsfritt från THL:s avtalsläkemedelsgrossist.

De enheter inom hälso- och sjukvården som genomför det nationella vaccinationsprogrammet och pandemivaccinationerna beställer de vaccin de behöver från den egna regionens sjukhusapoteket eller läkemedelscentral. En hälsovårdare kan till exempel inte separat beställa vaccin direkt från THL:s vaccindistribution. 

Vaccinbeställaren måste kunna skilja på för vilka vaccinationer det går att beställa vaccin som reserverats för det nationella vaccinationsprogrammet.

Vaccinerna i det nationella vaccinationsprogrammet är avgiftsfria för mottagaren, men inte gratis för staten. Vaccinbeställningen måste kunna planeras så att den motsvarar den egna verksamheten och så att det finns tillräckligt med vaccin, men inte mer än vad som behövs. På så sätt undviker man onödigt svinn.

Distribution av vacciner

Läkemedelscentralerna och sjukhusapoteken ansvarar för de lokala leveranserna av vacciner som hör till vaccinationsprogrammet och av pandemivaccinerna.

Om beställaren är en privat tjänsteleverantör, tredje sektorns aktör eller en statlig institution, t.ex. en mottagningscentral, måste läkemedelscentralen och sjukhusapoteket försäkra sig om att det finns ett avtal med välfärdsområdet om vaccinationsverksamheten.

Läkemedelscentralerna och sjukhusapoteken ansvarar för anvisningar och övervakning på lokal nivå när det gäller

 • distribution
 • transport
 • mottagande
 • förvaring och 
 • kassering av vacciner.

Uppföljning och rapportering av vaccinförbrukningen och svinnet

Läkemedelscentralerna, sjukhusapoteken och THL följer med förbrukningen och svinnet av vacciner som hör till det nationella vaccinationsprogrammet.

THL ger vid behov specifika instruktioner för uppföljning av förbrukningen och svinnet av vaccin som används till bekämpning av pandemier och epidemier.

De instanser som organiserar och förverkligar vaccinationer som hör till det nationella vaccinationsprogrammet, skall tillsammans med sjukhusapoteken och läkemedelscentralerna planera hur den lokala datainsamlingen och rapporteringen av förbrukningen och svinnet sker. Sjukhusapoteken och läkemedelscentralerna ger närmare uppgifter om hur uppgifterna skall rapporteras. 

Genom samarbete blir datainsamlingen effektivare:  

 • Det är viktigt att i alla verksamhetsenheter, som använder influensavaccin som införskaffats för det nationella vaccinationsprogrammet, dokumentera vaccindoser som kasserats under säsongen.
 • Sjukhusapoteken och läkemedelscentralerna samlar in uppgifter, från all de verksamhetsenheter som de har levererat vaccin till, om antalet kasserade och oanvända doser influensavaccin som blivit kvar i lagret. 
 • THL samlar in uppgifterna om oanvända och kasserade vaccinsdoser från sjukhusapoteken och läkemedelscentralerna.

THL, sjukhusapoteken och läkemedelscentralerna använder de insamlade uppgifterna för planering och förverkligande av den följande säsongens upphandlingar och vaccindistribution. 

Kassering av vaccin

Organisering av vaccinationer som inte ingår i vaccinationsprogrammet

Välfärdsområdet ska också ordna vaccinationer som inte ingår i det nationella vaccinationsprogrammet. Med dessa avses:

 • allmänna vaccinationer i enlighet med statsrådets föreskrifter, till exempel pandemivaccinationer
 • andra vaccinationer som förskrivits av läkare för prevention av smittsamma sjukdomar som är nödvändiga på grund av en underliggande sjukdom eller som behövs för resor. 

I vissa situationer anses vaccination ingå i god vård av en patients sjukdom. Då skall den behandlande enheten eller välfärdsområdet erbjuda den som ska vaccineras de vaccinationer hen behöver. På så sätt är alla som lider av samma sjukdom likställda oberoende av var de bor.

Vaccinen beställs från sjukhusapoteket eller läkemedelscentralerna

Sjukhusapoteket och läkemedelscentralen skaffar vaccin som välfärdsområdet eller den behandlande enheten betalar för på samma sätt som de skaffar alla andra läkemedel. 

Man ska vara noggrann när man beställer vaccin. Den som beställer vacciner måste veta för vilka ändamål vaccinen beställs, så att han eller hon inte i misstag beställer vaccin avsedda för vaccinationsprogrammet för vaccinationer som inte ingår i vaccinationsprogrammet.

Motsvarande noggrannhet behövs även i sjukhusapoteken och läkemedelscentralerna då man tar emot beställningar.

Arbetsgivare har en skyldighet att skydda sina anställda från sjukdomar som går att förebygga med vaccinationer och som de anställda kan exponeras för på grund av sina arbetsuppgifter eller arbetsresor. Arbetsgivaren betalar de vaccin som de anställda behöver. Vaccinationerna ges inom företagshälsovården.

Företagshälsovården beställer dessa vaccin från sjukhusapoteket, läkemedelscentralen eller från ett privat apotek beroende på situationen.

Vaccinationer i arbetslivet

Vaccination av social- och hälsovårdspersonal

Lagstiftning