Hurdant land är Finland för barnfamiljer? THL inbjuder hälften av föräldrarna till barn födda 2017 till en undersökning

Utgivningsdatum 14.2.2024 7.56
Pressmeddelande

Institutet för hälsa och välfärd (THL) genomför våren 2024 en enkät riktad till familjer med förskolebarn bosatta i Finland. Hälften av föräldrarna till barn födda 2017 inbjuds att delta. Det innebär i praktiken att cirka 50 000 föräldrar till barn som börjar skolan i år är inbjudna.

Genom den omfattande enkätundersökningen som genomförs på webben utreds bland annat hur familjer med barn i förskoleåldern mår och hurdant land de anser att Finland är för barnfamiljer. Dessutom kartläggs hur väl de social-, hälsovårds- och bildningstjänster som erbjuds svarar mot familjernas behov.

Med hjälp av undersökningen strävar man efter att främja alla barnfamiljers välfärd och minska utslagning och ojämlikhet. Forskningsresultaten utnyttjas också i utvärderingen och utvecklingen av servicen för barnfamiljer. 

Undersökningen är en del av THL:s forskningshelhet FinBarn, inom ramen för vilken enkätundersökningar tidigare har genomförts bland familjer med spädbarn och fyraåriga barn. 

”Undersökningen FinBarn producerar regelbunden uppföljningsinformation om välfärden hos finländska barn i olika åldrar och deras familjer. Resultaten ger kommunerna och välfärdsområdena viktig information för att planera, genomföra och utvärdera servicen för barnfamiljer samt främjandet av hälsa och välfärd", säger specialforskare Maaret Vuorenmaa

De grundläggande resultaten av enkäten finns tillgängliga gratis på webben redan hösten 2024. Utöver dessa utnyttjas i undersökningen dessutom olika registeruppgifter om social- och hälsovårdstjänster, småbarnspedagogik och utkomst. Med hjälp av undersökningen förbereder man sig också inför en omfattande datainsamling, vars mål är att grunda en nationell tvärvetenskaplig födelsekohort i Finland. 

Svar önskas från olika håll i Finland och från familjer vars hemspråk är något annat än finska eller svenska

Genom undersökningen produceras aktuell och representativ information om hälsa och välfärd av barn i förskoleåldern och deras familjer. Därför är varje svar viktigt och bidrar till att öka den insamlade informationens täckning och tillförlitlighet. 

Till enkäten inbjuds familjer runt om i Finland och svar önskas också från familjer vars hemspråk är något annat än finska eller svenska. Inbjudningarna och frågeformulären finns förutom på finska och svenska även på engelska, estniska, ryska, somali, arabiska och kurdiska.

”Allas svar är viktiga eftersom frågorna utreder förälderns personliga åsikter, erfarenheter och åsikter om föräldraskapet, familjelivet och stödbehoven. Det behövs information om föräldrars upplevelser från alla håll i landet för att resultaten på ett sanningsenligt sätt ska beskriva välfärden hos familjer som bor på olika håll i landet och är i olika livssituationer”, säger Vuorenmaa.

Inbjudan till undersökningen skickas per post till de recipienter som slumpmässigt valts ut från befolkningsdatasystemet. Enkäten besvaras på webben under februari–maj 2024. Vi tar särskilt omsorgsfullt hand om informationssäkerheten och enskilda deltagare eller barn kan inte identifieras i materialet eller resultaten av undersökningen. 

Mer information

Enkätundersökningen FinBarn (på finska)

En nationell tvärvetenskaplig födelsekohort (på finska)

Maaret Vuorenmaa (undersökningen FinBarn)
Specialforskare
Institutet för hälsa och välfärd (THL)
tfn 029 524 7008
[email protected]

Birgit Simell (projektet för en nationell tvärvetenskaplig födelsekohort)
Utvecklingschef
Institutet för hälsa och välfärd (THL)
tfn 029 524 7735
[email protected]

Huvudwebbplats Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen johtaminen Lapset, nuoret ja perheet tutkimusohjelma3hyte tutkimusuutinen