Arbetande personer upplever starkare delaktighet och har en högre positiv psykisk hälsa än andra

Utgivningsdatum 17.2.2021

Bilreparation

Arbetande kvinnor och män upplever i högre grad delaktighet och har en högre positiv psykisk hälsa än arbetslösa och arbetsoförmögna. Utöver arbetande personer upplever också kvinnor i arbetsför ålder, det vill säga 18–64 år, som är ålders- eller förtidspensionerade eller har avslutat företagsverksamhet stark delaktighet och en positiv psykisk hälsa. Också kvinnor som är familjelediga upplever stark delaktighet och en positiv psykisk hälsa. Den delaktighet och positiva psykiska hälsa som kvinnor och män som fyllt 65 år upplever ligger på samma nivå som hos pensionerade personer i arbetsför ålder. 

”Den starka delaktighet och positiva psykiska hälsa som arbetande personer upplever kan förklaras av den gemenskap och känsla av meningsfullhet som arbetet och arbetsgemenskapen erbjuder, men också av den bättre ekonomiska situation som arbetet medför”, konstaterar forskare Lars Leemann.

Resultaten grundar sig på materialet i den nationella undersökningen om hälsa, välfärd och service (FinSote) som genomfördes 2019. Utifrån enkätundersökningen publiceras nu för första gången i Finland resultat om hela den vuxna befolkningens upplevelse av delaktighet.

Upplevelsen av delaktighet mättes med THL:s delaktighetsindikator

Känslan av delaktighet är en central del av välbefinnandet. Till den hör bland annat upplevelsen av meningsfullhet, tron på de egna möjligheterna att agera och påverka samt kvaliteten på den sociala interaktionen. Den upplevda delaktigheten har ett samband med livskvaliteten, ensamhet, hälsan, den psykiska hälsan och funktionsförmågan. 

Den delaktighetsindikator som användes i undersökningen har utvecklats vid THL inom ramen för samordningsprojektet för främjande av social delaktighet, Sokra. De tio påståendena i delaktighetsindikatorn kartlägger bland annat om deltagaren upplever att hans eller hennes dagliga sysslor är meningsfulla, om han eller hon kan påverka saker och om han eller hon hör till en gemenskap som är viktig för honom eller henne själv.

Positiv psykisk hälsa är en viktig resurs med tanke på välbefinnandet och livskvaliteten. Den har ett samband med sociala relationer och i synnerhet med hur ofta man håller kontakt. Den positiva psykiska hälsan mättes med en indikator för positiv psykisk hälsa som med hjälp av påståenden kartlägger positiva känslor, tillfredsställande sociala relationer och en god funktionsförmåga (Short Warwick-Edinburgh Mental Well-Being Scale, SWEMWBS).

Personer som bor ensamma upplever i mindre grad delaktighet och positiv psykisk hälsa jämfört med par och barnfamiljer

Delaktigheten och den positiva psykiska hälsan hos ensamboende personer i arbetsför ålder och ensamboende som fyllt 65 år är på en lägre nivå än hos personer som bor med en partner eller en partner och minst ett barn.

”Att bo tillsammans med en partner verkar stödja upplevelsen av delaktighet och en positiv psykisk hälsa till exempel genom att en pålitlig person finns närvarande och ger socialt stöd. Även boende med barn verkar ha en positiv inverkan på upplevelsen av delaktighet, till exempel genom att detta ger livet mening och en känsla av att man är behövd", berättar ledande expert Pia Solin.

Barnens betydelse betonas av det faktum att kvinnor som är ensamförsörjare upplever lika stor delaktighet som kvinnor i en barnfamilj med två vuxna.

”Sysselsättningen och ensamboende personers välmående har diskuterats mycket under coronatiden. Resultaten av FinSote-undersökningen framhäver betydelsen av förvärvsarbete och stöd till ensamboende för en positiv psykisk hälsa och upplevelse av delaktighet.  Det ökade distansarbetet och minskade umgänget under coronaepidemin har ökat den upplevda ensamhet som utgör ett hot mot den positiva psykiska hälsan. Därför lönar det sig att försöka upprätthålla alternativa former av socialt umgänge”, berättar Pia Solin.

Svarsaktiviteten i FinSote-undersökningen låg på 44 procent år 2019 och det slutliga materialet innehåller 6 251 svar. Deltagargruppen har viktats så att den motsvarar den 15 år fyllda befolkningen i Finland.

Samordningsprojektet Sokra finansieras av Europeiska socialfonden.

Källa: 

Hedman L, Ikonen J, Leemann L, Koskela T, Martelin T, Solin P, Tamminen N, Parikka S (2021) Osallisuuden kokemus ja positiivinen mielenterveys työmarkkina-aseman ja kotitalouden rakenteen mukaan (Upplevelse av delaktighet och positiv psykisk hälsa enligt ställning på arbetsmarknaden och hushållets struktur). Resultat av undersökningen FinSote 2019. (på finska) Forskning i korthet 5/2021. Institutet för hälsa och välfärd, Helsingfors.

Mer information:

Upplevelse av delaktighet: 
Lars Leemann
forskare
THL
tfn 029 524 7509
[email protected]

Positiv psykisk hälsa:
Pia Solin
ledande expert
THL
tfn 029 524 7332
[email protected]

FinSote-undersökningen: 
Suvi Parikka
utvecklingschef
THL
tfn 029 524 7959
[email protected] 

Nationella undersökningen FinSote 

Positiv psykisk hälsa 

Delaktighetsindikator (på finska)

Samordningsprojektet för främjande av social delaktighet (Sokra) (på finska)
 

Huvudwebbplats Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen johtaminen Mielenterveys Toimintakyky pääuutinen - thlfi-sv tutkimusohjelma1eriarvoisuus - thlfi-sv tutkimusohjelma3hyte - thlfi-sv