Funktionshinderservicen har samordnats – arbetet efter strukturomvandlingen bara i början

Utgivningsdatum 31.5.2024 10.20 | Publicerad på svenska 6.6.2024 kl. 10.41
Nyhet

Ordnandet av funktionshinderservice i välfärdsområdena har varit en utmaning under det första verksamhetsåret. Det har förekommit många problem med att trygga basservicen och det råder brist på både personal och finansiering. Sätten att ordna tjänsterna har dock kunnat förenhetligas.

Ansvaret för att ordna funktionshinderservice överfördes från kommunerna till välfärdsområdena 1.1.2023. Under det första året har välfärdsområdena haft störst problem med att trygga basservicen inom hälso- och sjukvården och kommunernas bildningsväsende för personer med funktionsnedsättning.

Institutet för hälsa och välfärd (THL) utredde hur funktionshinderservicen byggs upp i de nya välfärdsområdena genom att intervjua ledarna för funktionshinderservicen i välfärdsområdena hösten 2023. Enligt utredningen varierar organiseringen av funktionshinderservicen mellan olika regioner. Välfärdsområdenas självstyrelse möjliggör många slags lösningar.

Nedläggningen av specialomsorgsdistrikten och hur väl övergången till välfärdsområdena lyckas gällande specialomsorgen varierar i olika delar av landet. Bostäder och boendeservice saknas i nästan alla områden i förhållande till behoven. Att ordna morgon- och eftermiddagsverksamhet samt lovvård för barn med funktionsnedsättning i samarbete med kommunernas bildningsväsende har medfört betydligt merarbete inom flera välfärdsområden.

I välfärdsområdena har man dock lyckats förenhetliga verksamhetssätten vid ordnandet av funktionshinderservice samt principerna för uppgörande av klientplaner och beviljande av service. Dessutom har service- och klientprocesserna bearbetats på ett mer jämlikt sätt i stället för den tidigare variationen mellan olika kommuner. 

Utifrån intervjuerna samarbetar funktionshinderservicen mest med äldreomsorgen och barnskyddet. Integrationen har ännu inte framskridit som önskat mellan basservice och specialservice.

”Det tar tid att genomföra strukturomvandlingen, nu är vi bara i början. I fortsättningen bör också klienternas perspektiv utredas för att funktionshinderservicen ska fungera i välfärdsområdena”, säger THL:s utvecklingschef Elina Lindström.

Brist på finansiering och personal är en utmaning för funktionshinderservicen

Enligt intervjuerna råder det brist på både personal och finansiering i välfärdsområdena. Tillgången på socialarbetare är låg i de flesta välfärdsområden och endast ett fåtal områden har kunnat besätta tjänsterna på ett rimligt sätt. Rekryteringen av socialhandledare har däremot lyckats bättre.

De sparkrav som ställs på välfärdsområdena riktas också mot personer med funktionsnedsättning och krav på att minska särskilt dyra tjänster har framförts.

Verksamhetskostnaderna för funktionshinderservicen varierar betydligt mellan olika välfärdsområden. År 2022 uppgick de totala kostnaderna till cirka 2,5 miljarder euro. De största kostnaderna per invånare fanns i Södra Savolax, Satakunta och Lappland, medan de minsta fanns i Vanda och Kervo, Päijänne-Tavastland och Södra Karelen.

"Under trycket av sparkrav är det skäl att komma ihåg att största delen av funktionshinderservicen hör till de subjektiva rättigheterna och därför måste ordnas enligt det individuella behovet", konstaterar Päivi Hömppi, specialist vid THL.

Funktionshinderservicen behöver information som stöd för ledningen

Under utredningsarbetet kom det fram att det i välfärdsområdena saknas material som behövs för kunskapsledning och dess kvantitativa och kvalitativa jämförelse av funktionshinderservicen.

Funktionshinderservicens funktion under välfärdsområdestiden har också försvårats av socialväsendets många olika klientinformationssystem eller övergångar till ett gemensamt system. Dessa har bland annat förhindrat tillgången till exakt antal klienter inom funktionshinderservicen från systemen.

"Välfärdsområdena har inlett gemensam utveckling av statistik i statistikverkstäderna våren 2024. I dessa har man bland annat utrett vilken typ av statistisk information som i fortsättningen skulle behövas om funktionshinderservicen. Det finns skäl att fortsätta det här arbetet”, konstaterar Päivi Nurmi-Koikkalainen, ledande expert vid THL.

Funktionsnedsättningar och i synnerhet funktionshinderservicens synlighet i välfärdsområdenas planer och strukturer utreddes som en del av utredningen om den integrerade social- och hälsovården hösten 2023. 

Läs mer:

THL:s arbetspapper: Funktionshinderservicen i välfärdsområdena hösten 2023. Institutet för hälsa och välfärd (THL). Arbetspapper 26/2024. (på finska men sammandrag på svenska)

THL pressmeddelande: Funktionshinderservicen har samordnats – arbetet efter strukturomvandlingen bara i början (på finska)

Handbok om funktionshinderservice Sote-palvelujen johtaminen Vammaisuus tutkimusohjelma2sote vammaispalvelut