Seksuaalisuus puheeksi

Seksuaalisuuden hyvinvointi on olennainen osa ihmisen kokonaisvaltaista hyvinvointia. Seksuaalisuuden puheeksi ottamiseen täytyy olla mahdollisuus kaikissa asiakaskohtaamisissa. Ammattilaisen oma arvomaailma, asenteet tai ammattitaidon puute eivät saa olla puheeksi ottamisen esteenä.

Puheeksi ottamisessa ja seksuaaliohjauksessa ja -neuvonnassa on aina ammatillinen työote. Työtä ohjaavat työntekijän oman ammattikunnan sekä seksologian eettiset ohjeet.
Seksologian ammattietiikan ohjeisto (Suomen seksologinen seura)

Jotta ammattilainen ja asiakas voivat puhua seksuaalisuudesta, heillä täytyy olla yhteinen ymmärrys siitä, mitä eri sanoilla tarkoitetaan. Seksuaalisuuden ja sukupuolen sanastosta voit lukea lisää käsitteistä.
Seksuaalisuuden ja sukupuolen sanasto

Käytännön ohjeita seksuaalisuuden puheeksi ottamiseen

 • Pohdi ensin, mitä itse ajattelet seksuaalisuudesta ja sukupuolesta.
 • Ole läsnä kiireettömästi. Jos ammattilainen vaikuttaa kiireiseltä, voi olla, ettei asiakas uskalla puhua.
 • Sano ääneen, että seksuaalisuudesta on lupa puhua. Kerro, että seksuaalisuuden puheeksi ottaminen on normaali käytäntö, joka tehdään kaikkien asiakkaiden kohdalla.
 • Kerro, miten tutkimukset, hoidot tai toimenpiteet vaikuttavat seksuaalisuuteen.
 • Anna asiakkaan määritellä itse oma seksuaalisuutensa ja sukupuolensa. Älä aseta hänelle tiettyjen roolimallien mukaisia odotuksia, vaan ota jokainen asiakas vastaan yksilönä avoimin mielin.
 • Käytä sukupuolineutraaleja ilmaisuja. Puhu mieluummin kumppanista kuin esimerkiksi vaimosta tai poikaystävästä. Mutta muista sensitiivisyys ja kysy, millaisia nimityksiä asiakas haluaa esimerkiksi puolisostaan käyttää.
 • Ohjaa asiakas tarvittaessa seksuaalineuvojan tai seksuaaliterapeutin vastaanotolle.
 • Älä jätä asiakasta yksin etsimään lisätietoa tai apua. Auta tarvittaessa uuden ajan varaamisessa.
 • Jaa koulutuksista ja kirjallisuudesta hankkimaasi tietoa myös työtovereidesi kanssa.
 • Kertokaa seksuaalisuuden puheeksi ottamisesta, kun perehdytätte uutta työntekijää. Lisätkää puheeksi ottaminen yksikön perehdytysmateriaaliin.
 • Luokaa oma seksuaalisuuden puheeksi ottamisen malli ja huolehtikaa työnohjauksesta.
 • Luota omiin taitoihisi ja hae tarvittaessa lisäkoulutusta.
 • Muista aina kirjata keskustelut, annetut ohjeet ja neuvot asiakkaan papereihin.

Seksuaali- ja lisääntymisterveyden toimintaohjelma 2014-2020  

Työpaikkakohtaisen mallin luominen

Kootkaa moniammatillinen työryhmä suunnittelemaan seksuaalisuuden puheeksi ottamisen mallia ja henkilökunnan koulutusohjelmaa. 

Päättäkää yhdessä ja kirjatkaa seuraavat asiat, jotta koko henkilökunta voi tutustua ja sitoutua niihin:

 • Pohtikaa yhdessä, miten asiakkaiden tilanteet tai sairaudet yleensä vaikuttavat seksuaalisuuteen, ihmissuhteisiin ja yleiseen hyvinvointiin ja terveyteen. 
 • Miettikää hoitokäytäntöjä. Pohtikaa, miten alkuhaastatteluun ja anamneesin ottamiseen lisätään kysymykset seksuaalisuudesta ja seksuaaliterveydestä. Lomakkeisiin tai ohjeistuksiin kannattaa kirjata selkeästi omat kysymyksensä seksuaalisuudesta, jotta haastattelua tekevä ammattilainen ei joudu pohtimaan ilmaisuja kohtaamistilanteessa. Pohtikaa, minkä verran seksuaalisuuden puheeksi ottamiseen tarvitaan lisäaikaa (haastattelut ja ohjaus).  Sukupuolen merkinnässä tulee olla vaihtoehtona myös "muu".
 • Kiinnittäkää huomiota tilanteiden yksityisyyteen ja luottamuksellisuuteen. Asiakkaalla täytyy olla varmuus siitä, ettei hänen asioitaan käsitellä julkisesti. Muistakaa myös, että seksuaalisuudesta puhuminen on asiakkaalle mahdollisuus, ei pakko. 
 • Pohtikaa yhdessä, mitä käsitteitä käytätte. Sanaston pitäisi olla ymmärrettävää arkikieltä.

Lähteet

Bildjuschkin, K. ja Ruuhilahti, S. (2010) Puhutaan seksuaalisuudesta - ammatillinen kohtaantuminen hoitotyössä. Kirjapaja.

Brusila, P.; Kero, K.; Piha, J. (2020) Seksuaalilääketiede. Duodecim.

Ryttyläinen, K. ja Valkama, S. (2020) Seksuaalisuus hoitotyössä. Edita.

Sinisaari-Eskelinen, M. ym. (2016) Työkaluja seksuaalisuuden puheeksi ottamiseen: Plissitistä Betteriin. Sosiaalilääketieteellinen Aikakauslehti.