Diskriminering och rasism minskas med kunskap och emotionellt arbete – en ny webbutbildning har publicerats

Utgivningsdatum 7.6.2023

I Finland upplever nästan 40 procent av befolkningen med utländsk bakgrund diskriminering (FinMonik). Dessutom upplever även våra andra språkliga och kulturella minoriteter diskriminering.

Myndigheter och yrkespersoner ska identifiera faktorer som försätter människor med olika bakgrund i ojämlik ställning i tjänsterna. För närvarande har yrkespersonerna inte tillräckligt med verktyg för att hantera rasism.

En del av den rasistiska diskrimineringen är direkt och synligt, medan en del är strukturellt. Strukturell rasism innebär diskriminerande verksamhet som förekommer till exempel i samhälleliga strukturer, servicesystem och verksamhetssätt. Detta kan hindra personer som tillhör minoritetsgrupper från att delta i samhällsfunktionerna.

På befolkningsnivå kan rasism leda till att vissa befolkningsgruppers ställning försämras till exempel inom utbildningen och sysselsättningen.

Den avgiftsfria webbutbildningen erbjuder yrkespersoner ett omfattande informationspaket om antirasism

Webbutbildning om antirasism för yrkespersoner – kunskaper, färdigheter, känslor-utbildningen tar in antirasism som en ny innehållsmässig helhet till utbildningar om servicesystem. Hittills har teman kring antirasism haft en ringa synlighet i utbildningen av yrkespersoner.

I den nya utbildningen behandlas rasism, antirasism och diskriminering på ett heltäckande sätt genom 16 videoföreläsningar och en kort dokumentär. I samband med videoföreläsningarna finns reflekterande frågor och länkar till centrala begrepp. Utbildningens material finns på finska, svenska och engelska. 

Webbutbildningen ger grundläggande information om rasism samt verktyg med hjälp av vilka yrkespersonen kan identifiera rasistiska strukturer i sitt eget arbete och utveckla verksamhetssätten så att de blir antirasistiska. Som ett färskt perspektiv tar utbildningen också upp hantering av känslor i anslutning till rasism och antirasism.

Utbildningen riktar sig särskilt till yrkespersoner och studerande inom social- och hälsovården, fostrans- och utbildningsbranschen samt säkerhetsbranschen. Dessutom lönar det sig att utnyttja utbildningen i chefsarbetet och i undervisningen vid läroanstalterna.

Främjande av antirasism har skrivits in i regeringsprogrammet

Utvecklingen av den antirasistiska webbutbildningen har antecknats som en åtgärd i handlingsprogrammet Ett jämlikt Finland – Statsrådets handlingsprogram mot rasism och för goda relationer.

Webbutbildningen har genomförts genom samskapande med både målgruppen och experter inom rasism och antirasism. Projektet som koordineras av Institutet för hälsa och välfärd (THL) har finansierats av Asyl-, migrations- och integrationsfonden som ingår i Europeiska unionens fonder för inrikes frågor samt justitieministeriet, social- och hälsovårdsministeriet samt arbets- och näringsministeriet. Videoproduktionen har genomförts av Tuotantoyhtiö Opetuselokuvat Oy.

Bekanta dig med utbildningen

Webbutbildning om antirasism för yrkespersoner – kunskaper, färdigheter, känslor

Mer information

Välfärdsundersökningen för personer födda utomlands (FinMonik)

Ett jämlikt Finland : Statsrådets handlingsprogram mot rasism och för goda relationer (Publikationsarkivet Valto)

A Union of Equality: EU anti-racism action plan 2020-2025 (European Comission) (på engelska)

Mona Eid
projektchef
tfn. 029 524 8707
[email protected]

Invandring och kulturell mångfald Maahanmuutto ja kulttuurinen moninaisuus