Positiv psykisk hälsa

Leende man kramar björken.

 

Positiv psykisk hälsa (psykiskt välbefinnande) är en resurs och en väsentlig del av hälsan och välbefinnandet samt funktionsförmågan. Det finns flera begrepp för positiv psykisk hälsa, men gemensamt för dem är att de i olika grad betonar individens

  • psykiska resurser (till exempel förmåga att möta motgångar),
  • möjligheter att påverka sitt eget liv,  
  • hoppfullhet och livskompetens, 
  • tillfredsställande sociala relationer samt 
  • en positiv uppfattning om sig själv och sina utvecklingsmöjligheter (till exempel god självkänsla).

Positiv psykisk hälsa  omfattar ett emotionellt (känslor), psykologiskt (positiv aktivitet), socialt (relationer till andra och samhället), fysiskt (fysisk hälsa och kondition) och andligt (känsla av mening med livet) välbefinnande. 

Målet med begreppet positiv psykisk hälsa är att flytta fokus från sjukdom och problem till resurser och möjligheter. Grundtanken är att positiv psykisk hälsa är mer än avsaknad av psykiska störningar. Precis som man kan bygga upp en god fysisk hälsa trots långvarig sjukdom, kan man bygga upp positiv psykiskt välbefinnande trots psykiatriska tillstånd. Bilden nedan förtydligar mångfalden när det gäller psykisk hälsa och psykiskt välbefinnande.

 

Positiv psykisk hälsa har konstaterats ha samband med till exempel bättre fysisk hälsa, bättre livskvalitet, högre skolprestationer och positivt hälsobeteende.

Indikator för positiv psykisk hälsa

Indikatorn Warwick-Edinburgh Mental Well-being Scale (WEMWBS) utvecklades vid universiteten i Warwick och Edinburgh för att mäta den positiva psykiska hälsan. Mätaren finns i två versioner: en längre med 14-delar (WEMWBS) och en kortare version med 7-delar (SWEMWBS). Båda mätarna har dubbelöversatts till finska och svenska och användningen av dem administreras av teamet för främjande av psykisk hälsa vid enheten för psykisk hälsa, THL. 

Licens söks från University of Warwick. Tillståndsansökan finns på följande sida:
Warwick Medical School

THL:s team för främjande av psykisk hälsa ger mer information om mätaren och dess användning.

Pia Solin
ledande expert
tfn 029 524 7332
[email protected]